HELSENORGE

Nytt fra Klinikk psykisk helse og avhengighet

Sommeren i Klinikk psykisk helse og avhengighet har vært god med stabilt belegg og høy aktivitet. I det kalenderen viser september er det åpenbart at også høsten vil preges av den pågående pandemien. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å opprettholde god pasientbehandling, godt pårørendesamarbeid, forskning og innovasjon.

Beredskap i forbindelse med Covid-19
I løpet av de siste ukene har helsemyndigheter og Oslo universitetssykehus kommet med oppdaterte retningslinjer for hvordan ansatte ved Oslo universitetssykehus skal forholde seg til forsterket smittevern både privat og på arbeidsplassen. Tiltakene skal bidra til å redusere risiko for smitte for pasienter og pårørende og begrense eventuell spredning, - og ikke minst redusere risiko for at mange ansatte må i karantene samtidig.

I Klinikk psykisk helse og avhengighet opprettholdes organisering av beredskapsarbeidet der dyktige medarbeidere fra ulike deler av organisasjonen bidrar i utarbeidelse av planverk for klinikkens fagområder. Det gjøres en stor og viktig jobb for å ivareta smittevernet for pasienter og kollegaer, samtidig som klinikken opprettholder høy kvalitet på pasientbehandling og forskning.

Kartleggingssamtale om smitterisiko
Alle pasienter og besøkende i Klinikk psykisk helse og avhengighet blir møtt av helsepersonell ved inngangen til klinikkens bygninger for en kort kartleggingssamtale om smitterisiko, også kjent som pretriage. Smittevernsvurdering og tilbud om testing for koronavirus er viktig for å begrense smitte og bidra til økt trygghet for hver enkelt. Alle pasienter har rett til helsehjelp uavhengig av testresultat.

Avlyste arrangementer
Klinikk psykisk helse og avhengighet har i de seneste årene invitert til fagseminar og åpent møte på Rikshospitalet i anledning Verdensdagen for psykisk helse i oktober. Dette for å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Den seneste utviklingen og nye føringer fra helsemyndigheter og sykehuset gjør at vi i år har besluttet å avlyse de planlagte arrangementene på Rikshospitalet. Dagen vil allikevel markeres i klinikken med flere interne arrangementer for pasienter og ansatte.

Av smittehensyn er også høstens temakvelder for pasienter, pårørende og andre interesserte på Litteraturhuset dessverre avlyst. Klinikk psykisk helse og avhengighet vil prioritere å gjenoppta temakveldene så snart det er smittevernfaglig tilrådelig.

Informasjon om koronautbruddet for pasienter, pårørende, ansatte, samarbeidende helsepersonell og media er samlet på sykehusets internettsider. Se oppdatert informasjon her.

Studenter i praksis
Ved Oslo universitetssykehus gjenopptas studentvirksomheten tilnærmet normalt. Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens fire primære ansvarsområder, i tillegg til pasientbehandling, pasient- og pårørendeopplæring og forskning. For studentene vil det å ha praksis i en pågående beredskapssituasjon gi en unik erfaring å ta med seg videre i studier og yrkesliv. I tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene planlegges det nå for hvordan vi kan sørge for at kommende kollegaer får en lærerik praksis, samt sikre at alle er oppdatert på gjeldende smittevernsrutiner.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ønsker studentene hjertelig velkommen.

FACT Oslo Sør
Etter flere år med forberedelser startet FACT Oslo Sør endelig opp den 17. august. FACT står for ”Flexible Assertive Community Treatment” og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet. FACT Oslo Sør er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Søndre Oslo DPS og bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. FACT enheten blir en av de største i Norge med til sammen 28 medarbeidere som skal samarbeide tett om å følge opp pasientene med en godt dokumentert metode. De flytter inn i nyoppussede lokaler på Ryen i oktober.

OUS skal tilby heroinassistert behandling
I høst starter konkrete forberedelser til prøveprosjektet om heroinassistert behandling (HAB) i Norge. Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som har gitt Oslo universitetssykehus ved Klinikk psykisk helse og avhengighet i oppdrag å planlegge og etablere tilbudet i Oslo. Et liknende tilbud skal også etableres i Bergen. Begge prosjektene blir del av et femårig forsøksprosjekt som skal følges tett av forskere. De statlige anbefalingene er å tilby syntetisk framstilt heroin på en sikker og forsvarlig måte til opptil 300 opiatavhengige i de to byene. Les mer om behandlingen her.

Det finnes hjelp
Nylig var det offisiell åpning av Det finnes hjelp på Gaustad sykehus. Tilbudet er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Det er Spesialpoliklinisk enhet i Klinikk psykisk helse og avhengighet som er ansvarlig for tilbudet i Oslo. Hos Det finnes hjelp, vil de som oppsøker hjelp møte behandlere med bred erfaring innen psykisk helsevern og med spesialkunnskap om seksuell interesse for barn. Les mer om tilbudet her!

Fant du det du lette etter?