Kliniske studier som inkluderer pasienter med lymfekreft (lymfom)

Kliniske studier: Lymfom


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Diffust storcellet B-celle lymfom i hjernen - studie for nydiagnostiserte pasienter
(MATRIX studien)

Om studien: Studien undersøker om cellegiftbehandling med etterfølgende høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) er bedre enn cellegiftbehandling uten HMAS for disse pasientene.
Les mer om studien her

Diffust storcellet B-celle lymfom - studie for yngre pasienter
(Bio-CHIC studien)

Om studien: Studien undersøker risikotilpasset behandling basert på biologiske faktorer, for å intensivere behandlingen for pasienter u/65 år med dårligere prognose.
Les mer om studien her

Follikulært lymfom - studie for nydiagnostiserte pasienter
(SAKK studien)

Om studien: Studien undersøker om Rituximab i kombinasjon med det nye legemidlet Ibrutinib er mer effektivt enn Rituximab alene hos pasienter med nydiagnostisert follikulært lymfom.
Les mer om studien her

Follikulært lymfom - studie for nydiagnostiserte pasienter og pasienter med tilbakefall
(Lymvac-2 studien)

Om studien: Studien undersøker effekten av kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) hos pasienter med nydiagnostisert eller tilbakefall av follikulært lymfom og som ikke har plager som gir behov for standard behandling.
Les mer om studien her

Follikulært lymfom - studie for pasienter med tilbakefall
(ARCHER-1 studien)

Om studien: Studien undersøker effekten av  en ny type radioimmunterapi (Betalutin) for pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom etter minst en tidligere behandling.
Les mer om studien her

Follikulært lymfom - studie for pasienter med tilbakefall
(Paradigme studien)

Om studien: Studien undersøker effekten av en ny type radioimmunterapi (Betalutin) og optimal dosering av Betalutin for pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom etter minst to tidligere behandlinger.
Les mer om studien her

Hodgkin lymfom i avansert stadium - studie for nydiagnostiserte pasienter
(HD 21 studien)

Om studien: Studien søker å finne det optimale behandlingsopplegget for pasienter u/60 år med avansert stadium Hodgkin lymfekreft. Studien sammenligner to behandlingsregimer kalt BEACOPP mot BrECADD hvorav det siste regimet inneholder den nye medisinen Brentuximab Vedotin.
Les mer om studien her

Hodgkin lymfom - studie for nydiagnostiserte barn og ungdom
(Euronet-PHL-C2 studien)

Om studien: Studien søker å finne det optimale behandlingsopplegget for pasienter under 18 år uansett stadium av Hodgkin lymfekreft. Studien går i hovedsak ut på å redusere bruken a strålebehandling, delvis ved å intensivere cellegiftbehandlingen noe.
Les mer om studien her

Mantelcellelymfom - studie for nydiagnostiserte, eldre pasienter
(ENRICH studien)

Om studien: Studien sammenligner effekt og sikkerhet av legemiddelet ibrutinib med effekten av standard cellegiftbehandling hos pasienter o/60 år med mantelcellelymfom.
Les mer om studien her (Studien tilhører St. Olavs hospital)

Mantelcellelymfom - studie for nydiagnostiserte yngre pasienter
(TRIANGLE studien)

Om studien: Studien er for pasienter u/65 år og undersøker om ibrutinib kombinert med cellegift og rituximab er mer effektivt enn standard behandling. I tillegg undersøker studien om høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) er nødvendig når ibrutinib benyttes.
Les mer om studien her

Mantelcellelymfom - studie for pasienter med tilbakefall
(VALERIA studien)

Om studien: Studien undersøker effekten av Venetoclax, Lenalidomid og Rituximab ved tilbakefall av mantelcellelymfom.
Les mer om studien her

Non-Hodgkin lymfom - tilbakefall av aggressivt sykdom
(PREBEN studien)

Om studien: Studien undersøker effekten av legemiddelet piksantron i kombinasjon med annen behandling ved tilbakefall av aggressivt non-Hodgkin lymfom av  B- eller T-celle type.
Les mer om studien her

Primært mediastinalt B-celle lymfom - studie for nydiagnostiserte pasienter
(IELSG-37)

Om studien: Studien undersøker nytten av strålebehandling etter behandling med cellegift og rituximab.
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?