Helsenorge

Tvangslidelse/Obsessive Compulsiv Disorder (OCD)

Tvangslidelse kjennetegnes av tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Det er anslått at rundt 1-2% av befolkningen har en tvangslidelse. Tvangslidelse rammer ofte tidlig i livet og ubehandlet vil den i de fleste tilfeller ha et kronisk forløp. 


Tvangslidelse (OCD)kan fremstå på mange ulike måter. Felles er at en sliter med påtrengende tanker som gir betydelig angst og ubehag (tvangstanker)og som en forsøker å kontrollere eller bli kvitt med å utføre mentale eller fysiske ritualer (kompulsjoner/tvangshandlinger). Både medikamentell behandling og eksponering med responsprevensjon (ERP) er dokumentert virksomme behandlingsmetoder, men på grunn av kort behandlingstid, høyere grad av symptombedring, færre bivirkninger og lavere risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling, anbefales ERP som førstevalg.

Behandlingen er svært effektiv og 60-70% av de som gjennomfører ERP behandling opplever betydelig bedring. Omfattende forskning viser at behandlingen kan gis i ulike format som over 10-15 behandlingssesjoner eller som intensivbehandling i firedagersformatet.

Les mer om tvangslidelse på helsenorge.no

Det er avgjørende for resultatet at behandlingen blir tilbudt med høy kompetanse og skreddersydd den enkelte pasient. Videre må det legges til rette for at behandlingen kan være hovedfokus i den perioden behandlingen varer. Pasienten må også ha tatt et valg om å bli kvitt lidelsen og sammen med behandler jobbe mot dette målet. 

Det er vanlig å være ambivalent og grue seg i forkant av behandlingen og dette kan tas opp under pre- screening og utredningssamtalene. Før man går i gang med behandling er det viktig at en har bestemt seg og forholdene ligger til rette. Dette for å forebygge behandlingsforløp som gjennomføres "halvhjertet ", der en opplever begrenset bedring og får mindre to på behandling og egne muligheter for bedring. 

Store deler av behandlingen vil som regel bli gjennomført på steder der lidelsen til daglig utspiller seg. Dette innebærer at behandlingen for tvangslidelse bør foregå i nærheten av pasientens hjemsted. 

I perioden 2011-2016 ble det gjennomført et nasjonalt prosjekt der det ble opprettet spesialiserte behandlingsteam (OCD team) i alle norske helseforetak. Dette ble gjort for å sikre at alle OCD pasienter skal ha tilgang på dokumentert virksom og kvalitetssikret behandling. Utredning og behandling ved OCD team er spesialisert og tidsbegrenset.

Ved OCD- teamet i Helse Bergen har de utviklet en konsentrert eksponeringsbehandling som i løpet av 4 dager har vist seg å hjelpe mer enn 90% av pasienter med alvorlig tvangslidelse. Behandlingen kombinerer de beste elementene fra individuell og gruppebehandling. Dette innebærer at pasientene får terapeutassistert behandling i sitt  hjemmemiljø i kombinasjon med den drahjelpen man får av å jobbe side om side med andre som går igjennom den samme snuoperasjonen. Det jobbes nå for å bygge opp dette tilbudet over hele landet gjennom opplæring og sertifisering av klinikker. Angst- og tvangslidelsespoliklinikken på Gaustad ble i 2017 sertifisert opplæringsklinikk for 4 dagers behandling av tvangslidelser for voksne. Denne behandlingen har gjennom en rekke studier vist seg å gi svært gode resultater og er derfor nå førstevalget ved OCD teamet på Gaustad. Vi kvalitetssikrer og forsker på behandlingen. For å sikre best mulig behandling vil det bli foretatt intervjuer både på telefon og i forbindelse med oppmøte samt at du vil bli bedt om å fylle ut kartleggingsskjema både før og i tiden etter behandling. 

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten/DPS. Ditt lokale DPS vil da på bakgrunn av proriteringsveilederen "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har rett til helsehjelp, vurdere behov for utredning av andre tilstander før evt.  viderehenvisning til OCD-spekterpoliklinikken. 

Dersom du har et rus- eller medikamentmisbruk vil dette ikke være forenlig med vårt behandlingstilbud og du må få behandling for dette først. Eventuell bruk av beroligende medisiner må trappes ned og være avsluttet før behandlingsstart.  Derimot vil bruk av antidepressiv medikasjon eller medikamentell behandling for annen psykisk lidelse vanligvis ikke være til hinder for behandling. Hvis du er i tvil kan du eller din behandler ta kontakt på forhånd.

For øvrig skal terskelen for å henvise til OCD team være lav. Dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp og det er mistanke om tvangslidelse (OCD), så er dette tilstrekkelig. Etter en slik vurdering ved lokalt DPS, blir det sendt sekundærhenvisning til OCD teamet. Utredning og behandling ved OCD teamet er avgrenset til OCD og foregår i et begrenset tidsrom. Mange som er rammet av tvangslidelse (OCD) har også tilleggslidelser og med behov for oppfølging utover det OCD teamet tilbyr. Lokalt DPS bør derfor beholde behandlingsansvaret også når pasienten er i pakkeforløp for OCD for å sikre disse pasienten en helhetlig og spesialisert helsehjelp.

Utredning

Når OCD teamet mottar henvisning vil det så snart som mulig bli gitt tilbud om prescreeningsamtale (1 time). Denne har til hensikt å finne ut om plagene og problemene best kan forklares og beskrives som tvangslidelse. Omfanget av problemene blir også vurdert. Du vil også få forklart behandlingen mer i detalj for å avklare at dette er en behandling du selv ønsker. 

Dersom det blir vurdert at det foreligger en tvangslidelse og at pasienten ønsker behandling fra OCD teamet blir det gjennomført en grundig utredning før behandlingsstart.

Utredningen består av

  • Relevante tester og intervju som inkluderer tvangshistorikk, symptomer og alvorlighetsgraden av disse samt andre psykiske lidelser og/eller følgetilstander av tvangslidelsen 
  • Informasjon om tidligere forsøk på behandling
  • Relevante skjemaer som du skal fylle ut (selvrapporteringsskjemaer) 

Behandling

Selve behandlingen foregår i går grupper på 3-6 pas med 1 behandler pr. pasient over 4 intensive dager. Disse dagene innebærer opplæring om lidelsen og behandlingen for både deg og dine nærmeste pårørende, planlegging og utføring av oppgaver med den hensikt å øke angst og ubehagelige tanker, for å trene på å ikke utøve ritualer/tvangshandlinger. I tillegg har vi fokus på forebygging av tilbakefall. OCD terapeuten vil fungere som en personlig trener og gi konkret hjelp til å gjennomføre oppgavene på den måten som er mest effektiv og nyttig.

Oppfølging

På slutten av behandlingen vil du i samråd med din behandler utarbeide en mer detaljert plan for videre trening for å sikre at endringene som er oppnådd blir en del av hverdagslivet. Det avgjørende er at en er villig til å trene og benytte de tilnærmingene en har lært i behandlingen. Det gjennomføres også oppfølgingssamtaler etter 3 måneder etter endt behandling samt et telefon intervju etter 12 måneder. 

 Ved behov for videre oppfølging og/eller behandling av annen psykisk lidelse underveis eller etter endt behandling vil dette måtte skje på DPS eller ved hjelp av  psykisk helse lokalt. 


Fant du det du lette etter?