Helsenorge

Behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser i en ekstraordinær tid

I en tid preget av mye usikkerhet, er det viktig å ivareta forutsigbarhet der det er mulig i behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser.

​Individual- og gruppeterapi er for flere med personlighetsforstyrrelser en viktig del av den ukentlige rutinen. Da strengere tiltak for smittevern ble iverksatt, opplevde mange at behandlingsopplegget endret seg over natta. Møtet med behandleren ble flyttet over til telefon- eller video, mens gruppeterapi ble satt på vent med umiddelbar virkning.

Hvordan skape forutsigbarhet i denne tiden?

 

Vi vet at mennesker med personlighetsforstyrrelser er ekstra sårbare i denne tiden. Forutsigbarhet og klare rammer er et grunnleggende prinsipp i all behandling for personlighetsforstyrrelser. Det er viktig å ivareta dette i en tid preget av mange og raske endringer.

  • Avklar behandlingstilbud: Pasienten bør i den grad det lar seg gjøre, informeres i god tid før endringer innføres og ha klarhet i hvordan behandlingstilbudet ser ut fremover. Gruppeterapi bør ikke avlyses en uke av gangen. En slik fremgangsmåte kan gi forhåpninger som gjentatte ganger vil bli brutt, med ny skuffelse hver uke. Dette kan medføre ekstra byrde for pasienten med økt risiko for tilbakefall og drop-out.
  • Faste tidspunkt for telefon- eller videosamtaler: Det kan være en fordel å ha faste tidspunkt for telefon- eller videosamtaler. Her er det ofte bedre med 30 minutter to ganger i uka, enn 45 minutters samtale.
  • Forberedelse: Det kan være nyttig å foreslå at pasienten setter av tid til å forberede seg,– f.eks. å ta en 15 minutters tur ut før samtalen og tenke igjennom hva en har behov for å snakke om. Likeledes kan en tur ut i etterkant bidra til at samtalen tas inn og fordøyes mentalt sett.
  • Bli enige om agendaen for samtalen: Sørg for struktur ved å bli enig med pasienten om fokus, ha tid til spørsmål og en tydelig avslutningsfase for timen der en f.eks kan oppsummere og avrunde, samt repetere tidspunkt for neste time. 

Noe behandling er bedre enn ingen

 

Aktuelle målsetninger i denne perioden vil i hovedsak være å stabilisere og hindre tilbakefall. Tilbakefall kan innebære selvskading, rusmisbruk, pågang på legevaktene og innleggelser. Det kan være pasienter som opplever bedring i en tid som dette, men det er usikkert om vi kan forvente fremgang under slike forhold.

 

Gruppe- og individualterapi har alene også vist god effekt for behandling av PF. Kombinasjonsbehandlingen synes mest optimal, spesielt for de dårligst fungerende pasientene med PF. I mangel av randomiserte studier som sammenlikner de ulike modalitetene, er det usikkert hvor stor betydningen hver av disse har i kombinasjonsbehandling.

 

Telefon og videokonsultasjon

 

Videokonsultasjon behandling personlighetsforstyrrelser.jpg

 

Videokonsultasjoner kan være utfordrende for pasienter med PF. Mange strever med lav selvfølelse og med å se seg selv i speilet, følgelig også å se seg selv på video. Noe som kan virke forstyrrende og endre fokus. Dette kan en ta høyde for og kanskje tematisere. De fleste videobaserte løsninger har mulighet for å sjalte ut eget bilde, slik at en kun ser den man prater med.

 

Mange mennesker med personlighetsforstyrrelse er alvorlig relasjonsskadet med vesentlige tilknytningsvansker. Det kan dermed være lettere å distansere seg, og ha lite tilgang til følelser. I tilfelle telefon- og videokonsultasjoner kan dette være både en fordel og en ulempe. Distansen kan fungere som en «anti-regressiv» effekt og slik bidra til stabilisering, men kan også hindre videre progresjon.

 

Rutiner for telefon og videokonsultasjoner

 

Direktoratet for E-helse har gitt ut mye god informasjon til både helsepersonell og pasienter for videokonsultasjon. Klikk her for å lese direktoratets anbefaling for videokonsultasjon.

 

Forlenget behandling

 

Denne situasjonen er et brudd med forespeilet behandlingsforløp. Forholdene gjør det sannsynlig at pasientene kan ha behov for en forlengelse av behandlingsperioden for å oppnå tilsvarende effekt.  Derfor vil f.eks personlikhetspoliklinikken ved Ullevål gi pasientene tilbud om å forlenge behandlingsperioden.  

 

Gruppeterapi på video?

Generelle utfordringer er informasjonssikkerheten/ taushetsplikt/ og skape trygge nok rammer for hver enkelt omkring videoterapien. F.eks. hvis noen i familien kommer inn i rommet der videoterapien foregår, er taushetsplikten brutt.  

Krisen har bidratt til mye kreativ nytenkning- og praksis. Det er spennende å følge med på hvordan gruppeterapi på video nå prøves ut i ulike nettbaserte plattformer. Også her blir det mye viktig lærdom å høste som kan gi nye muligheter i fremtiden!

 

 

Fant du det du lette etter?