HELSENORGE

Forskningsnytt fra forskningssjefen

 Morten I. Lossius kommenterer to studier knyttet til graviditet hos kvinner med epilepsi.

Morten Lossius i hvit frakk foran overvåkningsskjermer på SSE
I denne spalten gir forskningssjefen ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), professor Morten Ingvar Lossius, oss smakebiter fra ny forskning som han mener kan være relevant for mennesker med epilepsi i nær fremtid. Foto: Epilepsiforbundet

Kvinner som bruker anfallsforebyggende legemidler i svangerskapet, har en lett økt risiko for for tidlig fødsel, redusert fostervekst og svangerskapsforgiftning. I den første studien har forskerne ønsket å undersøke om folsyretilskudd hos kvinnene kunne forebygge slike svangerskapskomplikasjoner. Den andre studien har prøvd å finne ut om barn som under svangerskapet var blitt utsatt for en eller to epilepsimedisiner hadde noen økt risiko for autismespektersykdom (ASD) eller intellektuell utviklingshemning (ID).​

Artiklene som omtales, er tilfeldig valgt ut, og representerer ikke et tverrsnitt av verken internasjonal eller nasjonal epilepsiforskning. ​

Tekst og foto er gjenngitt med tillatelse fra Epilepsiforbundet.

Folic Acid and risk of preterm birth, preeclampsia and fetal growth restriction among women with epilepsy: A prospective cohort study.


Alvestad S, Nilsen Husebye ES, Christensen J et al. Neurology. 2022; 99(6):e605-15.

Silje Alvestad, portrett

Silje Alvestad. Foto: privat.

Vi vet at kvinner med epilepsi som bruker anfallsforebyggende legemidler i svangerskapet, har en lett økt risiko for prematur fødsel (for tidlig fødsel), redusert fostervekst og svangerskapsforgiftning. 

Silje Alves
tad fra SSE, som inngår i Marte Bjørks forskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus og Universitet i Bergen, har nylig publisert resultatene av en studie der man ønsket å undersøke om folsyretilskudd hos kvinnene kunne forebygge slike svangerskapskomplikasjoner. 

Studien var basert på utfylte spørreskjemaer fra en stor norsk kohort av mor og barn (MoBA) fra perioden 1999-2008. I kohorten inngikk 100.105 svangerskap; i 99.431 av dem hadde moren ikke epilepsi, i 358 hadde moren epilepsi, men brukte ikke anfallsforebyggende legemidler, mens i 316 tilfeller hadde moren epilepsi og brukte slike legemidler. 

Fra MoBA-registeret ble det hentet ut data om mors epilepsiform, type legemidler i bruk, folsyretilskudd og utfall av svangerskapet, spesielt forekomst av prematur fødsel, lav fødselsvekt og svangerskapsforgiftning. 

Blant kvinnene med epilepsi som brukte anfallsforebyggende legemidler var risikoen for prematur fødsel rundt 3 ganger høyere for dem som ikke brukte folsyretilskudd (n=64 kvinner) før og 12 uker ut i graviditeten, sammenlignet med dem som brukte folsyretilskudd i denne perioden (n=245 kvinner). 

Det ble ikke funnet noen sikker påvirkning av folsyretilskudd på forekomsten av redusert fostervekst og svangerskapsforgiftning. 

Min kommentar

Tidligere har store befolkningsstudier vist at inntak av folsyretabletter under svangerskapet kan redusere risikoen for ryggmargsbrokk. Vi anbefaler bruk av folsyre hos kvinner med epilepsi. Det er vanlig nå i Norge å anbefale 4 mg daglig fra man prøver å bli gravid og hele første tredjedel av svangerskapet. Deretter 0,4 mg ut svangerskapet. Det er dessverre ingen vitenskap som kan si oss sikkert hvor mye folsyre kvinnene bør ta, men alle er enige om at de bør ta det. Mengden folsyre foreskrevet vil derfor kunne variere noe i Norge og variere mye internasjonalt. 

Forskningen til Alvestad og medarbeidere tyder på at folsyretilskudd sannsynligvis reduserer risikoen for prematur fødsel. 

Association of prenatal exposure to antiseizure medication with risk of autism and intellectual disability


Bjørk MH, Zoega H, Leinonen MK et al. JAMA Neurol 2022; 79: 672-81. 
 
Marte Helene Bjørk, portrett

Marte Helene Bjørk. Foto. Silje Alvestad.

Marte Helene Bjørk har sammen med norske kolleger ved Haukeland sykehus i Bergen og fra SSE, samt fra andre nordiske land, gjennomført en studie som hadde til hensikt å finne ut om barn som under svangerskapet var blitt utsatt for en eller to epilepsimedisiner hadde noen økt risiko for autismespekterforstyrrelse (ASD) eller intellektuell utviklingshemning (ID).

Studien er basert på nordiske helseregistre der man i perioden 1996-2017 har samlet data fra rundt 4,5 millioner barn. I alt var 21.634 av barna født av mødre med epilepsi. 

Ved 8 års alder hadde henholdsvis 4,3 prosent og 3,1 prosent av barna som hadde vært eksponert for topiramat (Topimax) fått diagnosene ASD og ID, mens de tilsvarende tallene for de valproat (Orfiril)-eksponerte barna var 2,7 prosent og 2,4 prosent. I kontrollgruppen, det vil si barn som ikke var blitt eksponert for epilepsimedisiner i svangerskapet, hadde 1,5 prosent fått diagnosen ASD og 0,8 prosent ID ved samme tidspunkt. Sammenlignet med disse kontrollene var det således en 2,8 og 3,5 ganger økt risiko for henholdsvis ASD og ID blant barn eksponert for topiramat, mens de tilsvarende tallene for de valproat-eksponerte barna var henholdsvis 2,4 og 2,5 ganger.

Kombinasjonsbehandling med levetiracetam (Keppra) og karbamazepin (Tegretol, Trimonil), og med lamotrigin (Lamictal) og topiramat, ga også forhøyet risiko for ASD og/eller ID. 

Derimot var det ingen økt risiko dersom man brukte følgende legemidler alene: lamotrigin, levetiracetam, karbamazepin, oksarbazepin (Trileptal).

Min kommentar

Dette er en viktig studie. Den bekrefter det som har vært vist tidligere, nemlig at bruk av valproat under svangerskapet øker risikoen for ASD og ID hos barna. Nyttig å vite er at spesielle kombinasjoner av legemidler også er forbundet med økt risiko for disse tilstandene.

Noe overaskende var funnet om at topiramat brukt i svangerskapet ga en såpass betydelig økt risiko for ASD og ID. Det betyr at vi bør søke å unngå å bruke topiramat og valproat hos kvinner i fertil alder. Dersom det ikke er mulig å oppnå anfallskontroll med andre legemidler enn nettopp disse, bør man tilstrebe å bruke så lave doser som mulig. 

Til tross for alvorlige funn i denne studien, er det grunn til å minne om at de aller fleste kvinner med epilepsi gjennomfører helt normale svangerskap og fødsler – og de føder friske barn. 

Fant du det du lette etter?