Seminar – voksne psykisk utviklingshemmede med psykiske lidelser

Fredag 5. mai arrangerte Klinikk for psykisk helse og avhengighet halvdagsseminar på Litteraturhuset om tilbudet til voksne med psykisk utviklingshemming og psykisk tilleggslidelse.

​Målet med seminaret var å bidra til økt kunnskap om denne sårbare pasientgruppen, samt få en gjennomgang av status/retningslinjer og diskusjon rundt videre oppgavefordeling mellom psykisk helsevern voksne, habiliteringstjenesten og bydelene for utredning, behandling og oppfølging.

Klinikkleder Marit Bjartveit hadde invitert deltakere fra Oslo universitetssykehus sine seks bydeler: Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand samt representanter fra Velferdsetaten og Helseetaten i Oslo kommune, klinikkledelsen, brukerrådet samt andre interesserte fra avdelinger og kompetansesentre i klinikken.

Behandling krever kunnskap og erfaring
Forekomsten av psykiske lidelser er høyere hos personer med psykisk utviklingshemming enn i normalbefolkningen. På grunn av vansker med verbal kommunikasjon kan lidelsene være vanskeligere å kjenne igjen og behandlingen mer komplisert. Behandlingen krever både kunnskap og erfaring. Seminaret var derfor en anledning til å belyse hvordan man kan organisere og samhandle om utredning, habilitering og videre oppfølging i det daglige.

Felles forståelse og kunnskap vil bidra til et bedre tilbud til pasientene.

- Mennesker med psykisk utviklingshemning og psykisk lidelse har få talsmenn og blir lett glemt. Å gi et godt tilbud krever godt samarbeid mellom mange parter. Som gruppe trenger de mye, og de får ikke nok, sier Petter Bugge, møteleder for seminaret og avdelingsleder ved Søndre Oslo DPS.

Bilde av Marit Bjartveit og Petter Bugge

Dette bildet mangler alt-text


Petter Bugge og Marit Bjartveit

Relevante og interessante innlegg
For å belyse seminarets tema var både Helsedirektoratet, OUS, bydelene og en pårørenderepresentant invitert til å holde innlegg.

Klinikkleder Marit Bjartveit ønsket velkommen, før Inger Huseby, seniorrådgiver i Helsedirektoratet holdt et innlegg om Helsedirektoratets rolle samt ansvar og oppgavefordeling mellom bydelene og spesialisthelsetjenesten. Les innlegget her.

Overlege Sigrun Hope, fra Avdeling for Nevrohabilitering, OUS, fortalte hva habiliteringstjenesten er ansvarlig for, hva de gjør og hvem som omfattes av deres tilbud. Autisme og mere alvorlig utviklingshemming er primære målgrupper for nevrohabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hope snakket også om samarbeidet mellom bydeler og spesialisthelsetjenesten. Les innlegget her.

Psykisk lidelse og utviklingshemming i psykisk helsevern voksne: Hvem skal utrede hva, og hva er gode tilbud etter diagnostisk utredning/avklaring? Hvem kan bidra med hva? Dette var noen av de spørsmålene Trine Lise Bakken, forsker og leder av Regional kompetansetjeneste, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning, besvarte i sitt innlegg.

Randi Salvigsen, teamleder psykisk helseteam, Tiltakssenteret, Bydel Østensjø, og fagkonsulent psykisk helse Marte Bjella Gulliksrud snakket på vegne av bydel Østensjø og fortalte hvilke tilbud de har og hvilken oppfølging bydelene kan gi for psykisk utviklingshemmede med psykiske lidelser. De delte også erfaringer for hvordan oppnå gode forløp, samt påpekte hvilke utfordringer de står ovenfor og hvilken hjelp de trenger fra spesialisthelsetjenesten. Les innlegget her.

 

Dette bildet mangler alt-text


Marte Bjella Gulliksrud og Randi Salvigsen

Vis hensyn og empati
Helena Kyttari Djupesland delte sine erfaringer rundt det å være mor til et barn med psykisk utviklingshemming og en psykisk lidelse.

– For meg er det viktig at dere ser på pasienten som et menneske og ikke som en case. Det er et virkelig menneske bak sykdommen, selv om pasienten ikke alltid er i stand til å ta vare på seg selv. Vis hensyn og empati for både pasienten og pasientens familie, ikke minst er det viktig med en åpen kommunikasjon lege og pasient/familie imellom. Der kan dere bli bedre, sa Kyttari Djupesland til de fremmøtte.

bilde av Trine Lise Bakken, Helene Kyttari Djupesland og Sigrun Hope

Dette bildet mangler alt-text


Trine Lise Bakken, Helene Kyttari Djupesland og Sigrun Hope

bilde av paneldebatt

Dette bildet mangler alt-text


Siste del av seminaret var satt av til en felles diskusjon om veien videre, der, i tillegg till innleggsholderne, også de fremmøtte deltok med spørsmål og relevante innspill.

Vi trenger mer kunnskap
- Det har vært et godt og interessant seminar, hvor det kommer tydelig frem at det er mange pasienter med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser som også har en psykisk lidelse. Som klinikk er vi ikke flinke nok til å behandle disse pasientene, vi trenger mer kunnskap om denne gruppen, det vil gjøre behandlingen og kvaliteten bedre. Vi må også bli flinkere til å samhandle om pasienten med pasienten selv, pårørende, bydeler og spesialisthelsetjenesten, avslutter Petter Bugge.

Fant du det du lette etter?