Forsker på risiko for medfødte misdannelser hos barn på grunn av mors bruk av epilepsimedisiner

Visste du at et stort, internasjonalt register gjør det mulig å forske på sammenhengen mellom kvinners bruk av epilepsimedisiner under svangerskapet og medfødte misdannelser hos barna? I forhold til folketallet ligger Norge i tet på antall kvinner som blir inkludert i studien, men ønsker å få med flere.

Fra eurapinternational.org
Foto: Oslo universitetssykehus.

​Hvorfor har vi et register for kvinners bruk av epilepsimedisiner i svangerskapet?

- Allerede tidlig på 60-tallet oppstod mistanken om at bruk av epilepsimedisiner i svangerskapet kunne føre til fosterskader. Flere og flere tilfeller av medfødte misdannelser ble avdekket. For å finne årsaken til den økte risikoen, ble en europeisk registerstudie opprettet i 1999: «European Registry of Antiepileptic drugs and Pregnancy» (EURAP), forklarer Kari Mette Lillestølen ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Hun administrerer den norske delen av registeret, og legger alle norske data inn i databasen.

Overlege PhD Silje Alvestad er nasjonal koordinator og ansvarlig for EURAP-registeret i Norge. EURAP-studien er det største internasjonale forskningssamarbeidet vi har om epilepsimedisiner. 45 land fra hele verden deltar for tiden i EURAP og over 26.000 kvinner er inkludert.

Fra den norske EURAP-workshopen ved SSE november 2019

Nylig arrangerte SSE en norsk EURAP-workshop med nevrologer fra hele Norge og internasjonale forelesere. Bak f.v.: nasjonal koordinator for EURAP i Norge, overlege PhD Silje Alvestad (SSE) og nasjonal studiesykepleier for EURAP, Kari Mette Lillestølen (SSE). Foran f.v.: prof. Morten I. Lossius (SSE), ass. prof. Eija Gaily, (Children’s Hospital, University of Helsinki) og prof. Torbjørn Tomson (Karolinska Institutet, Stockholm). Foto: Oslo universitetssykehus.

Hvilke typer misdannelser kan barna få?

- Som i befolkningen for øvrig, kan barn som har blitt utsatt for epilepsimedisiner i svangerskapet få en rekke forskjellige misdannelser, sier Lillestølen. Vanligst er hjertemisdannelser, for eksempel septumdefekter, som er hull i skilleveggen mellom hjertekamrene. Dernest kommer hypospadi hos gutter. Det betyr at urinrøret munner ut på undersiden av penis. Man kan også se misdannelser i nyrene, og en sjelden gang ryggmargsbrokk.

 

 

Ønsker flest mulig gravide i registeret

Nylig arrangerte SSE en norsk EURAP-workshop med nevrologer fra hele Norge, og med internasjonale forelesere og Torbjørn Tomson, en av initiativtakerne til EURAP. Han understreket viktigheten av å få med flest mulig gravide i dette registeret  for at vi skal få ny kunnskap om de fosterskadelige effektene av epilepsimedisiner.

Eija Gaily fortalte om risikoen for at epilepsimedisiner i svangerskapet også kan påvirke barnas kognitive utvikling. Hun leder et underprosjekt av EURAP med mål om å kartlegge hvilken effekt epilepsimedisiner i svangerskapet har på barnas kognitive funksjon ved 6 års alder (hukommelse, konsentrasjon, språk, med mer).

Hvem er med i EURAP-studien?

- Gravide kvinner som bruker epilepsimedisiner inkluderes. EURAP er en prospektiv studie, som betyr at kvinnene inkluderes fortløpende og før vi vet om fosteret har en misdannelse, det vil si før ultralyd er tatt og før 16. svangerskapsuke. Målet er å kartlegge risikoen for fosterskader for hvert enkelt epilepsimedikament.

Hvor mange kvinner inkluderes i studien?

- Ved utgangen av 2019 er over 1500 svangerskap inkludert i den norske delen av studien og om lag 90 nye graviditeter blir registrert årlig. I Norge har vi 20 EURAP-sentra, og over 20 nevrologiske avdelinger deltar, sier Lillestølen.

