HELSENORGE

Disputas: Torleiv Svendsen

SSE gratulerer overlege Torleiv Svendsen som har disputert med en avhandling om erfaringer med anfallsforebyggende medisiner ved epilepsi som er vanskelig å behandle.

Torleiv Svendsen med disputasleder og opponenter
Fra venstre: Erik Taubøll (disputasleder), Eva Kumlien (andreopponent), Torleiv Svendsen,  Jacob Christensen (førsteopponent) og Trygve Holmøy (leder av bedømmelseskomiteen). Foto: Oslo universitetssykehus.

​Kort norsk sammendrag av avhandlingen - med tillatelse. 

En klinisk studie av fire nye epilepsimedisiner – har de innfridd forventningene?

Studien viser at hos pasienter med en vanskelig behandlingsbar epilepsi så har omtrent 35% av pasientene en sikker anfalls reduserende effekt ved bruk av ett av de fire nye anfallsforebyggende medikamentene; eslikarbazepin, lacosamid, brivaracetam og perampanel. Kun 5% av pasientene ble anfallsfrie. En stor andel av pasientene rapporterte om bivirkninger. Dette varierte fra 43 – 77% avhengig av hvilken medisin de brukte. De fleste bivirkningene var lette til moderate. Det ble rapportert om langt flere psykiske bivirkninger ved bruk av brivaracetam og perampanel som medførte at flere sluttet med disse medikamentene.

Studien har blitt gjennomført ved Spesial Sykehuset Epilepsi (SSE). Ved journalgjennomgang har vi vurdert effekt, bivirkninger, medikament konsentrasjon i blodet og hvor lenge pasientene har blitt stående på sin medisin. I tillegg har vi sett på ulike faktorer som kjønn, alder, årsak til epilepsi, hvor lenge de har hatt sin epilepsi og hvor mange medisiner de har forsøkt tidligere.

Alle de fire nye anfallsforebyggende medikamentene hadde i vår studie mindre effekt og mer bivirkninger enn det som ble vist i de studiene som lå til grunn for markedsføringstillatelse. Dette kan skyldes at vår gruppe pasienter har en mer kompleks epilepsi.

Vår studie avdekket at noen bivirkninger var mer vanlige enn forventet. Medikamentkonsentrasjonen i blodet viste en opptil 14 ganger individuell variasjon som betyr at pasienter kan få en stor forskjell i konsentrasjon på samme mengde medisin. På den annen side kunne vi ikke finne en signifikant sammenheng mellom effekt/bivirkninger og medikamentkonsentrasjonen.
En tredjedel av alle epilepsipasienter har fortsatt anfall til tross for behandling. Vi trenger derfor nye og bedre anfallsmedisiner. De nye medisinene vi har fått de siste årene har vært et godt supplement, men ikke så lovende som vi hadde forventet.​