HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Kvinneklinikken satser på kliniske studier med ny forskningsenhet

Kvinnehelse har fått mer oppmerksomhet de siste årene, og dette har avdekket et stort behov for mer forskning. Ved Kvinneklinikken har vi lenge ønsket å kunne tilby flere av pasientene våre deltagelse i kliniske studier. Opprettelsen av en ny klinisk forskningsenhet er et viktig skritt i denne retningen.

Studiesykepleier Martine Emilie Hansen, Forskning og Utvikling (FoU), Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS.

Tekst: Marie Sigstad Lande, forskningskoordinator, Kirsten Hald, tidligere leder, og Ingvil Krarup Sørbye, nåværende leder, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS.

Klinisk forskningsenhet er en nyoppstartet enhet under Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Kvinneklinikken, som er ledet av Ingvil Krarup Sørbye. Tidligere leder og overlege Kirsten Hald var pådriver for å starte opp prosjektet i 2020.

For å bygge opp både erfaring, ressurser og studiepersonell, ønsker vi i første omgang å satse på industrifinansierte studier. Målet er å kunne tilby pasientene deltagelse i flere kliniske studier også i egen regi i framtiden.

Bilde av Marie LandeBilde av Ingvil Krarup Sørbye
Marie Lande og Ingvil Krarup Sørbye. Foto: OUS.

Enheten startet i det små med å ansette en studiesykepleier i 50% stilling høsten 2020. I starten gikk arbeidet ut på å reklamere for enheten opp mot industrien, og med god hjelp av Inven2 fikk vi laget et flott promoteringsmateriell som vi kan bruke til dette.

Regjeringens nye handlingsplan for kliniske studier støtter opp under satsningen og gjør det enklere å komme i gang. I handlingsplanen er det en klar målsetning om en dobling av kliniske studier innen 2025. – Vi begynte i det små, uten rom eller ansatte, og så begynte snøballen å rulle med først ett prosjekt og nå flere prosjekter på gang, sier Kirsten Hald, tidligere leder ved FoU.

Ny medisin mot endometriosesmerter

I mai i år gikk startskuddet for klinisk forskningsenhet for fullt, og vi inkluderte den første pasienten til en industrifinansiert legemiddelstudie mot endometriosesmerter. Endometriose er en sykdom som rammer opp til 1 av 10 kvinner. Noen kvinner sliter med så sterke smerter som følge av sykdommen, at de ikke kan fungere normalt i hverdagen. Foruten hormonpreparater eller kirurgi er behandlingsalternativene få for de som er hardest rammet.

Studien vi nå er godt i gang med er en internasjonal fase II legemiddelstudie fra farmasiselskapet Bayer, hvor vi prøver ut et nytt, ikke-hormonelt medikament mot endometriosesmerter.  Vår flinke studiesykepleier Martine jobber med denne studien, i samarbeid med forskningskoordinator Marie. Vi har to dyktige studieleger med på laget, i tillegg til leder ved gynekologisk avdeling Kirsten Hald, som også er nasjonalt ansvarlig for studien. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Bayer på arbeidet vi har gjort så langt, og da er det motiverende å fortsette!
Du kan lese mer om studien her.

Enhet med voksesmerter

I tillegg til endometriose-studien, skal vi over nyttår i gang med to nye industrifinansierte studier. Den ene er også en internasjonal legemiddelstudie fra Bayer, tilknyttet gynekologisk avdeling, hvor vi skal teste ut et nytt, ikke-hormonelt medikament mot overgangsplager, spesielt hetetokter. Den andre studien er tilknyttet fostermedisinsk avdeling, og er en observasjonsstudie hvor vi skal se på forekomsten av sykdommen FNAIT (føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni). I denne studien skal vi inkludere gravide kvinner ved tidlig ultralyd, både ved Ullevål og Rikshospitalet. Mer informasjon om disse studiene og oppstart kommer når alle formelle godkjenninger er klare.  

Etter nyttår ansetter vi tre nye studiesykepleiere som skal jobbe med de nye studiene. Klinisk forskningsenhet, som i dag består av leder av FoU Ingvil, forskningskoordinator Marie og studiesykepleier Martine i 50% stilling, vil derfor vokse i rekordfart.

Den største utfordringen vår nå er derfor å få på plass fysiske lokaler til den økte forskningsvirksomheten. Pasientene som deltar i kliniske studier, spesielt legemiddelstudier, må ofte tilbringe flere timer på studiestedet, og da trenger de et sted å være. I tillegg er det behov for kontorer til studiesykepleiere og koordinator, og en liten lab for behandling av blodprøver. Foreløpig har vi kun lokaler i form av et brakkebygg på Ullevål, som vi også deler med Nevroklinikken og andre forskere ved Kvinneklinikken. Dette bygget er langt unna den kliniske virksomheten til Kvinneklinikken, og fører med seg mye ekstra tid for både studiesykepleier og pasientene som deltar i studiene.

Store framtidsplaner

Kvinneklinikken har en solid forskningserfaring fra før, spesielt innen sykdommer relatert til svangerskapet, som for eksempel svangerskapsforgiftning, og innen endometriose/adenomyose og reproduksjonsmedisin. Forskere og klinikere ved Kvinneklinikken har også erfaring med utprøvinger av nye behandlingsmetoder og medisinsk teknisk utstyr. Slike med-tek studier håper vi også å tiltrekke oss fra industrien.

Klinisk forskningsenhet håper på sikt å kunne bidra med støtte til allerede etablerte forskergrupper ved klinikken, slik at vi sammen kan bygge opp et stort felles forskningsmiljø og dra nytte av hverandre. Vi ønsker at forskerinitierte studier også skal få støtte av Klinisk Forskningsenhet. Et eksempel på en forskerinitiert studie som nettopp har fått tildelt midler fra KLINBEFORSK er SAINT-studien, en stor randomisert behandlingsstudie for kvinner med igangsatt fødsel, ledet av professor og forskningsgruppeleder Trond Melbye Michelsen ved klinikken vår. Vi ser betydelige synergier mellom industri- og forskerinitierte prosjekter når det gjelder kompetansebygging og ressursbruk.

Vi ønsker også å kunne satse mer på forskning blant sykepleiere og jordmødre. Et nytt og spennende e-helse forskningsprosjekt ved Kvinneklinikken er sykehusoppfølging i hjemmet av gravide "HOME", som du kan lese mer om i dette blogginnlegget fra Ekspertsykehuset.

Ønsker du å delta i kliniske studier ved Kvinneklinikken eller samarbeide med forskerne og klinikerne der?

Ta kontakt her: kliniskestudier.kvinneklinikken@ous-hf.no

Les mer om Klinisk forskningsenhet og forskning og utvikling ved Kvinneklinikken her

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset finner du her!

Fant du det du lette etter?