HELSENORGE
Verktøy for avstandsoppfølging av pårørende

REACT-NOR

REACT- NOR er et opplæringsprogram for behandlere som skal bli veiledere i den norske versjonen av www.reacttoolkit.no.  Dette er en nettbasert verktøykasse for pårørende til personer med psykose. I REACT NOR jobber vi i tillegg med implementering av metoden, og forskning på hvordan den virker for de pårørende.

Illustrasjon REACT

Illustrasjon REACT

www.reacttoolkit.no er en digital verktøykasse som opprinnelig er utviklet i nært samarbeid med personer med psykoselidelse og forskere ved Lancaster Care NHS Foundation Trust i England. 

 
Verktøyet inneholder både en psykoedukativ del og CBT-baserte oppgaver som skal hjelpe pårørende å implementere kunnskapen i egen hverdag.  TIPS Sør-Øst har oversatt verktøykassen til norsk og tilpasset den til våre helsetjenester.

 

Om REACT-NOR og hvordan www.reacttoolkit.no brukes 

I denne videoen forteller Erlend Mork og Marius Nybø om hva REACT-Nor er og på hvilken måte reacttoolkit.no kan brukes som verktøy for oppfølging av pårørende ved psykose.

 


 

Bli REACT - veileder

Dette er et spørsmål til deg om å delta i opplærings- og forskningsprosjektet REACT-NOR. Som kliniker kan du få opplæring i å bruke www.reacttoolkit.no som et hjelpemiddel for avstandsoppfølging av pårørende til en person med psykosesymptomer. Vi ønsker din hjelp til å evaluere og forbedre den norske versjonen av programmet som opprinnelig er utviklet av Universitetet i Lancaster og NHS (National Health Service)  - Englands svar på offentlig helsetjenester. 

www.reacttoolkit.no retter seg mot pårørende og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie. 

Prosjektets målsetning er å legge til rette for bruk av reacttoolkit.no, som et supplement til psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) eller annet pårørende arbeid når denne kan/bør leveres som avstandsoppfølging. Formålet er å undersøke hvordan pårørende og klinikere opplever å ta i bruk reacttoolkit.no og hvordan det fungerer i samarbeidet mellom pårørende og behandler. 

Prosjektet innebærer at du tar i bruk reacttoolkit.no som del av familiearbeidet for noen av dine pårørende. www.reacttoolkit.no skal fungere som et supplement til behandlingen.

Du får en opplæringspakke fra TIPS Sør-Øst, og det er TIPS Sør-Øst som er ansvarlige for denne.

REACT-NOR veiledningen tilbys på video- eller ved telefonkonsultasjon. REACT- NOR veiledning tilbys inntil en time per uke i 16 uker. Ved behov kan tilbudet utvides til å vare 24 uker.

KURS: Opplæring og veiledning  - finn kurs og meld deg på her

Opplæring av veiledere i www.reacttoolkit.no

Kursgruppe 9:
Dag 1: mandag 21.03.  – kl. 9.00-12.00
Dag 2: fredag 25.03.  – kl. 9.00-12.00
Dag 3: fredag 01.04. – kl. 9.00-12.00

1. oppstartsveiledning: tirsdag 19.04. – kl. 13.00-14.30 (pga mandag 18.04. er 2. påskedag)
2. oppstartsveiledning: mandag 02.05. – kl. 13.00-14.30

PÅMELDING

Tidspunkt: Alle dager fra klokken 0900 - 1200

Sted: Undervisningen og veiledningen foregår på video via Skype

Krav til deltakelse: 
Du må ha gruppelederutdanning i psykoedukativt familiesamarbeid eller videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Kursdeltakere må gjennomføre oppgaver mellom kursdag to og tre. Vi gjør oppmerksom på at all undervisning og veiledning er obligatorisk for å få godkjent kurset.

For å bli godkjent REACT-veileder må følgende være innfridd:
 1. Gjennomført opplæring; 3 kursdager á 4 timer (1 time = 45 min.), uten fravær
 2. Gjennomført to oppstartsveiledninger i tilknytning til opplæringen; 2 x 45 min. pr veiledning
 3. Fullført et fullt REACT-veiledningsløp over 4-6 måneder
 4. Deltatt i minimum 6 veiledninger, totalt 12 timer (1 time = 45 min.) Lokal gruppe og oppstarts veiledning.
 5. Det kan vurderes individuelle hensyn.


Merk at REACT er for pårørende til personer over 18 år.

