Helsenorge

Hudplukkingslidelse/Skin Picking Disorder (SPD)

Hudplukkingslidelse antas å ramme 1-3% av befolkningen og kjennetegnes av gjentatt hudplukking som medfører synlige sårdannelser, svekket funksjonsevne og/eller betydelig ubehag.

Lidelsen kan også medføre ulike fysiske og psykiske følgetilstander som betente sår og varige hudforandringer, muskelsmerter grunnet spesielle pirke/plukkeposisjoner, angst og depresjon. I tillegg er lidelsen ofte forbundet med hemmelighold, skam- og skyldfølelse. 

Behandlingsprogram

Ved Angst- og tvangslidelsespoliklinikken på Gaustad, er det under utvikling eget gruppebehandlingsprogram for voksne med hudplukkingslidelse basert på Aksept- og forpliktelsesterapi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT) i kombinasjon med Vaneendringstrening (Habit Reversal Therapy - HRT). Gruppebehandling innebærer at man møter andre som kjenner lidelsen og at man kan dele informasjon og erfaringer samt få støtte underveis i behandlingen. I tillegg ser gruppebehandling også ut til å ha økt effekt på reduksjon av skam og skyldfølelse. 

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Dersom diagnosen er bekreftet i spesialisthelsetjenesten (hudlege/lokalt DPS) kan pasienten sekundærhenvises til utredning med tanke på deltakelse i utprøving av gruppebehandlingsprogrammet for hudplukkingslidelse. 

Utredning

Før behandlingsstart gjøres det en individuell utredning for å avklare diagnosen nærmere. Dette for at behandler skal kunne tilpasse behandlingen din best mulig og utelukke eventuelle andre tilstander. Du vil også få forklart behandlingen mer i detalj for å avklare at dette er en behandling du selv ønsker.

Utredningen består av:

  • Relevante tester og intervju som inkluderer plukkehistorikk, symptomer og alvorlighetsgraden av disse samt andre psykiske lidelser og/eller følgetilstander av hudplukkingslidelsen 
  • Informasjon om tidligere forsøk på behandling
  • Relevante skjemaer som du skal fylle ut (selvrapporteringsskjemaer) 

Behandling

Hensikten med behandlingen er å lære hvordan håndtere plukkerelaterte tanker/trang til plukking uten å la seg styre av dette. Studier fra USA har vist vesentlig bedring av både plukkesymptomer og følgetilstander hos de som har gjennomgått kombinasjonsbehandling med HRT/ACT individuelt.

HRT: Vaneendringstrening og impulskontrollteknikker (stimuluskontroll) innebærer økt bevissthet på plukking og teknikker for å slutte med plukking.

ACT: Aksept- og forpliktelsesterapi innebærer å kunne akseptere trangen som tidligere har resultert i plukking. 

Selve behandlingsprogrammet gjennomføres i grupper med inntil 5-6 deltakere ledet av 2 terapeuter og dekker følgende områder:

  1. Opplæring om lidelsen og behandlingstilnærmingen for pasienter og pårørende
  2. Bevisstgjøring og registrering av utløsende faktorer
  3. Vaneendringstrening
  4. Verdibasert motivasjonsarbeid
  5. Praktiske øvelser i å håndtere trang uten å gjøre noe aktivt for å bli kvitt den
  6. Tilbakefallsforebygging

Behandlingen innebærer også hjemmearbeid i form av gjennomgang av skriftlig materiale, registreringsarbeid og praktiske øvelser. I behandlingen inngår et arbeidshefte som inneholder nødvendig materiell som trengs for å gjennomføre behandlingsopplegget. Arbeidshefte er også ment å fungere som en individuelt tilpasset selvhjelpsbok ved evt. senere tegn på tilbakefall. 

Hvert gruppemøte varer 3 timer. De første 10 møtene foregår ukentlig, de neste tre møtene foregår 1, 3 og 6 måneder etter , men alt dette er ennå under utvikling. Siste avslutnings-/evalueringsmøte foregår ca. et halvår senere (1-års oppfølging). Etter avslutningsmøtet skrives pasienten ut fra Angst- og tvangslidelsespoliklinikken. 

Oppfølging

Ved behov for videre oppfølging og/eller behandling av annen psykisk lidelse underveis eller etter endt behandling vil dette måtte skje på DPS eller ved hjelp av psykisk helsetjeneste lokalt. Hos de fleste har bedringen vist å holde seg, mens noen opplever tilbakefall. Ved tegn på tilbakefall er det viktig at man går tilbake til Arbeidsboken og bruker denne som selvhjelpsbok, evt. med assistanse fra fastlege, lokal behandler eller andre egnede hjelpere. 


Fant du det du lette etter?