HELSENORGE
Omtale av boken Klinisk arbeidspsykologi

Nyttig bok for fagpersoner i psykosefeltet

En ny bok har kommet ut som vi mener vil kunne være av stor nytte for medlemmene i nettverket til TIPS Sør-Øst. Boken «Klinisk arbeidspsykologi» omhandler hvordan vi kan tilrettelegge for personer med psykiske vansker i arbeidslivet.

bøker
Bilde: Freddie Marriage, Unsplash

​Av Carmen Simonsen, TIPS Sør-Øst

Temaet i denne boken er svært viktig ettersom vi vet at arbeidsdeltagelse og psykisk helse henger tett sammen og at arbeid dermed er viktig for både utvikling, bedring og tilbakefall av psykoselidelse.

bokomslag

Bokomslag. Foto: Universitetsforlaget


Tradisjonelt har det vært lite tro på at personer med psykoselidelse kunne delta i arbeidslivet. Fordommer og fokus på å redusere stress har trolig ført til at helsepersonell ikke har forventet at pasienter med psykoselidelser skal arbeide, men nå vet vi heldigvis bedre. Forskning de siste 20 årene viser snarere at arbeidsdeltakelse er en av de aller viktigste faktorene for bedring for personer med psykoselidelser. Det avgjørende er at det tilrettelegges tilstrekkelig slik at arbeidssituasjonen virker helsefremmende og ikke overstiger den enkelte persons terskel for stress. Denne kunnskapen har heldigvis bidratt til et betydelig fokus på også å hjelpe personer med psykoselidelser ut i arbeidslivet. Dette gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak som for eksempel Individuell jobbstøtte (IPS) og Jobbresept.


Men utover å få våre pasienter inn i eksisterende tiltak, hva kan vi som helsepersonell innen tidlig intervensjon ved psykoselidelse foreta oss for å tilrettelegge for våre pasienter slik at de kommer seg i arbeid som passer for dem og bidrar positivt i deres bedringsprosess? Dette er noe av det denne boken svarer på. Redaktørene Bjørn Lau og Merete Glenne Øie som begge er professorer ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, har fått med seg fagpersoner til å skrive kapitler som er relevante for arbeidspsykologisk kunnskap.

Redaktørene innleder med hovedmålet for boken, samt beskriver de 10 kapitlene som inngår. De understreker at til tross for at man i Norge vektlegger et inkluderende arbeidsliv med IA-avtalen som har som formål å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet, så står vi fremdeles ovenfor betydelige utfordringer knyttet til inkludering, høyt sykefravær og frafall fra arbeidslivet grunnet psykiske lidelser. De første kapitlene omhandler arbeidspsykologi generelt, arbeidsevnevurderinger og viktige faktorer for arbeidfunksjon som for eksempel stress, mobbing og kognitive vansker.

De siste kapitlene omhandler tiltak for å tilrettelegge for personer med psykiske lidelser i arbeidslivet. Redaktørene redegjør for strukturen som går igjen i alle kapitlene, og som etter vår mening fører til en meget lettlest og pedagogisk bok. 

Kapittel 1. beskriver klinisk arbeidspsykologi som spesialitet for psykologer. Arbeidspsykologens roller innen NAV, bedriftshelsetjenesten og i spesialist helsetjenesten belyses, sammen med psykologiske og terapeutiske metoder de bruker for å avklare og forbedre arbeidsfunksjonen til personer med psykiske lidelser. Kapittel 2. omhandler mekanismene bak utvikling av stress og behandling av stressrelaterte plager i arbeidslivet. I kapittel 3 beskriver forfatterne hva man vet om årsaker og konsekvenser av mobbing i arbeidslivet, samt prinsipper for behandling av personer som utsettes for dette. Kapittel 4. omhandler betydningen av å øke helsekompetanse om psykiske helseplager på arbeidsplassen.

I kapittel 5. gjennomgås hva som inngår i en arbeidsevnevurdering i NAV. Kapittel 6. omhandler de vanligste kognitive vanskene ved psykiske lidelser med blant annet spesielt fokus på schizofreni, og hvordan dette kan påvirke arbeidsfunksjonen. Hvordan vi bør tilrettelegge for personer med psykiske vansker og kognitive vansker belyses i kapittel 9. I kapittel 7 beskrives en av tiltakene som er opprettet for personer med moderate og alvorlige psykiske lidelser for å tilrettelegge i ordinært arbeidsliv Individuell jobbstøtte (IPS), mens kapittel 8 beskriver en modell for jobbfokuserte intervensjoner integrert i terapi som passer for psykiske lidelser som angst og depresjon. Tilslutt belyser kapittel 10. hva ledere bør ha av egenskaper, ferdigheter og adferd for å lykkes i sykefraværsarbeid ovenfor personer med psykiske lidelser.


Redaktørene skriver at boken henvender seg til studenter i arbeidspsykologi, samt psykologer og andre som arbeider med behandling og arbeidsrelatert tilrettelegging for personer med psykiske vansker generelt. Etter vår mening vil boken også kunne være nyttig for helsepersonell som arbeider mer spesifikt med personer med psykoselidelse, samt for arbeidsgivere og ledere som trenger en god innføring i hvordan de kan tilrettelegge for arbeidstakere som har psykiske vansker.

God lesning!

 

Fant du det du lette etter?