HELSENORGE

Verdens søvndag 19. mars!

19.mars er den internasjonale søvndagen i 2021. Årets motto er: Regelmessig søvn gir helse for framtiden!

Sørg for regelmessig sengetid og stå opp til samme tid hver dag. Hvis du sover middag så ikke la det bli mer enn 45 minutter. Unngå alkohol og nikotin de siste 4 timene før sengetid, og unngå koffein de siste 6 timene.

Foto: Michelle Faye Sebastian.

Verdens søvndag arrangeres hvert år både for å feire søvnen og for å sette søkelyset på de utfordringer og problemer søvnmangel og sykdommer relatert til søvn, kan ha for samfunnet.

Mange avdelinger på OUS har tilbud om utredning og behandling til pasienter med søvnsykdommer, lungeavdelingen, barneavdelingen, nevrologisk avdeling og andre. Her forteller vi om søvnutredningene vi gjør ved nevrologisk avdeling.

Utredning av søvnlidelser

Søvnundersøkelse kalles også polysomnografi (PSG) og er en klinisk nevrofysiologisk metode for utredning av søvn. Polysomnografi innebærer måling av hjerneaktivitet, respirasjon, muskelaktivitet samt kontinuerlig monitorering av øyebevegelser under våkenhet og søvn. Polysomnografi brukes for å kartlegge søvnfaser og lengden av disse, og inngår som en del av utredningen i forbindelse med ulike former for søvnforstyrrelser.

Tilbud

Nevrologisk poliklinikk tar imot voksne pasienter med mistanke om nevrologiske søvnsykdommer til klinisk vurdering og utredning, og har behandlingsansvar for voksne pasienter med narkolepsi og idiopatisk hypersomni.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi ( KNF) gir utredningstilbud, som søvnregistrering med PSG med eller uten etterfølgende MSLT, til barn og voksne.

Om oss

KNF klinikken OUS utførte i 2020 145 polysomnografier og 95 Multiple Sleep Latency Test (MSLT) MSLT er en søvnlatenstest som går i bestemte intervaller for å kunne måle hvor raskt søvnen inntrer.

Organisering og oppfølgingsrutiner

Inntak av pasienter foregår ved en felles behandling av søvnrelaterte henvisninger. Henvisningene sorteres til nevrologisk poliklinikk, KNF, lungeavdelingen eller videresendes til en annen institusjon. Som hovedregel mottas henvisning kun etter vurdering hos relevant spesialist. Søknader fra fastleger kanaliseres som hovedregel til nevrologisk poliklinikk.

Gjennomføring av søvnregistreringer foregår på lokasjon Ullevål og noen på SSE. Pasientene får tilsendt søvnspørreskjemaer, søvndagbok og aktigraf. Aktigraf er et måleinstrument utformet som en klokke og plasseres rundt håndleddet for å registrere bevegelser og lysnivå over tid. Dette skal medbringes ved oppmøte til undersøkelsen.

Ved oppmøte informeres pasienten om undersøkelsen og deretter monteres PSG utstyret, og pasienten overnatter på pasienthotellet. Når det skal gjøres MSLT påfølgende dag, utføres dette i KNF-seksjonen. Vi bruker 4 tester i MSLT, unntaksvis 5. På SSE utføres PSG over 2 døgn.

For pasienter henvist fra instans utenfor OUS, forventer vi som hovedregel at henvisende instans tar seg av den videre oppfølgingen og behandlingen. Dersom dette ikke kan forventes, henviser vi pasienten videre enten til nevrologisk avdeling, ØNH, barneavdelingen eller lungeavdelingen.

Det er OUS-interne tverrfaglige møter om søvnrelaterte problemstillinger omtrent én gang i måneden.

Diagnosegrupper

Pasienter med klinisk mistanke om CNS-hypersomnier, narkolepsi, periodic limb movment disorder (PLM), og til behandlingsresistente obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), insomnier, og parasomnier. OSAS henvises som hovedregel til ØNH-avdeling, f eks til Lovisenberg ØNH.

 Påfesting
Her fester tekniker Thomas Warvik  PSG utstyr  på «pasienten» -  tekniker Carlos Robles. Foto: OUS.

Søvnfaser

Søvn deles inn i fire søvnfaser, Non-REM 1-3 og REM (Rapid Eye Movments). I bildet ovenfor er NREM 3 illustrert. Dette er den den dypeste søvnen og utgjør cirka 20-25%, og i dette søvnstadiet skilles veksthormon ut. Dyp søvn er viktig for å bli uthvilt og fungere godt neste dag.

 

Fant du det du lette etter?