Informasjon og ressurser til veiledere

www.reacttoolkit.no

Arbeidsark og oppgaver til REACT (PDF)

Velkommen til REACT for pårørende - Informasjonsbrosjyre (DOCX)

Avtale om veiledning i REACT - "Din REACT- veileder" (PDF)


Forside  til arbeidsark og veileder for reacttoolkit (PDF)

Registreringsskjema for kontaktinformasjon (PDF)

Dokumentasjon på veiledning (PDF)

Tidslinje REACT-NOR (PDF)

REACT - problemliste (PDF)

REACT- målsetting (PDF)

Sjekkliste for 1. (og 2.) veiledningsmøte med pårørende (PDF)

Sjekkliste for de videre veiledningsmøtene med pårørende (PDF)

Sjekkliste for avslutning av veiledning med pårørende (PDF)

Kommunikasjon, aktiv lytting og reformulering av kritikk (PDF)

Rutinebeskrivelse for føring av REACT i DIPS (PDF)

The Family Questionnaire (PDF)

Følgetekst til FQ: Det er normalt å oppleve ulike følelsesmessige- og andre typer reaksjoner når noen i en familie blir alvorlig syk. Mange pårørende opplever egne krisereaksjoner og vanskelige følelser når man lever med et familiemedlem med psykose. De følgende spørsmålene beskriver noen slike opplevelser og følelser. Prøv å svare så ærlig og presist som mulig ut fra din situasjon. Her er det ingen riktig eller gale svar. Det er hvordan du har det som er viktig.

Veiledning av veiledere i reacttoolkit.no: Hvordan foregår dette?

Se videoen for å lære mer om hvordan veiledningen kan hjelpe deg på veien til å bli en trygg REACT-NOR veileder.

 

Rollespill av en REACT-samtale mellom pårørende mor og REACT-veileder

I dette rollespillet demonstreres blant annet teknikken med aktiv lytting som et viktig element i en react-samtale.

 


 

Seminar for pårørende i fem deler med professor Douglas Turkington

I disse fem undersvisningsfilmene gir professor Douglas Turkington en innføring i hvordan familiemedlemmer kan være en støtte for en person med psykose. Turkington er spesialist i psykiatri og har i en årrekke jobbet med psykoselidelser. Han er en av de fremste ekspertene vi har innen metoden kognitiv terapi for psykose. I disse filmene viser han hvordan man ved hjelp av metoder fra kognitiv terapi også som familiemedlem kan utgjøre en viktig støtte for en person som er syk med psykose. Filmene vil også være veldig nyttige for familiebehandlere.

1. Hvordan familien kan være en støtte til en person med psykose

2. Hvordan familiemedlemmer kan hjelpe en person med psykose som ikke har innsikt i egen sykdom.

3. Hvordan pårørende kan hjelpe et familiemedlem som strever med stemmehøring og vrangforestillinger

4. Hvordan pårørende kan hjelpe en person som har psykose og strever med negative symptomer.

5. Hvordan pårørende kan hjelpe en person som strever med plagsomme stemmer og paranoide tanker

Du kan se flere av våre vidoer i vår YouTube kanal

 

Informasjon og ressurser til pårørende

Personer med en alvorlig psykisk lidelse vil kunne oppleve store påkjenninger og utfordringer som en konsekvens av lidelsen. Mange personer med psykose bor sammen med familien eller lever tett i hverdagen med venner og partner. 
 
De nærmeste er ofte ekstremt viktige ressurser for personens bedring. Samtidig kan dette også være en stor påkjenning for dere som er pårørende. 
 
Forskning har vist at god forståelse av lidelsen og konkrete verktøy til bruk i hverdagen kan redusere stressnivået. Derfor spør vi deg som pårørende til en person med psykosesymptomer om å hjelpe oss å teste ut en norsk versjon av dette programmet. reacttoolkit er utviklet i England av Universitetet i Lancaster og NHS (National Health Service - Englands svar på offentlig helsetjenester). 
 
www.reacttoolkit.no retter seg mot pårørende i Norge, og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie.

Hva betyr deltakelsen din?
Deltagelse innebærer at du vil møte en ansatt i sykehuset som har utdannelse innen familieterapi og opplæring i bruk av reacttoolkit.no som et støtteverktøy til denne behandlingen. Du er avhengig av å ha tilgang til en PC/nettbrett/smarttelefon for å kunne bruke reacttoolkit.no. 

Familieterapeuten vil være tilgjengelig for samtale på telefon opptil 1 time hver uke i 4 måneder i forbindelse med oppfølging av deg, og vil svare på spørsmål du/dere måtte ha for å kunne bruke programmet mest mulig hensiktsmessig i forhold til egne problemstillinger. Hun/han vil også bruke sin bakgrunn som familieterapeut for å bistå deg som pårørende, så godt som mulig. 

Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål om deg selv og bruken av programmet, før oppstart og etter avslutning. Informasjonen vil bli analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være anonymisert.

Vi ønsker å vite noe om hvordan programmet oppleves og om det virker inn på ditt/deres generelle stressnivå og klima i familien. 
Oppfølging via reacttoolkit.no er en ressurs som tilbys i tillegg til øvrig tilbud i helsetjenesten. Deltagelse i studien vil ikke ha noen innvirkning på behandlingen som gis til den personen du/dere har omsorgsoppgaver overfor.

Les mer om prosjektet og innholdet i samtykke til deltakelse i lenken nedenfor. Når du registrerer deg som deltaker vil du få tilsendt en lenke til et elektronisk samtykkeskjema. Du skal altså ikke fylle ut dette nå. Kun til informasjon.

reacttoolkit.no

Arbeidsark og oppgaver til REACT (PDF)

Her kan du lese en kopi av samtykkeskjema.pdf

Velkommen til REACT for pårørende - Informasjonsbrosjyre (PDF)

Avtale om veiledning i REACT - "Din REACT- veileder" (PDF)

REACT - Målsetting (PDF)

REACT - Problemliste (PDF)​​

Ofte stilte spørsmål om REACT-NOR

 1. Kan de pårørende som deltar i REACT-NOR studien motta annet pårørendetilbud samtidig?
  Svar: Ja
 2. Kan pårørende til pasienter som ikke samtykker til pårørendesamarbeid allikevel delta?
  Svar: Ja
 3. Får både pasient og pårørende tilgang til nettprogrammet?
  Svar: Ja, programmet ligger åpent for alle å lese på nett
 4. Er det mulighet for REACT-veileder å snakke om andre ting enn det som står i nettprogrammet?
  Svar: Ja, man må være fleksible og tilpasse samtalene etter behov
 5. Hvilke takster og koder kan man bruke ved dette tilbudet for å dokumentere og sikre inntjening?
  Svar: Helseforetakene kan ha ulike prosedyrer for koder for denne typen tiltak. Sjekk derfor hvilke prosedyrer som finnes lokalt hos dere.
 6. Skal man opprette journal på pårørende som får tilbud om REACT-NOR
  Svar:
 7. Kan man tilby allianse-/krisesamtaler i forbindelse med oppstart med REACT i og med at det ikke er en del av REACT-pakken?
  Svar: Det er ikke en del av REACT, men det er viktig å lytte til pårørendes behov. Allianse-/krisesamtaler kan være både nyttig og viktig for at man blir mottakelig for læring. Som REACT-veileder vurderer du på selvstendig faglig grunnlag hva som er nyttig og viktig for denne familien. 

Tilbakemelding på REACT-NOR (reacttoolkit.no)

Dersom du har tilbakemeldinger på innholdet i reacttoolkit.no, det være seg spørsmål, feil av alle slag - store som små, mangler eller behov; Ikke nøl med å gi oss bekjed. Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få.

Send det gjerne til uxgjek@ous-hf.no

Tusen takk!

Forskning på REACT-NOR

Målet vårt er å forbedre og videreutvikle REACT-NOR slik at det er best mulig tilpasset norske forhold og brukernes behov. For å lykkes med dette er vi avhengig av de pårørendes og veiledernes erfaringer med å bruke REACT-NOR. Derfor utfører vi følgeforskning parallelt med implementeringen av REACT-NOR i Norge.

Om prosjektet:
Målgruppe: 
Pårørende til pasienter med tidlig psykose ved enheter i psykisk helsevern som deltar i REACT-NOR prosjektet, vil bli invitert til å delta.
Rekruttering:
Rekrutteringen er nå avsluttet. I overkant av 60 pårørende er inkludert i prosjektet.
Formål med forskningen: 

 • Undersøke hvordan REACT-NOR mottas av de pårørende basert på bruksmønster på nettsiden og et spørreskjema utviklet for REACT NOR
 • Undersøke om brukernes selvrapporterte stressnivå (The Relatives Stress scale) og opplevelse av relasjoner i familien (The Family questionnaire) før og etter intervensjonen er assosiert med bruken av REACT-NOR.
 • Undersøkes hvordan de pårørende har opplevd koronakrisen og dens konsekvenser for oppfølgingen de får som pårørende.
 • Identifisere sentrale suksessfaktorer og hindringer for implementering av REACT-NOR.
 • Estimere nødvendige ressurser og kostnader for implementering av REACT-NOR.
 • Undersøke hvilke modifikasjoner av REACT-NOR intervensjonen som bør gjøres for effektiv implementering i Norge.