- Norge er det landet som inkluderer flest gravide kvinner i forhold til folketallet. Det er vi stolte av! Allikevel frykter vi at vi bare fanger opp halvparten av kvinnene som er aktuelle i studien. Vi må bli flinkere til å få med flere, oppfordrer Morten I. Lossius.

Hva vet vi om risikoen for medfødte misdannelser?

- De tryggeste epilepsimedisinene under graviditet ser så langt ut til å være lamotrigin, levetiracetam og oxkarbazepin. Disse gir en risiko for medfødte fosterskader på omlag tre prosent. Dette ligger i samme området som risikoen hos barn som ikke er eksponert for epilepsimedisiner, sier Silje Alvestad.

Risikoen for å få et barn med alvorlige medfødte misdannelser er størst dersom mor bruker  valproat. Her er risikoen 10 %. Ved bruk av valproat i høye doser (mer enn 1450 mg daglig) er risikoen for misdannelser hele 25 %. Hvert fjerde barn risikerer altså misdannelser. Bruk av karbamazepin medfører en risiko på 5,5 % og topiramat en risiko på 4 %, i EURAP-materialet.

Det er derimot viktig å understreke at selv om noen epilepsimedisiner gir økt risiko for medfødte misdannelser, så vil enkelte epilepsipasienter behøve nettopp disse medisinene for å unngå anfall. Kraftige eller langvarige anfall kan på sin side også medføre risiko for mor og foster.

Hvordan blir kvinnene og barna fulgt opp?

- Kvinnene innkalles til fem konsultasjoner hos nevrolog som ledd i EURAP-studien, men de fleste av disse gjøres som en del av den rutinemessige oppfølgingen en kvinne med epilepsi uansett skal ha under svangerskap, forklarer Lillestølen. 

Kvinner som ønsker å delta, underskriver et samtykkeskjema. Ved første konsultasjon fyller legen fyller ut spørreskjemaer med informasjon fra mor: epilepsitype, opplysninger om ev. tidligere aborter, svangerskap og fødsler, om det finnes epilepsi i familien og så videre. Deretter følger konsultasjoner etter 1., 2., og 3. trimester (inkludert fødsel og neonatalperiode).

Mor følges også opp ett år etter fødsel, for å fange opp eventuelle misdannelser som er blitt oppdaget hos barnet i løpet av første leveår.

Hvordan kvalitetssikrer dere dataene?

- Vi mottar omlag 450 skjemaer per år, sier Lillestølen. Skjemaene gjennomgås nøye før dataene legges inn i databasen. Om nødvendig ber vi om utfyllende opplysninger. Alle nevrologiske avdelinger i Norge som deltar, følges opp. Kvalitetssikring er en viktig del av jobben. Innlagt informasjon i databasen sendes til den sentrale studieledelsen i Milano, som gjennomgår alt på nytt, og som vi har løpende kontakt med.

Mer om EURAP

EURAP er en undergruppe av ILAE (International League against Epilepsy).

Les mer på internettsidene til EURAP: http://eurapinternational.org/

Anbefalt artikkel (engelsk): Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E, Sabers A, Thomas SV, Vajda F; EURAP Study Group. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. vol 17, issue 6, june 2018.

Publikasjoner basert på norske EURAP-data

  • Nakken KO, Lillestølen KM, Taubøll E, Engelsen B, Taubøll E. Epilepsi og svangerskap - medikamentbruk, anfallskontroll og komplikasjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2006
  • Westin AA, Nakken KO, Johannessen SI, Reimers A, Lillestølen KM, Brodtkorb E. Serum concentration/dose ratio of topiramate during pregnancy. Epilepsia 2009
  • Nakken KO, Lillestølen KM, Brodtkorb E, Svendsen T, Haggag KH, Taubøll E. Antiepileptika og medfødte misdannelser. Tidsskr Nor Legeforen 2014
  • Reimers A, Helde G, Becser Andersen N, Aurlien D, Surlien Navjord E, Haggag K, Christensen J, Lillestølen KM, Nakken KO, Brodtkorb E. Zonisamide serum concentrations during pregnancy Epilepsy Res 2018
  • Studentoppgave: Zaidan S, Nakken KO, Lillestølen KM, Alvestad S, Lossius MI. Økt bruk av assistert befruktning blant kvinner med epilepsi. Innsendt Tidsskr Nor Legeforen 2019Fant du det du lette etter?