Fysisk helse

Fysisk og psykisk helse henger sammen og bør behandles helhetlig. En psykisk lidelse kan gi økt risiko for fysisk sykdom, kartlegging og oppfølging av fysisk helse bør derfor også være en del av behandlingen.

 

​I psykisk helsevern har fokuset på pasientenes fysiske helse økt. Mange undersøkelser har vist at psykiske lidelser kan gi økt risiko for blant annet hjerte-karsykdom og diabetes (sukkersyke). Ved Søndre Oslo DPS jobbes det med å bedre oppfølging av fysisk helse blant annet gjennom de to prosjektene Hjertefrisk! og samhandlingsprosjektet «Å ta somatisk helse hos psykiatriske pasienter på alvor – gjennom tett samarbeid mellom bydeler og DPS».

Det er flere årsaker som virker sammen og gir redusert fysisk helse og livskvalitet:

 • Genetisk/arvelig sårbarhet
 • Den psykiske lidelsen i seg selv
 • Levevaner
  • Røyking
  • Skadelig bruk av alkohol og andre rusmidler
  • Usunt/feil kosthold
  • Inaktivitet – lite fysisk aktivitet
 • Bivirkninger av legemidler
 • Manglende diagnostisering og underbehandling eller forsinket behandling

Undersøkelse og kartlegging

Med en mer systematisk kartlegging og oppfølging av fysisk helse, samt tiltak når risikofaktorer oppdages, er målsetningen å bidra til bedre helse og økt levealder. Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer blir en viktig del av pakkeforløpene for psykisk helse og rus som innføres 2018-2020. Psykisk helse, rusproblemer og fysisk helse henger sammen og bør behandles under ett.

Har man en alvorlig psykisk lidelse bør den fysiske helsen undersøkes jevnlig og minst én gang i året. Viktige risikofaktorer for diabetes og hjerte-karsykdom som bør kartlegges:

 • Røyking
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Blodtrykk
 • Blodsukker
 • Blodlipider
 • Overvekt/fedme

Hjertefrisk-algoritmen er utarbeidet for å hjelpe helsepersonell i kartleggingen av disse risikofaktorene og starte tiltak om det oppdages risikofaktorer i faresonen.

Ansvar for oppfølging av fysisk helse

Ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten har institusjonen også ansvar for oppfølging av pasientens fysiske helse. Ved poliklinisk behandling må ansvarlig behandler i spesialisthelsetjenesten tydeliggjøre og dokumentere hvem som følger opp pasientens fysiske helse, enten det er fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Levevaner

Gode levevaner er viktig for god helse, både fysisk og mental. Se mer informasjon om kosthold og ernæring, fysisk aktivitet og røykeslutt. Her har vi samlet enkel informasjon og det er lenker til elektroniske kilder og veiledning, og til lokale tilbud i Oslo og i bydelene.

6 enkle tips for et sunt hjerte - skrevet av overlege Jørgen Gravning.

Fastlegen

Fastlegen er sentral i det forebyggende helsearbeidet, med rådgivning om kosthold, mosjon og røykeslutt.

Frisklivssentralen - hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt

Frisklivsssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Vil man ha hjelp til bedre form, bedre kosthold eller snus- og røykeslutt, kan Frisklivssentralen være et aktuelt tilbud. Der tilbys både kurs og personlig veiledning. Målgruppen for frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet ved frisklivssentralen er for 12 uker av gangen, og startes og avsluttes med en individuell helsesamtale med veileder på Frisklivssentralen. Alle frisklivssentraler skal gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan henvise, eller man kan selv ta kontakt. De fleste aktivitetene ved frisklivssentralene er gratis, noen kurs kan ha en liten egenandel.

Logo av Frisklivssentralen

Lokale Frisklivssentraler

I Oslo finnes det frisklivssentral i 11bydeler, informasjon og link til den lokale frisklivssentralen finnes her:
Bydel Nordstrand
Frisklivssentralen i bydel Nordstrand har lokaler i Langbølgen 2A, i samme hus som Lambertseter fritidsklubb. Besøk Nordstrand frisklivssentral på Facebook.

Bydel Søndre Nordstrand
Frisklivssentralen i bydel Søndre Nordstrand har lokaler på Holmlia senter, i Holmlia sentervei 9. Besøk Søndre Nordstrand Frisklivssentral på Facebook.

Bydel Østensjø
Bydel Østensjø har ikke frisklivssentral, men diverse tilbud i regi av bydelen finnes i oversikten Tilbud knyttet til fysisk aktivitet og mestring i Bydel Østensjø på bydelens hjemmeside. Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand tar imot deltakere fra Østensjø forutsatt at de har kapasitet.

Kilder

Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser fra 2013.

Tidsskrift for Den norske legeforening: Psykisk syke lever kortere, L. Lien m.fl. fra 2015.