HELSENORGE
Pårørende til personer med psykose- eller bipolar lidelse opplever et økt ansvar og forverring hos sine nære under pandemien

Opplever økt ansvar og forverring

- Vi trenger mer kunnskap om hvordan pandemier som koronautbruddet påvirker situasjonen til pårørende for personer med psykose- eller bipolar lidelse, sier psykologspesialist og forsker Erlend Mork ved TIPS Sør-Øst. Denne krisen kom uventet på oss alle, og vi trenger kunnskap for å forstå hva vi som helsetjeneste kan gjøre bedre.

psykologspesialist og forsker Erlend Mork ved TIPS Sør-Øst

​I spørreundersøkelsen Ta vare 2020 ble pårørende til personer med psykose- og bipolar lidelse spurt om hvordan de har det under koronapandemien. Undersøkelsen er utarbeidet av TIPS Sør-Øst i samarbeid med forskere fra NORMENT og TIPS ved Stavanger universitetssykehus. Den ble avsluttet 12. juni, og resultatene analyseres og bearbeides i disse dager. Mange personer med psykose- eller bipolar lidelse lever tett med familie, partner eller venner. Både emosjonelle, økonomiske og praktiske utfordringer er noe pårørende ofte opplever.

 - Vi vil gjerne vite mer om hvordan koronautbruddet har påvirket situasjonen til de pårørende, og lære om hvordan vi kan yte god hjelp til dem og deres nære i en situasjon hvor vanlige måter å yte helsehjelp på utfordres, forklarer Mork.

Foreløpige funn tyder på at de aller fleste som har svart på undersøkelsen (279 stykker) opplever et økt ansvar som pårørende under pandemien, og langt over halvparten opplever samtidig forverring hos personen de er pårørende til.

– Noen trekker frem positive konsekvenser av krisen. Likevel er det slående at svært mange pårørende, på ulikt vis, beskriver hvordan negative konsekvensene av koronakrisen, og et sterkt redusert tjenestetilbud, har påvirket hverdagen til dem og deres nærmeste. Samtidig trekker flere pårørende frem hvor viktig det har vært, når noen fra tjenesteapparatet har tatt kontakt i denne krevende situasjonen. Det blir viktig å gå i dybden på dette materialet nå og se hva vi som helsetjeneste kan ta ut av lærdom. En hypotese vi vil undersøke nærmere, er hvorvidt det å ha deltatt i psykoedukativt familiesamarbeid tidligere, kan være forbundet med lavere grad av bekymringer hos de pårørende som har svart. Vi ser fram til å kunne presentere resultatene i sin helhet senere i høst, sier Mork.

Fant du det du lette etter?