HELSENORGE

Virker tidlig oppdagelse av psykose?

Har vi mistet troen på at tidlig oppdagelse ved psykose virker? TIPS Sør-Øst ser med bekymring på at tidligere godt etablerte TIPS tilbud i Helse Sør-Øst bygges ned. Hvorfor er det slik at gode tilbud som fanger opp pasienter med alvorlig psykisk lidelse ser ut til å svekkes? Fra forsknings- og praksisfeltet er det ingenting som tyder på at det finnes gode grunner for ikke å satse på tidlig oppdagelse og behandling ved psykoselidelser.

Wenche ten Velden Hegelstad, Leder for TIPS Stavanger, og Kristin Lie Romm, leder for TIPS Sør-Øst på regional nettverksamling

​25. september inviterte TIPS Sør-Øst inn til regional samling for alle som jobber med TIPS arbeid i Helse Sør-Øst. Noe av det vi ønsket å belyse var problemstillinger rundt samhandling og tidlig oppdagelse ved psykose. Et viktig spørsmål er hvordan vi forstår det å arbeide med tidlig oppdagelse, der målsettingen er å redusere varigheten av ubehandlet psykose (VUP). Forskningen på dette feltet er entydig: Jo kortere VUP, jo bedre prognose. Men hvordan oppnå dette?

Vi inviterte leder av TIPS Stavanger, Wenche ten Velden Hegelstad, til å fortelle om hvordan de jobber med tidlig oppdagelse. Hun minnet oss blant annet om de viktigste årsakene til lang VUP, som handler om manglende kunnskap både innad og utenfor helsetjenestene. Vi vet også at stigma er av stor betydning, og fordommer mot psykiatri spiller inn. I tillegg er lange ventetider og vanskelige henvisningsrutiner en forsinkelsesfaktor. Nøkkelen til å redusere VUP er kunnskap om psykose til befolkningen, at de vet hva TIPS er, og at man kan ringe direkte til hjelpetjenesten som har en «ja-holding» på telefonen, fortalte Hegelstad.

Stavangermiljøet har mange års erfaring med dette arbeidet, blant annet fra TIPS-studien, hvor de erfarte viktigheten av å drive med opplysningsarbeid ut mot befolkningen. Kunnskapsformidling og informasjon er vesentlig for å opprettholde kvaliteten på tidlig oppdagelse av psykoser. Erfaringen fra Stavanger er at når informasjonen til befolkningen reduseres, øker varigheten av ubehandlet psykose i deres opptaksområder.

Tidlig oppdagelse er et tema som ofte har kommet i bakgrunnen når vi snakker om tidlig intervensjon ved psykose. Men vi vet, både fra forsknings- og praksisfeltet, at for å få til optimal behandling tidligst mulig, så er innsatsen for å oppdage tidlig helt avgjørende. Likevel er det nettopp dette vi ikke helt får til, og det mangler kanskje både forståelse for viktigheten av dette informasjonsarbeidet, hvordan man skal organisere det, og tilstrekkelige ressurser til å utføre jobben.

Noe som blir viktig å se på framover, er i hvilken grad vi kan spille på lag med de kommunale helsetjenestene for å oppdage psykoser så tidlig som mulig. I løpet av samlingens diskusjonsdel kom det flere gode innspill fra deltakerne. TIPS Sør-Øst vil ta med seg disse videre i planlegging av strategisk arbeid framover. Vårt ønske er å få etablert et sterkere nasjonalt miljø som kan jobbe for gode tiltak for å øke oppmerksomheten og tiltakene rundt tidlig oppdagelse av psykose, gjennom blant annet informasjonskampanjer til befolkningen. Vi vil også bidra til kunnskap om hvordan man organiserer tjenestene på gunstige måter, både med hensyn til bruk av ressurser, og lokale variasjoner i geografi og opptaksområder som vi vet krever spesifikke tilpasninger.

Fant du det du lette etter?