Kliniske studier: Lungekreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med lungekreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. (ThoRaT-studien)

Om studien: Erlotinib i kombinasjon med strålebehandling hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som ikke er plateepitelkreft hvor lege anbefaler kjemoterapibehandling. (IDA-studien)

Om studien: Vedlikeholdsbehandling med pemetrexed etter gjennomført 1.linjes standard kjemoterapi versus pemetrexed ved påvist progresjon for pasienter med avansert ikke små cellet lungekreft.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med småcellet lungekreft. (Thora-studien)

Om studien: En randomisert studie hvor man sammenligner to stråledoser ved behandling av småcellet lungekreft, begrenset sykdom.
Les mer om studien her

Studie for kreftpasienter med bl.a. lungekreft som skal starte kjemoterapi og hvor operativ behandling ikke er tilgjengelig. (MENAC-studien)

Om studien: Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. langtkommen ikke-småcellet lungekreft (CPDR001X2101)

Om studien: En åpen fase I/II studie som skal undersøke effekt og sikkerhet av PDR001 hos pasienter med langtkommen kreftsykdom
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. langtkommen ikke-småcellet lungekreft

Om studien: En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster.
Les mer om studien her