Seksjon for behandlingsforskning (SEB)

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) undersøker effekten av ulike behandlingsmetoder ved angstlidelser, depresjon, personlighetsproblemer, utviklingsforstyrrelser, psykosomatiske lidelser og psykoser. Målet er å bidra til kunnskapsbasert behandling ved psykiske lidelser. Seksjonens tyngste aktuelle satsningsområder er virkningsmekanismer i psykoterapi ved depresjon, effekten av psykoterapi ved psykoser, arbeidsrehabilitering ved psykoser, kort- og langtids gruppeterapi og behandling av personlighetsforstyrrelser. Forskningen skjer i nært samarbeid med kliniske enheter og med arbeids- og velferdstjenesten.
Les mer om Seksjon for behandlingsforskning (SEB)

Seksjon for behandlingsforskning (SEB)

SEB driver en rekke klinikknære prosjekter som tar sikte på å:

• Forbedre og videreutvikle behandlingsmetoder for psykiske lidelser
• Bedre forståelsen av behandlingsmetodenes virkningsmekanismer
• Finne ut mer om hva slags og hvilke behandlingsmetoder som virker for hvem
• Undersøke behandlingsarbeidets ulike strukturelle og sosiale rammefaktorer
• Gjøre kost/nytte-vurderinger av ulike behandlingstiltak
• Undersøke ulike arenaer for behandling av psykiske lidelser

Seksjonen anvender et bredt spektrum av metoder, både kvalitative og kvantitative. For tiden er virksomheten i hovedsak rettet mot psykoterapi og psykososial behandling generelt, men i utgangspunktet studerer vi både biologiske, psykologiske og sosiale behandlingstilnærminger.

Kst. Seksjonsleder Theresa Wilberg

Ansatte

Seksjon for behandlingsforskning har i dag 11 ansatte. Flere av våre ansatte har kombinerte stillinger ved universitetet i Oslo og har derfor en egen presentasjonsside ved UiO sine nettsider.


Erik Falkum

Kst. Avdelingsleder, overlege og professor dr. med.
E-post: erik.falkum@medisin.uio.no

Professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Leder pt Jobbmestrende Oppfølging (JMO), et arbeidsrehabiliteringsprosjekt for personer med psykoselidelser. Har tidligere arbeidet med helsepsykologi, stress, utbrenthet, personlighetspsykiatri, psykiatriens historie og grunnlagsproblemer i psykiatrien. Les mer om Falkum på UiO personpresentasjonsside


Sissel Stæhr Nilsen
Adm.rådgiver
E-post: sissen@ous-hf.no
Sissel Stæhr Nilsen er administrasjonsrådgiver for forskningsavdelingen. Sissel har tidligere jobbet i Studentsamskipnaden på Blindern (SiO), vært reiseleder for Vingreiser i Spania, og jobbet for Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè (NIF). Hun har vært tilknyttet forskning og utviklingsavdelingen siden 2011.


Theresa Wilberg

Kst. Seksjonsleder, overlege og professor dr. med.
E-post: theresa.wilberg@ous-hf.no

Theresa Wilberg er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege i SEB. Hennes forskning omfatter særlig evaluering og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Hun leder Ullevål PersonlighetsProsjekt og et behandlingsprosjekt for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse, samt studier av sosial kognisjon og forholdet mellom unnvikende personlighetsproblemer og sosial fobi. Les mer om Wilberg på UiO personpresentasjonsside


Benjamin Hummelen

Overlege
E-post: benjamin.hummelen@ous-hf.no

Benjamin Hummelen er overlege og seniorforsker ved SEB. Han er prosjektleder for tre behandlingsstudier ved Poliklinikk for angst- og tvangslidelser (trikotillomani, hudplukkingslidelse og Tourettes syndrom). Videre er han prosjektleder for en multisenterstudie som har som målsetning å evaluere anvendbarheten av det nye diagnosesystemet for personlighetsforstyrrelser i DSM-5. Han har også ansvar for et biobankprosjekt, som vil undersøke sammenhengen mellom genetiske faktorer og psykiske lidelser, med hovedvekt på personlighetsforstyrrelser (Den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk).


Ole Klungsøyr 

Forsker 2
E-post: ole.klungsoyr@ous-hf.no

Ole Klungsøyr har PhD biostatistikk / epidemiologi 2008, UiO. Han er tilknyttet Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), som veileder forskere fra UiO og OUS, og han driver også egen forskning. Han er interessert i statistiske metoder generelt, og spesielt deres anvendelser i psykiatri. Han har arbeidet med målefeilskorreksjon av psykiatriske instrumenter med dårlig reliabilitet, kausal effekt av pesonlighetsfunksjon på psykososial fungering, behandlingseffekter for voksne pasienter med ADHD, og assosiasjonen mellom sosial støtte og mortalitet i psykiatrisk epidemiologi. Les mer om Klungsøyr på UiO personpresentasjonsside


Jan Ivar Røssberg

Overlege og professor
E-post: uxjars@ous-hf.no

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved SEB. Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med psykiske lidelser. Dette gjelder hvordan behandlingsmiljøet på psykiatriske poster bør optimaliseres, motoverføringsreaksjoner blant personalet, ulike aspekter ved tidlig intervensjon ved psykoser, randomiserte kontrollerte forsøk av kognitiv atferdsterapi og familiearbeid i tidlige faser av psykoselidelser. Han leder det store multisenter forskningsprosjektet Mechanisms of change in psychotherapy (MOP), som sammenligner psykodynamisk og kognitiv terapi i behandling av depresjon. Les mer om Røssberg på UiO personpresentasjonsside


Erik Ganesh Iyer Søegaard

Lege i spesialisering, permisjon ut 2017
E-post: ersoee@ous-hf.no

Han er cand. med. Fra UiO i 2007. Han er i tillegg bachelor i psykologi fra 2008,  bachelor i samfunnsøkonomi fra 2011, bachelor i Helseledelse fra 2014 og han studerer jus ved UiO. I perioden 2007-2011 var han turnuslege, fastlege, legevaktslege og marinelege. Han har vært lege i spesialisering i psykiatri 2011-2014 i Vestre Viken og 2014-2015 på Vinderen. Han er PhD kandidat/forsker innen biologisk psykiatri og traumer i OUS/UiO fra 2015.


