Enhet for studiesykepleiere

For å kunne gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet, er det viktig å ha et velfungerende team av medarbeidere. Studiesykepleieren har en viktig rolle i dette teamet og skal bidra til at kliniske studier blir gjennomført i henhold til protokoll og at retningslinjer for GCP (Good Clinical Practice) blir fulgt.

Studiesykepleierens rolle kan vært helt avgjørende for at rekrutteringen følger protokollen, at pasientene blir innkalt til riktig tid og at pasientrapporter blir fortløpende oppdatert. Studiesykepleiere i Avdeling for Kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus er organisert under Enhet for studiesykepleiere i Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte.

Det er viktig at studiesykepleier tidlig får ta del i planleggingen av den kliniske studien. Å være grundig i planleggingsfasen har stor betydning for en vellykket gjennomføring av studiet.

Ansvarsområder for studiesykepleier

 • Vurdere mulighet for gjennomføring av studiet og behov for ressurser som kreves
 • Koordinering (ressursbehov, personale, utstyr, involverte avdelinger)
 • Administrative forberedelser (godkjenninger, budsjettering)
 • Undervisning (personale)
 • Logistikk (studieperm, flytskjema, behandlingsskjema)
 • Ansvarsfordeling
 • Kontaktperson for pasienter som deltar i studier
 • Ressursperson for pasienten, pårørende, pleiepersonell og sponsorer
 • Pasientinformasjon (skriftlig/ muntlig)
 • Screening av pasientene
 • Randomisering
 • Behandling/ farmakokinetikk/ polikliniske kontroller
 • Sørge for at pasientens behov blir ivaretatt
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Etiske aspekter
 • Kontaktperson for representanter fra farmasøytisk industri
 • Føre fortløpende pasientrapporter (Case Report Forms) for kliniske studier
 • Monitorering/ inspeksjoner/ audit
 • Sikre god kvalitet og kontinuitet i forskningsprosessen
 • Arkivering av studiemateriell

Kontaktinformasjon

Postadresse Radiumhospitalet
Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Enhet for studiesykepleiere
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Postadresse Ullevål
Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Enhet for studiesykepleiere
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse Radiumhospitalet
Oslo Universitetssykehus
Ullernchausséen 70
0310 Oslo

Besøksadresse Ullevål
Oslo Universitetssykehus
Kirkeveien 166
0450 Oslo
email: Nina Borthen Langberg, enhetsleder