Oslo universitetssykehus var deltakende senter i utprøving av den nye behandlingen av pasienter med aggressiv lymfekreft

Resultater fra CAR-T-celleterapistudien JULIET publisert i New England Journal of Medicine

Artikkelen som omfatter forskningsresultatene ble publisert 1. desember 2018 i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine

Pasienter med en aggressiv form for lymfekreft med tilbakefall etter kurativt rettet 2. linjebehandling eller kjemorefraktært residiv har svært dårlig prognose med median overlevelse på 5-6 mnd.

En ny behandlingstype synes å bedre prognosen for en del av disse pasientene. Behandlingen består av at egne (autologe) T-lymfocytter anrikes i laboratoriet og genmodifiseres ved å sette inn et gen som uttrykkes som et protein på celleoverflaten av T-lymfocyttene. Dette proteinet bindes til en reseptor på lymfekreftcellene (CD19) hvoretter T-lymfocyttene aktiveres og formeres og utsletter kreftcellene effektivt etter én enkelt intravenøs infusjon av de genmodifiserte T-lymfocyttene.

Resultatene fra denne og tilsvarende studier viser at 35-50% av pasientene kan bli langtidsoverlevere. Bivirkningene kan være betydelige, men ingen pasienter døde av behandlingen. Behandlingsmetoden er godkjent til bruk i USA og Europa, og er nå til behandling i beslutningsforum mht. om behandlingen på denne indikasjonen kan finansieres over det offentlige helsebudsjettet.

Oslo universitetssykehus vil foreløpig ha landsfunksjon for denne behandlingen. Uansett skal Avdeling for kreftbehandling delta i to nye Novartis sponsete studier på lymfekreft fra årsskiftet med rekruttering fra hele landet.

Hele artikkelen kan leses på New England Journal of Medicine sine hjemmesider 
(krever tilgang)