HELSENORGE
Ressursside for veiledning til REACT-NOR

REACT-NOR: metodebok, kurs, veiledning og andre ressurser

Personer med en alvorlig psykisk lidelse vil kunne oppleve store påkjenninger og utfordringer som en konsekvens av lidelsen. Mange personer med psykose bor sammen med familien eller lever tett i hverdagen med venner og partner. 

Illustrasjon: Lancashire Care NHS Foundation Trust
De nærmeste er ofte ekstremt viktige ressurser for personens bedring. Samtidig kan dette også være en stor påkjenning for pårørende. 
 
Forskning har vist at god forståelse av lidelsen og konkrete verktøy til bruk i hverdagen kan redusere stressnivået.  

www.reacttoolkit.no retter seg mot pårørende i Norge, og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie.​

Kurs​​​

Tidspunkt: Alle dager fra klokken 0900 - 1200

Sted: Undervisningen og veiledningen foregår på video via Skype
Krav til deltakelse: Du må ha gruppelederutdanning i psykoedukativt familiesamarbeid eller videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Kursdeltakere må gjennomføre oppgaver mellom kursdag to og tre. Vi gjør oppmerksom på at all undervisning og veiledning er obligatorisk for å få godkjent kurset.​

REACT-NOR k​​urs nr. 10, september, 2022 

Kursdatoer:
Mandag 12. september kl. 9.00-12.00
Fredag 16. september kl. 9.00-12.00
Fredag 23. september kl. 9.00-12.00
Alle dager er obligatoriske for å få godkjent veilederopplæringen.

Veiledning
3 obligatoriske oppstartveiledninger etter endt kurs. Deretter veiledning hver 14. dag i 4 mnd. For å bli godkjent REACT-veileder må man gjennomføre minimum 12 timer veiledning. 
1. Oppstartveiledning mandag  3. oktober Kl. 13.00-14.30
2. Oppstartveiledning mandag 24. oktober Kl. 13.00-14.30

PÅMELDING

REACT-NOR kurs nr. 11, november/ desember, 2022 

Kursdatoer:
Mandag 21. november kl. 9.00-12.00
Fredag 25. november kl. 9.00-12.00
Fredag 2. desember kl. 9.00-12.00

Veiledning
3 obligatoriske oppstartveiledninger etter endt kurs. Deretter veiledning hver 14. dag i 4 mnd. For å bli godkjent REACT-veileder må man gjennomføre minimum 12 timer veiledning. 
1. Oppstartveiledning mandag 12. desember Kl. 13.00-14.30
2. Oppstartveiledning mandag   9. januar Kl. 13.00-14.30


Krav for å bli godkjent REACT-veileder 

Følgende må være innfridd:

 1. Gjennomført opplæring; 3 kursdager á 4 timer (1 time = 45 min.), uten fravær
 2. Gjennomført to oppstartsveiledninger i tilknytning til opplæringen; 2 x 45 min. pr veiledning
 3. Fullført et fullt REACT-veiledningsløp over 4-6 måneder
 4. Deltatt i minimum 6 veiledninger, totalt 12 timer (1 time = 45 min.) Lokal gruppe og oppstarts veiledning.
 5. Det kan vurderes individuelle hensyn.

Merk at REACT er for pårørende til personer over 18 år.

Om kurset og reacttoolkit.no

 • Som kliniker kan du få opplæring i å bruke www.reacttoolkit.no som et hjelpemiddel for avstandsoppfølging av pårørende til en person med psykosesymptomer. Programmet kan også brukes med fysisk oppmøte.
 • www.reacttoolkit.no retter seg mot pårørende og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie. 
 • reacttoolkit.no kan tilbys i stedet for psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) eller som et supplement til annet pårørende arbeid når denne kan/bør leveres som avstandsoppfølging. 
 • REACT-veiledningen til pårørende tilbys på video- eller ved telefonkonsultasjon. REACT-veiledning tilbys inntil en time per uke i 4-6 måned. 
 • ​Du får en opplæringspakke fra TIPS Sør-Øst, og det er TIPS Sør-Øst som er ansvarlige for denne.

Veilednin​​g av deg som REAC​​T-ve​i​leder

Se videoen for å lære mer om hvordan veiledningen kan hjelpe deg på veien til å bli en trygg REACT-NOR veileder.

 


www.reacttoolkit.no
Arbeidsark og oppgaver til REACT (PDF)
Velkommen til REACT for pårørende - Informasjonsbrosjyre (DOCX)
Avtale om veiledning i REACT - "Din REACT- veileder" (PDF)
Forside  til arbeidsark og veileder for reacttoolkit (PDF)
Registreringsskjema for kontaktinformasjon (PDF)
Dokumentasjon på veiledning (PDF)
Tidslinje REACT-NOR (PDF)
REACT - problemliste (PDF)
REACT- målsetting (PDF)
Sjekkliste for 1. (og 2.) veiledningsmøte med pårørende (PDF)
Sjekkliste for de videre veiledningsmøtene med pårørende (PDF)
Sjekkliste for avslutning av veiledning med pårørende (PDF)
Kommunikasjon, aktiv lytting og reformulering av kritikk (PDF)
Rutinebeskrivelse for føring av REACT i DIPS (PDF)
The Family Questionnaire (PDF)

Følgetekst til FQ: Det er normalt å oppleve ulike følelsesmessige- og andre typer reaksjoner når noen i en familie blir alvorlig syk. Mange pårørende opplever egne krisereaksjoner og vanskelige følelser når man lever med et familiemedlem med psykose. De følgende spørsmålene beskriver noen slike opplevelser og følelser. Prøv å svare så ærlig og presist som mulig ut fra din situasjon. Her er det ingen riktig eller gale svar. Det er hvordan du har det som er viktig.​

Film​​​er og podcast

Podcastepisode om familiesamarbeid (Psykopoden - Det medisinske fakultet UiO)Familiearbeid er anbefalt som en behandlingsintervensjon for en rekke psykiske lidelser. Mest omtale har det fått når det gjelder de alvorlige psykiske lidelsene som schizofreni og bipolare lidelser. Her snakker forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken om familiearbeid, hva det er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det. På tross av en god dokumentasjon av effekten er dette en behandlingsintervensjon som har vært vanskelig å implementere i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor det har blitt slik?


 

Videoseminar med Douglas Turkington
Pårørende og veiledere kan også ha nytte av å se dette videoseminaret med professor Douglas Turkington. Her tar han spesielt tak i krisen med pandemien står i, og forteller om på hvilke måter kognitiv terapi som metode kan brukes som støtte i denne tiden.

Se seminaret her

Rollespill av en REACT-samtale mellom pårørende mor og REACT-veileder

I dette rollespillet demonstreres blant annet teknikken med aktiv lytting som et viktig element i en react-samtale.

 


 

Seminar for pårørende i fem deler med professor Douglas Turkington

I disse fem undersvisningsfilmene gir professor Douglas Turkington en innføring i hvordan familiemedlemmer kan være en støtte for en person med psykose. Turkington er spesialist i psykiatri og har i en årrekke jobbet med psykoselidelser. Han er en av de fremste ekspertene vi har innen metoden kognitiv terapi for psykose. I disse filmene viser han hvordan man ved hjelp av metoder fra kognitiv terapi også som familiemedlem kan utgjøre en viktig støtte for en person som er syk med psykose. Filmene vil også være veldig nyttige for familiebehandlere.

1. Hvordan familien kan være en støtte til en person med psykose

2. Hvordan familiemedlemmer kan hjelpe en person med psykose som ikke har innsikt i egen sykdom.

3. Hvordan pårørende kan hjelpe et familiemedlem som strever med stemmehøring og vrangforestillinger

4. Hvordan pårørende kan hjelpe en person som har psykose og strever med negative symptomer.

5. Hvordan pårørende kan hjelpe en person som strever med plagsomme stemmer og paranoide tanker

Du kan se flere av våre vidoer i vår YouTube kanal

Publika​​sjone​​r og forskning

Kronikk om familiesamarbeid i Dagsavisen 30. november 2020:

"Beklager, men det koster visst for mye å hjelpe pårørende til alvorlig psykisk syke mennesker

E​rfaringer fra pilotering av reacttoolkit.no ved Sykehuset i Vestfold
Vi fikk pilotert bruken av reacttookit.no i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. I Tønsberg blad skrev de en artikkel om erfaringene slik det ble tilbudt i Vestfold. Her kan du lese hele artikkelen

Publikasjon:
I Juli 2020 fikk TIPS Sør-Øst publisert artikkelen Remote Care for Caregivers of People With Psychosis: Mixed Methods Pilot Study, i Journal of Medical Internet Research - Mental Health. Her beskrives forskningsfunnene fra pilotstudien.

Fo​​rskning på REACT-NOR


Målet vårt er å forbedre og videreutvikle REACT-NOR slik at det er best mulig tilpasset norske forhold og brukernes behov. For å lykkes med dette er vi avhengig av de pårørendes og veiledernes erfaringer med å bruke REACT-NOR. Derfor utfører vi følgeforskning parallelt med implementeringen av REACT-NOR i Norge.

