HELSENORGE

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kompetansesenteret skal sikre regional og nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning, drive forskning og fagutvikling knyttet til de tre fagområdene, inklusiv klinisk aktivitet i prosjektsammenheng.

Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet er utpekt av Helse Sør-Øst RHF som vertskap for kompetansesenteret i helseregion Sør- Øst. De organisatoriske, administrative og økonomiske forhold ligger til det regionale helseforetak, Helse Sør-Øst. 

Kompetansesenteret er regionalt knutepunkt for relevante faglige samarbeidspartnere. I tillegg skal det samarbeide med de regionale og lokale sikkerhetsavdelinger.

Leder: Harald Aulie

Det nasjonale kompetansesenternettverket

Det er tre tilsvarende kompetansesentre, de to andre ligger i Bergen og Trondheim. De tre skal sammen fungere som et nasjonalt senter innenfor et område som trenger særskilt høy faglig kompetanse. Kompetansesentrene samarbeider tett gjennom Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og  rettspsykiatri; SIFER.

For mer informasjon, se Kompetansesenterets egne nettsider under SIFERFant du det du lette etter?