Disputerte om ketogen diett for voksne med epilepsi

Klinisk ernæringsfysiolog Magnhild Kverneland ved Spesialsykehuset for epilepsi har disputert med avhandlingen: Modifisert ketogen (Atkins) diett som mulig behandling for voksne med legemiddelresistent epilepsi.

Bildet viser Magnhild Kverneland
Magnhild Kverneland omgitt av bedømmelseskomiteen. Fra venstre prof. Tove Hallbook, prof. John Anker Swart, seniorforsker Karl Otto Nakken, prof. Jakob Christensen, og prof. Morten I. Lossius. Foto: Oslo universitetssykehus.

​– Det kreves presisjon og utholdenhet hos hovedforskeren for å gjennomføre en slik randomisert kontrollert studie, sier Morten Lossius, professor og nevrolog ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).  Magnhild Kverneland fortjener all mulig ære, fortsetter Lossius, som også tror at

Bildet viser Magnhild Kverneland

Magnhild Kverneland er hovedforsker i studien, som undersøker den anfallsdempende effekten av modifisert ketogen diett. Foto: Endre Gorm Hansen.

Med våre nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler av epilepsipopulasjonen rimelig god anfallskontroll. For den resterende tredjedelen, som ofte blir betegnet som legemiddelresistent, er det viktig å kunne tilby annen behandling enn medisiner. Ved siden av kirurgi og vagusnervestimulering, har diettbehandling de siste årene etablert seg som et viktig supplement til legemidler, forteller Lossius.

Bildet viser Morten I. Lossius.

– For de 12 000 menneskene med epilepsi i Norge som ikke oppnår anfallskontroll med medisiner, kan dietten være en behandlingsform, sier Lossius. Foto: Øystein H Horgmo, UiO.

– En fettrik og karbohydratfattig diett, kalt ketogen diett, ble på 1990-tallet vist å ha en sikker anfallsdempende effekt hos barn med svært alvorlig epilepsi. Derfor ble diettbehandling etablert som et tilbud ved barneavdelingen ved SSE rundt 2005. Man var mer usikker på effekten av slik diett hos voksne. Her var det svært få gode studier og mangelfull kunnskap, sier Lossius. Dette var bakgrunnen for at Magnhild Kverneland og medarbeidere valgte å starte en randomisert, kontrollert studie av effekten av Atkins diett, en modifisert ketogen diett, blant voksne med legemiddelresistent epilepsi, forteller han.

Lite studert tema

– Studien ble gjennomført på en solid vitenskapelig måte, og resultatene er til å stole på. Totalt sett viste studien at dietten hadde en relativt svak anfallsdempende effekt. Noen få hadde svært god effekt, mens hos mange var effekten nokså moderat. Kanskje kunne noe av forklaringen være at dietten forårsaket et fall i serumkonsentrasjonen av flere av legemidlene.

For de 12 000 menneskene med epilepsi i Norge som ikke oppnår anfallskontroll med medisiner, kan dietten være en behandlingsform. Temaet er lite studert, også internasjonalt, sier Lossius. – Vi tror Kvernelands studie vil bli en såkalt «Benchmark study».

Sammendrag av avhandlingen

Epilepsi er en av de vanligste hjernesykdommene og kjennetegnes ved tilbakevendende anfall. Sykdommen rammer mennesker i alle aldre og årsaken er ofte ukjent. Kjente årsaker er for eksempel medfødte misdannelser i hjernen, hodeskader, hjernesvulst og hjerneslag.


Til tross for at det er omkring 30 legemidler mot epilepsi på det norske markedet, får bare rundt to tredeler av pasientene kontroll over anfallene med slike medikamenter. Den resterende tredjedelen, som kalles legemiddelresistent, trenger nye og bedre behandlingsmetoder.
At faste kan dempe tendensen til epileptiske anfall har vært kjent fra oldtiden. For å etterligne faste kan man sette sammen en diett med lite karbohydrat og mye fett, kalt ketogen diett.

I sin avhandling med tittelen Modifisert ketogen (Atkins) diett som mulig behandling for voksne med legemiddelresistent epilepsi har klinisk ernæringsfysiolog Magnhild Kverneland og medarbeidere undersøkt om en slik diett, gitt som tillegg til legemidler i 12 uker, kunne ha en anfallsdempende effekt.

I alt 75 voksne deltakere med alvorlig epilepsi ble tilfeldig trukket til enten diettbehandling eller til å fortsette med vanlig kost. De fant stor variasjon i effekten på anfallene; noen få hadde svært god effekt, flere hadde en moderat effekt, mens noen ikke hadde effekt i det hele tatt.
Helt uventet fant de at dietten medførte et fall i konsentrasjonen av flere av legemidlene i blodet. Kanskje kunne dette delvis forklare hvorfor noen fikk liten eller ingen effekt av dietten.

Studien har gitt økt kunnskap om behandling med ketogen diett hos voksne med epilepsi. Behandlingen har latt seg gjennomføre uten alvorlige bivirkninger, og som en følge av denne studien etableres behandling med ketogen diett som tilbud til voksne med legemiddelresistent epilepsi i Norge.

Pasientinformasjon om behandling med modifisert ketogen diett