Om prosjektet:
Målgruppe: 
Pårørende til pasienter med tidlig psykose ved enheter i psykisk helsevern som deltar i REACT-NOR prosjektet, vil bli invitert til å delta.
Rekruttering:
Rekrutteringen er nå avsluttet. I overkant av 60 pårørende er inkludert i prosjektet.
Formål med forskningen: 

Undersøke hvordan REACT-NOR mottas av de pårørende basert på bruksmønster på nettsiden og et spørreskjema utviklet for REACT NOR
Undersøke om brukernes selvrapporterte stressnivå (The Relatives Stress scale) og opplevelse av relasjoner i familien (The Family questionnaire) før og etter intervensjonen er assosiert med bruken av REACT-NOR.
Undersøkes hvordan de pårørende har opplevd koronakrisen og dens konsekvenser for oppfølgingen de får som pårørende.
Identifisere sentrale suksessfaktorer og hindringer for implementering av REACT-NOR.
Estimere nødvendige ressurser og kostnader for implementering av REACT-NOR.
Undersøke hvilke modifikasjoner av REACT-NOR intervensjonen som bør gjøres for effektiv implementering i Norge.
Design: 
Prosjektet er en teoridrevet kasusstudie for å undersøke hvordan den norske tilpasningen av REACT-NOR mottas av brukere og veiledere i Norge. Selvrapportertskjema til pårørende gis to ganger – før og etter intervensjonen. Semi-strukturerte intervju med et utvalg pårørende og veiledere vil bli foretatt etter intervensjonen. Deltagende enheter vil rekrutteres gjennom det Nasjonale nettverket for familieterapi som består av familieterapeuter fra alle deler av Norge. Data samles inn i perioden juni 2020 til juni 2021.

Tidsplan:
Se under fanen "bli REACT-veileder" over for tid og sted for opplæring og undervisning.

Fase 1: april — mai 2020:

Søknad om godkjenning av prosjektet til Regional etisk komite og Personvernombudet.
Revisjon av verktøyet og opplæringen av veiledere basert på pilotstudien
Starte opplæring av veiledere. Kurset går over 3 x halv dag – i startfasen via videokonferanse.
Informere pårørende om REACT-NOR og invitere til deltakelse i studien
Fase 2: mai 2020 – desember 2021

Pårørende tar REACT-NOR i bruk.
I studien er intervensjonsperioden med veiledning på 4 måneder. Nettskjema administreres til pårørende før oppstart og etter 4 måneder.
Opplæring av veiledere etter behov.
Involverte klinikere i ulike roller mottar spørreskjema om REACT-NOR implementeringen
Kvalitative intervjuer om implementeringsprosessen gjennomføres
Fase 3: desember 2021 – juni 2022
Dataanalyse og formidling av funn fra studien.

Datasikkerhet
Pårørende som samtykker til å delta vil få et prosjektnummer som blir brukt i undersøkelsen. Nøkkelen mellom personidentifiserende opplysninger og prosjektnummeret lagres atskilt fra dataene. Alle elektroniske data blir håndtert av Nettskjema gjennom Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. De semistrukturerte intervjuene vil bli tatt opp og lagret i et sikkert låst og brannsikkert arkivskap frem til de er transkribert.  Etter transkribering slettes lydfilene og transkriberte data lagres på sykehusets server for sensitive forskningsdata. Deltakere kan trekke sitt samtykke på et hvert tidspunkt, så lenge dataene fra studien ikke er publisert.

Etikk:
Prosjektet er vurdert som ikke meldepliktig av REK Sør-Øst.
Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved OUS (saksnr 20/09173).
Pårørende gir informert samtykke til å delta i studien.

Økonomi:

Forskningen og opplæringen i prosjektet gjennomføres og er finansiert av TIPS Sør-Øst. Implementeringen av reacttoolkit.no i klinikk gjennomføres av det enkelte foretak.​

Of​​te sti​lte spørsmål om REACT-NOR


 1. Kan de pårørende som deltar i REACT-NOR studien motta annet pårørendetilbud samtidig?
  Svar: Ja
 2. Kan pårørende til pasienter som ikke samtykker til pårørendesamarbeid allikevel delta?
  Svar: Ja
 3. Får både pasient og pårørende tilgang til nettprogrammet?
  Svar: Ja, programmet ligger åpent for alle å lese på nett
 4. Er det mulighet for REACT-veileder å snakke om andre ting enn det som står i nettprogrammet?
  Svar: Ja, man må være fleksible og tilpasse samtalene etter behov
 5. Hvilke takster og koder kan man bruke ved dette tilbudet for å dokumentere og sikre inntjening?
  Svar: Helseforetakene kan ha ulike prosedyrer for koder for denne typen tiltak. Sjekk derfor hvilke prosedyrer som finnes lokalt hos dere.
 6. Skal man opprette journal på pårørende som får tilbud om REACT-NOR
  Svar:
 7. Kan man tilby allianse-/krisesamtaler i forbindelse med oppstart med REACT i og med at det ikke er en del av REACT-pakken?
  Svar: Det er ikke en del av REACT, men det er viktig å lytte til pårørendes behov. Allianse-/krisesamtaler kan være både nyttig og viktig for at man blir mottakelig for læring. Som REACT-veileder vurderer du på selvstendig faglig grunnlag hva som er nyttig og viktig for denne familien. 

Tilb​​​akemelding på REACT-NOR 

Dersom du har tilbakemeldinger på innholdet i reacttoolkit.no, det være seg spørsmål, feil av alle slag - store som små, mangler eller behov; Ikke nøl med å gi oss bekjed. Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få.

​Send det gjerne til uxgjek@ous-hf.no

Tusen takk! 

Fant du det du lette etter?