Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte har som hovedoppgave å bidra til mer og bedre pasientrettet forskning ved å tilrettelegge for og gjennomføre kliniske studier.

Seksjonen ledes av Jon Amund Kyte

Les mer om Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Kliniske forskningsprosjekter utføres innen medikamentell behandling, genterapi, kreftvaksiner, lindrende behandling, stråleterapi, kirurgi og diagnostiske prosedyrer. Det utføres kliniske studier der formålet er å sammenligne virkninger av ulike metoder for diagnostikk og behandling av kreft, prøve ut ny behandling og/eller foreta livskvalitetsundersøkelser.

Forskningsprosjektene utføres ofte i samarbeid med andre sykehus, forskere og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonen har to overlegestillinger, i tillegg til to overleger i 80 % forskerstilling og en i 50 % forskerstilling. Hovedoppgaven til seksjonen er å bidra til god infrastruktur i Avdeling for kreftbehandling (AKB) for klinisk kreftforskning og utprøving av legemidler med høyt fokus på «Good Clinical Practice» (GCP).

Seksjonen består av tre enheter:

Enhet for studiesykepleiere
Forskningssekretariatet
Utprøvingsenheten

Vi er 56 personer tilknyttet seksjonen, som totalt utgjør rundt 50 årsverk. De fleste av disse er eksternt finansierte. Alle studiesykepleierne i AKB er formelt organisert i seksjonen, men er tilknyttet ulike forskningsprosjekter i de forskjellige fagseksjonene. Studiesykepleierne er en helt avgjørende ressurs for å kunne gjennomføre både legemiddelutprøving og annen pasientnær, klinisk forskning.

Forskningssekretariatet er en ressurs som lokal forskningsstøtte ved legemiddelutprøving og bistår prosjektleder med utarbeidelse av protokoll og pasientinformasjon/samtykkeskriv, søknad til regulatoriske myndigheter og etisk komité, intern forankring inkludert budsjettering og avtaler med serviceavdelinger, personvernombud og forskningsutvalg. Prosjektkoordinator er primærkontakt mot sponsor og Invent2 i forbindelse med oppdragsstudier for legemiddelindustrien.

Utprøvningsenheten er en infrastruktur i AKB for tidlig utprøvning av legemidler (fase I/II), både utprøverinitierte studier og studier med legemiddelfirma som sponsor. For tiden er det 16 studier som er åpne for inklusjon av pasienter med ulike kreftdiagnoser. Utprøvningsenheten har et etablert samarbeid med andre tidligfase-enheter i Norden, Nordic NECT og med flere europeiske institusjoner innenfor nettverket OncoDistinct.

Trykk her for å se publikasjonene til seksjonen

Kontaktinformasjon

Telefon
Sekretær - 94 17 11 87
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Enhet for studiesykepleierehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/enhet-for-studiesykepleiere-akbEnhet for studiesykepleiere
Forskningssekretariatethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/forskningssekretariatet-akbForskningssekretariatet
Utprøvingsenheten - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/utprovingsenheten-radiumhospitaletUtprøvingsenheten - Radiumhospitalet

Fant du det du lette etter?