Seksjon Raskere tilbake (KRE)

Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter

Etter behandling for kreft kan mange pasienter slite med fysiske og psykiske ettervirkninger. Disse kan i ulik grad prege hverdagen og redusere livskvaliteten. Dette kan føre til at noen faller ut av arbeid for kortere eller lengre tid og får behov for rehabiliteringstiltak. Poliklinisk dagrehabilitering er et slikt tilbud og en del av Raskere tilbake-tilbudet ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om Seksjon Raskere tilbake (KRE)

Seksjon Raskere tilbake (KRE)

Hvem kan få poliklinisk dagrehabilitering?
Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus har faste tilbud om poliklinisk dagrehabilitering med tverrfaglige rehabiliteringsprogrammer for pasienter som nylig har avsluttet kreftbehandling innenfor diagnosegruppene brystkreft, gynekologisk kreft og lymfomkreft. Tilbudet finnes på Aker sykehus og på Radiumhospitalet.
Rehabiliteringsprogrammene gjennomføres i 2017 med toppfinansiering av Helse Sør-Øst RHF som et Raskere tilbake-tilbud.
Pasientene skal derfor være i yrkesaktiv alder, og enten være helt eller delvis sykemeldt eller i fare for å bli sykemeldt.
Det kreves henvisning fra lege. Egenandel og frikort gjelder.

Hva er poliklinisk dagrehabilitering?
De gruppebaserte dagrehabiliteringsprogrammene går èn hel dag i uken over syv uker. Programmene inneholder undervisning fra ulike faggrupper og trening/fysisk aktivitet. Før oppstart har du en individuell samtale med sosionom/ kreftsykepleier. Før og etter programmet vil du gjennomgå fysiske tester i regi av fysioterapeut. I tillegg får du individuell konsultasjon med overlege i løpet av programmet. Det er satt av tid til erfaringsutveksling og lunsj.

Undervisningstemaene er:
• Treningslære
• Bivirkninger / langtidseffekter / fatigue
• Følelsesmessige reaksjoner og mestring
• Arbeid / rettigheter
• Seksualitet og samliv 
• Ernæring
• Erfaring fra tidligere pasient

Etter endt kurs er det mulighet for individuell treningsveiledning, deltagelse i gruppetrening eller medisinsk yoga.
I tillegg har vi tilbud om individuell rehabilitering for pasienter som nylig har avsluttet kreftbehandling hvor gruppetilbudet ikke er aktuelt. 

Psykososial poliklinikk:
Kortvarig individuell samtaletilbud for kreftpasienter og deres pårørende, med fokus på mestring og følelsesmessige utfordringer knyttet til kreftsykdommen. Dersom du tenker at dette er et tilbud du eller dine nærmeste kan ha nytte av, må du snakke med legen din om en henvisning. 


Hvor kan jeg få mer informasjon?
Les mer om ordningen - www.helse-sorost.no/raskere-tilbake
Brosjyre for Raskere Tilbake Brosjyre.pdf
Eksempel på timeplan: Timeplan Aker.pdf
Tilbudet er tverrfaglig bemannet med sosionom, fysioterapeut, kreftsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, forskningsassistent/idrettspedagog, helsesekretær, psykolog og overlege.

Henvisning
Du trenger henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Seksjon Raskere tilbake 
Pb 4953 Nydalen
0424 Oslo

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.