Seksjon for sarkom og melanom

Seksjon for sarkom og melanom ledes av Kirsten Sundby Hall.

Les mer om Seksjon for sarkom og melanom

Seksjon for sarkom og melanom

Seksjonen har 2 overlegestillinger knyttet til melanomprogrammet og 4 til sarkomprogrammet i tillegg er en overlege i 50 % forskerstilling.

Onkologisk behandling av malignt melanom ved OUS foregår i hovedsak på Radiumhospitalet. Melanomgruppen behandler og kontrollerer i hovedsak pasienter med stadium III og IV melanom fra Oslo-regionen, men inkluderer pasienter nasjonalt i studier samt gir råd og besvarer også mange henvendelser eller «second opinion» forespørsler. 

Programmet har egne senger i 7. etasje. Grunnet økende forekomst de siste årene samt betydelig bedret behandling har melanompoliklinikken økt fra en til fire fulle dager i uken i tillegg til en dag sykepleierstyrt poliklinikk. To poliklinikksykepleiere betjener mandag til torsdag en «melanomtelefon» der pasienter kan ringe direkte inn. Satsingsområde er kliniske studier, både med strålebehandling, signalhemmere og immunterapi. Programmet har en fulltidsansatt studiesykepleier som bidrar i dette arbeidet. Strålebehandling spiller nå en viktigere rolle i behandlingen med økende bruk av stereotaktisk strålebehandling.

Onkologene samarbeider tett med plastikkirurgene og utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet. Alle mer komplekse problemstillinger inkludert slimhinnemelanomer, øyemelanomer med spredning samt de fleste stadium IV pasienter diskuteres i et ukentlig tverrfaglig møte i melanomgruppen , MDT møte,  der også radiolog og patolog deltar.

Onkologene i sarkomgruppa arbeidet tett med ortopeder, abdominalkirurger, patologer og radiologer i et multidisiplinært team. De fleste pasientene diskuteres i tverrfaglige møter, med et ukentlig sarkommøte hvor diagnose og behandling bestemmes av spesialistene i fellesskap.  Sarkomprogrammet utgir årlige rapporter om virksomheten (www.sarkom.no).

Sengeposten er delt med lymfomseksjonen på Radiumhospitalet hvor de tyngste kurene gis.  Pasienten innlegges kirurgisk avdeling når de skal opereres.  

Sarkommiljøene i Norge arbeider innenfor Skandinavisk sarkomgruppe (www.ssg-org.net)med mange felles behandlingsprotokoller. For tiden er det høyest aktivitet innenfor GIST studier og kun én utprøvende studie ved osteosarkom; en immunterapistudie hvor PD-1 hemmer utprøves. Enheten deltar i en europeisk Ewing sarkom studie hvor 4 behandlingsregimer undersøkes ved metastatisk sykdom.  Ellers pågår det 2 internasjonale studier med stråleterapi (myxoid liposarkom, chordom), og en tredje er nylig stengt for inklusjon (EORTC studie: randomisering mellom kirurgi alene mot pre-operativ strålebehandling etterfulgt av kirurgi).

Sarkomprogrammet er godkjent medlem av European Reference Network (ERN) innenfor EU hvis mål er samling av kunnskap og kompetanse innenfor spesifikke fagområder (https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en). Nettverket hvor sarkom er tilknyttet kalles ERN EURACAN. 

«Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer» er lagt til OUS-Radiumhospitalet (www.sarkom.no). Sammen med «Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi» arrangeres årlig «Den store kuledagen» (www.sarkomforum.no).  Det er et todelt arrangement: En fagdag hvor ca. 150 leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og sykepleiere fra Helseregion Sør-Øst får undervisning om sarkom og betydningen av å henvise kuler og klumper urørt til sarkomsenter. Fagdagen er godkjent som undervisning av Den Norske Legeforening og Norsk fysioterapiforbund. Del 2 av arrangementet er «Kuledag» for ca 250 pasienter, pårørende og etterlatte og blir avholdt på Akershus festning. Pasientforeningen (www.sarkomer.no) er medarrangør for denne dagen.

Multidisiplinært teamarbeid er Sarkomgruppas styrke, både når det gjelder forskning og klinisk virksomhet.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sarkom-og-melanom/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sarkomNasjonal kompetansetjeneste for sarkomFormålet med nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer er å stimulere til forskning og formidle kunnskapen om sarkomer til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i alle helseregioner.

Fant du det du lette etter?