Kliniske studier: Lungekreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med lungekreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med lokalavansert lungekreft

Om studien: Undersøkelse om det vil gi bedret effekt av strålebehandling ved å gi økte stråledoser til delene av kreftsvulstene som har høyest aktivitet målt ved PET/CT
Les mer om studien her

Studie for pasienter med småcellet lungekreft som har gjennomgått førstelinjes behandling (MERU)

Om studien: Målrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekreft med ROVA-T.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med EGFR mutert ikke-småcellet lungekreft

Om studien: En studie av EGF816 i kombinasjon med INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Om studien: Studien vil undersøke lungefunksjonsendringer etter kurativt rettet strålebehandling.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med lungekreft med spredning

Om studien: Studien vil prøve å finne prediktive og prognostiske markører for lungekreft med metastaser.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med ikke-småcellet lungekreft (ThoRaT-studien)

Om studien: Erlotinib i kombinasjon med strålebehandling hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som ikke er plateepitelkreft hvor lege anbefaler kjemoterapibehandling (IDA-studien)

Om studien: Vedlikeholdsbehandling med pemetrexed etter gjennomført 1.linjes standard kjemoterapi versus pemetrexed ved påvist progresjon for pasienter med avansert ikke små cellet lungekreft.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. ikke-småcellet lungekreft (CAN04)

Om studien: En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoffet hos pasienter med solide, ondartede svulster.
Les mer om studien her

Studie for kreftpasienter med bl.a. lungekreft som skal starte kjemoterapi og hvor operativ behandling ikke er tilgjengelig (MENAC-studien)

Om studien: Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. langtkommen ikke-småcellet lungekreft

Om studien: En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster.
Les mer om studien her

Studie for pasienter diagnostisert med småcellet lungekreft eller mesotheliom med fremskredne kreftsvulster

Om studien: En studie for å undersøke sikkerhet og toleranse av pembrolizumab.
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.