Snart kommer de første pakkeforløpene

I september 2018 blir de første beskrivelsene av pakkeforløp for psykisk helse og rus lansert.

 

​Uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging er velkjent i psykisk helse og rus. Nå lanseres pakkeforløp som skal bedre på dette.

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon samt et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Trinnvis implementering
Pakkeforløpene vil bli implementert trinnvis. Tre pakkeforløp blir publisert 12. september og pasienter blir inkludert fra 1. januar 2019:
- Pakkeforløp for utredning og behandling av voksne
- Pakkeforløp for utredning og behandling av barn og unge
- Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og anbefalinger for somatisk helse og levevaner.

De tilstandsspesifikke pakkeforløpene vil bli publisert 15. desember og med planlagt oppstart fra 15. februar 2019.

Pakkeforløpene publiseres på Helsedirektoratets hjemmesider.

Individuelle behandlingsforløp
Innholdet i pakkeforløpsbeskrivelsene bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold, forutsigbarhet og gode overganger.

Et pakkeforløp er ikke en juridisk pasientrettighet, det endrer ikke juridiske prioriteringer
 eller retten til fritt behandlingsvalg.

Regional implementeringskonferanse
- Alle ledere i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus inviteres til regional implementeringskonferanse 17. oktober 2018. Det planlegges interne kurs, seminarer og e-læringskurs for alle medarbeidere i klinikken som skal jobbe med pakkeforløp, sier avdelingsleder Anne Beate Sætrang i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, som er prosjektleder for arbeidet med pakkeforløp i Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Bilde av Anne Beate SætrangAnne Beate Sætrang

- Jeg opplever et stort engasjement fra alle involverte i pakkeforløpsarbeidet. Målet er klart: en enda bedre helsetjeneste innen våre fagfelt. Nå starter arbeidet med å legge til rette for at vi skal gjennomføre dette for alle våre pasienter, sier Anne Beate Sætrang.

For mer informasjon:
Se Helsedirektoratets hjemmesider.

Fant du det du lette etter?