Design: 
Prosjektet er en teoridrevet kasusstudie for å undersøke hvordan den norske tilpasningen av REACT-NOR mottas av brukere og veiledere i Norge. Selvrapportertskjema til pårørende gis to ganger – før og etter intervensjonen. Semi-strukturerte intervju med et utvalg pårørende og veiledere vil bli foretatt etter intervensjonen. Deltagende enheter vil rekrutteres gjennom det Nasjonale nettverket for familieterapi som består av familieterapeuter fra alle deler av Norge. Data samles inn i perioden juni 2020 til juni 2021.

Tidsplan:
Se under fanen "bli REACT-veileder" over for tid og sted for opplæring og undervisning.

Fase 1: april mai 2020:

 • Søknad om godkjenning av prosjektet til Regional etisk komite og Personvernombudet.
 • Revisjon av verktøyet og opplæringen av veiledere basert på pilotstudien
 • Starte opplæring av veiledere. Kurset går over 3 x halv dag – i startfasen via videokonferanse.
 • Informere pårørende om REACT-NOR og invitere til deltakelse i studien

Fase 2: mai 2020 – desember 2021

 • Pårørende tar REACT-NOR i bruk.
 • I studien er intervensjonsperioden med veiledning på 4 måneder. Nettskjema administreres til pårørende før oppstart og etter 4 måneder.
 • Opplæring av veiledere etter behov.
 • Involverte klinikere i ulike roller mottar spørreskjema om REACT-NOR implementeringen
 • Kvalitative intervjuer om implementeringsprosessen gjennomføres

Fase 3: desember 2021 – juni 2022
Dataanalyse og formidling av funn fra studien.

Datasikkerhet
Pårørende som samtykker til å delta vil få et prosjektnummer som blir brukt i undersøkelsen. Nøkkelen mellom personidentifiserende opplysninger og prosjektnummeret lagres atskilt fra dataene. Alle elektroniske data blir håndtert av Nettskjema gjennom Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. De semistrukturerte intervjuene vil bli tatt opp og lagret i et sikkert låst og brannsikkert arkivskap frem til de er transkribert.  Etter transkribering slettes lydfilene og transkriberte data lagres på sykehusets server for sensitive forskningsdata. Deltakere kan trekke sitt samtykke på et hvert tidspunkt, så lenge dataene fra studien ikke er publisert.

Etikk:
Prosjektet er vurdert som ikke meldepliktig av REK Sør-Øst.Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved OUS (saksnr 20/09173). Pårørende gir informert samtykke til å delta i studien.

Økonomi:

Forskningen og opplæringen i prosjektet gjennomføres og er finansiert av TIPS Sør-Øst. Implementeringen av reacttoolkit.no i klinikk gjennomføres av det enkelte foretak.

Andre ressurser

Podcastepisode om familiesamarbeid (Psykopoden - Det medisinske fakultet UiO)Familiearbeid er anbefalt som en behandlingsintervensjon for en rekke psykiske lidelser. Mest omtale har det fått når det gjelder de alvorlige psykiske lidelsene som schizofreni og bipolare lidelser. Her snakker forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken om familiearbeid, hva det er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det. På tross av en god dokumentasjon av effekten er dette en behandlingsintervensjon som har vært vanskelig å implementere i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor det har blitt slik?


 

Videoseminar med Douglas Turkington
Pårørende og veiledere kan også ha nytte av å se dette videoseminaret med professor Douglas Turkington. Her tar han spesielt tak i krisen med pandemien står i, og forteller om på hvilke måter kognitiv terapi som metode kan brukes som støtte i denne tiden.

Se seminaret her

Kronikk om familiesamarbeid i Dagsavisen 30. november 2020:
"Beklager, men det koster visst for mye å hjelpe pårørende til alvorlig psykisk syke mennesker

Erfaringer fra pilotering av reacttoolkit.no ved Sykehuset i Vestfold
Vi fikk pilotert bruken av reacttookit.no i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. I Tønsberg blad skrev de en artikkel om erfaringene slik det ble tilbudt i Vestfold. Her kan du lese hele artikkelen

Publikasjon:
I Juli 2020 fikk TIPS Sør-Øst publisert artikkelen Remote Care for Caregivers of People With Psychosis: Mixed Methods Pilot Study, i Journal of Medical Internet Research - Mental Health. Her beskrives forskningsfunnene fra pilotstudien.


 

Fant du det du lette etter?