Regional kompetansetjeneste for trope-og importsykdommer

Om oss

Kompetansetjenesten for import- og tropesykdommer er en kompetansetjeneste for helsepersonell i helseregion sørøst. Det er likevel naturlig at virksomheten på en del områder går utover regionens grenser. Kompetansehevingen utføres hovedsakelig gjennom forskning og kunnskapsspredning.  
 
Kompetansesenter er en del av Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål. En lege og en sykepleier er ansatt i deltidsstillinger ved kompetansesenteret. Dessuten er postdoc-stipendiater, doktorgradsstipendiater og medisinske studenter knyttet til senteret som forskere i engasjementstillinger. Forskningen foregår både i Norge og i utlandet. I Afrika har vi omfattende forskningsprosjekter i Etiopia og i Sør-Afrika, f.eks på sykdommene schistosomiasis og hepatitt B. I Norge forsker vi på blant annet på zikafeber. 
 
Målgruppen for kunnskapsspredningen er særlig leger, men vi tar også sikte på å heve kompetansen i andre yrkesgrupper som er involvert i diagnostikk, behandling og forebygging av import- og tropesykdommer. Vi sprer ny og oppdatert kunnskap bl.a. gjennom jevnlig arrangement av kurs og møter,  gjennom publikasjoner og gjennom rådgivning til leger og institusjoner. 

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonsykdom som de har fått utenlands, skal i utgangspunktet oppsøke sin egen lege. Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er den lokale legevaktsordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om alvorlig tropesykdom, samtidig som det ikke er mulig eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, kan det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.


Ansatte

Leder, MD, PhD; DTM&H Frank O. Pettersen

Sykepleier Kjerstin Røstad

Prosjektleder for VIBE, Post Doc, MD, Phd, Eyrun F. Kjetland

Post doc, MD, PhD, Asgeir Johannessen

Post doc, MD, Nega Berhe

PhD stipendiat, MD Hashini Galappathi-Arachchige

PhD stipendiat, MD Stian Staurung Orlien

Nyheter og kurs

Obligatorisk kurs i parasittologi  for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi vil bli arrangert 08-12.05.17. Kursleder Frank O. Pettersen.

Kurslitteratur-parasittologikurs 2017.pdf

Kurs for sykepleiere blir arrangert årlig. Forrige kurs ble avholdt 30.11.16


For helsepersonell

Helsepersonell  kan ta kontakt med kompetansetjenesten for råd om utredning og behandling av pasienter.

Kontaktinformasjon

Leder: Frank O. Pettersen. Tlf 23016077. Epost uxpfra@ous-hf.no

Kjerstin Røstad, sykepleier. Tlf 22119097. Epost: uxkjrs@ous-hf.no

Nyttige lenker

Folkehelseinstituttet (FHI)WHO: Retningslinjer for behandling av malariaCDC: Parasittologisk diagnostikkFHI: ZikaNasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer


PDF fra foredrag Sykepleierkurs 30.11.2016

Dengue and Zika Vaccine Development

Zika feberLeptospirose

Forskning og utvikling

Våre publikasjoner

Avhandlinger

Vi har forskningsprosjekter i Sør Afrika og Etiopia

Sør Afrika

Eyrun Kjetland er post doc stipendiat/prosjektleder for The Female Genital Schistosomiasis Europe South-Africa Network - VIBE-FGS.

Prosjektet kan du lese mer om på prosjektets egen internettside 

http://brightresearch.org/

Etiopia:

Asgeir Johannessen er post doc stipendiat. Prosjektets tittel er: Treatment of hepattitis B in resource limited settings-a pilot program in Yemen and East Africa.  

Stian Magnus Staurung Orlien er phd kandidat og prosjektets tittel er: Liver disease in yemen: Causes, antiviral treatment and the role of khat.