André Løvgren

Forskningssykepleier, stipendiat
E-post: andre.lovgren@medisin.uio.no

André Løvgren er spesialsykepleier med lang klinisk erfaring fra sikerhetspsykiatri. Han er utdannet diakon og har en master i Helsefagvitenskap fra UiO. Før han ble forskningssykepleier ved SEB, arbeidet han i forskningsprosjektet "Sosialkognitiv trening ved schizofreni" ved NORMENT (TOP-studien). Han er nå stipendiat i MOP-prosjektet, hvor han undersøker hva som hjelper pasienter med depresjon. Hvordan er det for pasienter å gå i terapi, og hva er det ved terapien som hjelper? Dette undersøker han kvalitativt ved å intervjue pasienter etter å ha gjennomgått behandling.


Randi Breivik

Lege i spesialisering, stipendiat, permisjon  ut 2017
E-post: uxbrrd@ous-hf.no

Hun er cand. med fra UiO 2010. Hun har arbeidet som lege i spesialisering i psykiatri ved OUS siden 2012 og er kandidat ved Institutt for psykoterapi. Hun arbeider 50% ved Nydalen DPS og 50% ved SEB, og holder på med doktorgrad innen psykoterapiforskning (motoverføringsreaksjoner). Hun deltar i MOP-prosjektet.


Maria Jones
Forskningsassistent, profesjonsstudent
E-post: majone@ous-hf.no

Maria Jones er ansatt i en 50 % stilling som forskningsassistent på MOP-studien (Mechanisms of Change in Psycotherapy). Hun har en bachelor i Kultur og kommunikasjon fra UiO, og går 5. semester på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO.

Kompetanseområder

Under finner du en oversikt over våre ansattes kompetanseområder.

André Løvgren:

• Kvalitative metoder
• Kunnskap og makt
• Analyse av tekst og språk


Benjamin Hummelen:

• Validitet av personlighetsdiagnoser
• Genetikk og personlighetsforstyrrelser
• Trikotillomani og hudplukkingslidelse
• Evaluering behandlingseffekt
• Multisenterstudier


Erik Falkum:

• Arbeid og psykisk helse
• Stress
• Rehabilitering ved psykoser
• Samfunnspsykiatri
• Grunnlagsproblemer i psykiatrien


Erik Ganesh Iyer Søegaard:

• Traumer og stress
• Biologisk psykiatri inkludert psykofarmakologi og affektive lidelser


Jan Ivar Røssberg:

• Randomisert kontrollerte studier i psykoterapi ved depresjon
• Virkningsmekanismer i psykoterapi
• Tidlig intervensjon ved psykoser
• Motoverføringsreaksjoner
• Miljøterapi
• Familiearbeid ved alvorlige psykiske lidelser


June Lystad:

• Klinisk nevrospykologi og nevrokognitive utredningsverktøy
• Kognitive vansker ved psykose
• Kognitiv rehabilitering/kognitiv trening
• Kognisjon og (arbeids)funksjon
• Arbeid og psykisk helse

Ole Klungsøyr:

• Kausal inferens
• Psykiatrisk epidemiologi
• Målefeil
• Generell statistisk metode


Theresa Wilberg:

• Behandling og evaluering av personlighetsforstyrrelse
• Randomisert kontrollerte studier i psykoterapi
• Virkningsmekanismer i psykoterapi
• Affektbevissthet
• Mentaliseringsevne/sosial kognisjon
• Tilknytningsvansker og psykisk lidelse

Prosjekter


Prosjekt

 • Ullevål PersonlighetsProsjekt (UPP) - en randomisert studie av Intensiv dagbehandling etterfulgt av langtids poliklinisk kombinasjonsbehandling sammenlignet med poliklinisk individualterapi for pasienter med personlighetsforstyrrelser
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Mentaliseringsbasert kombinert psykoterapi for pasienter med engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse - en pilotstudie 
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Sosial fobi og unnvikende personlighetsforstyrrelse - studier av tilknytningsmønstre og psykopatologi
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Måling av mentaliseringsevne med MASC (Movie for the Assessment of Social Cognition) hos personer med personlighetsforstyrrelse 
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Mechanisms of change in psychotherapy (MOP). Et multisenter psykoterapiprosjekt initiert av SEB.
  Prosjektleder: Jan Ivar Røssberg
 • Jobbmestrende oppfølging (JMO). Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser.
  Prosjektleder: Erik Falkum
 • Det norske trikotillomaniprosjekt
  En nivå 1 naturalistisk studie om effekt av ACT-forsterket vaneendringstrening for hårnappingslidelse.  
  Prosjektleder: Benjamin Hummelen
 • Årsaker til personlighetsforstyrrelser - genetiske aspekter studert i den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk (Nonstop-Gen) Prosjektleder: Benjamin HummelenKontakt

Oppmøtested
Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 12, 1.etg inngang A
Telefon
22029189
Telefontid: 08.00-15.30 (man-fre)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Forskning- og utviklingsavdelingen
Seksjon for behandlingsforskning
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21(Google maps)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91502770
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.