Storsatsing – psykoterapiforskning ved SEB

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) ved Oslo Universitetssykehus har startet studien Mechanisms of change in psychotherapy (MOP) som forsker på psykoterapi for depresjon. MOP er et samarbeidsprosjekt mellom SEB, Nydalen DPS og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

​Fra januar 2017 startet rekruttering av pasienter ved Nydalen DPS. Fra januar 2018 er det planlagt at Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus også blir med i studien. Formålet med studien er å undersøke effekten av terapi ved depresjon, og på den måten finne hva som virker for hvem og hvordan. Depresjon er en alvorlig og hyppig forekommende tilstand hos pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten.

En rekke studier har vist at psykodynamisk psykoterapi og kognitiv atferdsterapi har en god effekt på depressiv lidelse, og at de gjennomsnittlig har lik effekt. Det er allikevel ikke alle som har nytte av behandlingen. Det er i liten grad undersøkt for hvilke pasientgrupper de ulike behandlingsmetodene fungerer best. Videre har man lite kunnskap om hva som gjør de to terapiformene virksomme - hva som medierer effekten.

Med denne studien ønsker vi å finne faktorer som modererer og medierer effekten av psykodynamisk psykoterapi og kognitiv atferdsterapi. Ved økt forståelse av for hvem og hvordan terapi virker, vil vi kunne optimalisere behandlingen som gis. 

En randomisert kontrollert studie
Prosjektet er en randomisert kontrollert studie hvor 100 pasienter er planlagt inkludert. Deltakere skal rekrutteres over en fireårs-periode blant pasienter som er henvist til utredning og behandling av depressive symptomer ved Nydalen DPS, og fra januar 2018 fra Vinderen DPS. Deltakere blir randomisert til 16 ukentlige etterfulgt av 3 månedlige timer kognitiv atferdsterapi eller 28 ukentlige timer psykodynamisk terapi.

Ved oppstart og inklusjon til prosjektet blir det gjort en grundig diagnostisk utredning. I tillegg kartlegges antatte moderatorer og mediatorer, som interpersonlig og intrapsykisk fungering med fokus på bl.a. relasjoner, affekttoleranse, innsikt i egen situasjon, negative automatiske tanker og dysfunksjonelle holdninger.

Deltakerne blir videre undersøkt ved flere tidspunkt underveis i terapiforløpet med antatte medierende faktorer, symptomnivå samt allianse med behandler. Etter avsluttet behandling skal deltakerne re-evalueres med hensyn til symptomnivå og effekt. Alle pasientenevil bli spurt om å være med på en etterundersøkelse ett og tre år etter avsluttet terapi.

Prosjektet er nå godt i gang, og det er foretatt over 50 evalueringer av pasienter. Flere er også i gang med behandlingen. Prosjektet ønsker å bidra til klinikknær og pasientfokusert forskning, og øke samarbeidet mellom forskningsavdelingen og klinikken.

Målet er i større grad å kunne tilby pasienter riktig behandlingsform og behandlingsløp, både i forhold til personlighetsmessig sårbarhet, mestringsstil og tankemønster.

Prosjektets styringsgruppe ledes av professor Jan Ivar Røssberg, og består videre av prof. Theresa Wilberg, førsteamanuensis Randi Ulberg, prof. Torill Dammen, overlege Erlend Bøen og forskningskoordinator Julie Evensen. PhD kandidater som er med i prosjektet er André Løvgren og Randi Breivik.

Fant du det du lette etter?