Doktoravhandling gir bedre kunnskap om bruk av epilepsimedisiner

Doktoravhandlingen til Margrete Larsen Burns gir bedre kunnskap om bruk av epilepsimedisiner i pasientgrupper og situasjoner der behandling er spesielt utfordrende.

Margrete Larsen Burns er klinisk farmakolog og leder Seksjon for klinisk farmakologi, SSE, Avdeling for farmakologi. Foto: Oslo universitetssykehus.

Klinisk farmakolog Margrete Larsen Burns forsvarte 7. november sin avhandling for graden PhD med en avhandling som beskriver hvordan mengde legemiddel i blodet blir påvirket av alder, kjønn, bruk av andre legemidler og/eller genetikk:

"Farmakokinetisk variabilitet, klinisk bruk og terapeutisk legemiddelmonitorering av antiepileptika i spesielle pasientgrupper".

Et bidrag til bedre behandling
- Arbeidet med avhandlingen styrker samarbeidet mellom lab'en og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og med flere andre samarbeidspartnere vi har, sier hovedveileder Cecilie Johannessen Landmark. Det viser at rutinearbeid og forskning går hånd i hånd for å få mer kunnskap og er et viktig bidrag til bedre behandling for pasienter med epilepsi!

Sammendrag

Omkring 1/3 av pasienter med epilepsi opplever fortsatt anfall til tross for behandling med epilepsimedisiner. Ulikheter i hvordan legemidlene håndteres i kroppen og hvilke konsentrasjoner som oppnås etter inntak, såkalt farmakokinetisk variabilitet, bidrar til variasjon i effekt. Måling av mengde legemiddel i en blodprøve og klinisk tolkning av resultatet kalles terapeutisk legemiddelmonitorering og er et verktøy for å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.

Margrete Larsen Burns og medarbeidere har i doktorgradsavhandlingen studert klobazam hos pasienter med behandlingsresistent epilepsi, lakosamid hos barn og ungdom, valproat hos kvinner i fertil alder og gabapentin som ofte brukes av eldre og ved andre lidelser enn epilepsi.

Avhandlingen beskriver hvordan mengde legemiddel i blodet blir påvirket av alder, kjønn, bruk av andre legemidler og/eller genetikk. Dette bidrar til bedre kunnskap om bruk av antiepileptika i pasientgrupper og situasjoner der behandling er spesielt utfordrende. På grunn av utstrakt variabilitet gir terapeutisk legemiddelmonitorering bedre innsikt ved vurdering av effekt og bivirkninger hos disse pasientene.


Hovedveileder
• Cecilie Johannessen Landmark, PhD, Professor i farmakologi OsloMet-storbyuniversitetet / Spesialsykehuset for epilepsi og Seksjon for klinisk farmakologi,  Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus
Medveiledere
• Mimi Stokke Opdahl, PhD, overlege, 1.amanuensis 2, Seksjon for klinisk farmakologi, Avdeling for farmakologi, Ullevål sykehus og Oslo universitetssykehus, og Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
• Svein I. Johannessen, PhD, seniorforsker emeritus, Spesialsykehuset for epilepsi og Seksjon for klinisk farmakologi, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus