HELSENORGE

Har behandlet epilepsipasienter hjemme i 10 år

Helsepersonell fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har i 10 år reist over hele landet til sårbare pasientgrupper for å gi dem utredning og behandling hjemme. Tilbudet er godt mottatt av alle helseregioner i Norge.

Fra utreise i Nord-Norge
Et team fra SSE drar hjem til pasienter over hele landet og utfører 24-timers EEG-undersøkelse der, med forberedelser og undervisning. Her er sykepleier og EEG-tekniker Nikoo Hajavi på utreise i Nord-Norge. Foto: Oslo universitetssykehus.

Markerte 10-år med utreisebehandling

​​​SSE markerte nylig 10 år med utreisebehandling, et vellykket tverrfaglig samarbeid.  - At SSE utreder sårbare pasienter med ambulatorisk EEG i sitt hjemmemiljø, er et eksempel på godt tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleiere, vernepleiere og teknikere, understreker avdelingsleder ved SSE Grete Almåsbak. Grundig planlegging, tilrettelegging og samhandling på flere nivå, gjør dette mulig. 


bildet viser alle som samarbeider om utreisebehandlingen ved SSE

Fra venstre: fagsykepleier EEG-tekniker Nikoo Hajavi fra Klinisk nevrofysiologisk lab (KNF), sykepleier Isabel Løken, sykepleier Vibeke Snarset og enhetsleder Torill Martinez (alle fra Post 2), seksjonsleder ved KNF Rune Markhus, vernepleier Inger Ann Wenner Hogsrud (Post 2), sykepleier / EEG-tekniker Marius Stolp og overlege Oliver Henning (begge KNF), inntaksleder Katrine Knutsen, avdelingsleder Grete Almåsbak, enhetsleder Jan Fredrik Holmseth (KNF) og vernepleier Siri Natvig (Post 2). Overlege Erik Sætre (Post 2) og EEG-tekniker / sykepleier Ole Johan Bjørklund (KNF) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Oslo universitetssykehus.

Innleggelse kan være umulig

For noen pasienter med sammensatte funksjonsvansker / psykisk utviklingshemmede med spørsmål om epilepsi, kan utfordrende adferd og ulike funksjonsvansker gjøre det ekstra belastende å komme til SSE. 

For noen sårbare pasienter kan en innleggelse ved SSE kreve store personalressurser og tett oppfølging av pårørende eller kjent personale. Pasientene kan ha angst og uro knyttet til nye situasjoner som en reise, innleggelse og undersøkelser. For noen er en innleggelse og utredning altfor krevende, for ikke å si umulig, å gjennomføre.  

​​Atferdsutfordringer ble starten på prosjektet

- I 2012 fikk Post 2 ved SSE henvist en pasient med store atferdsutfordringer, og som måtte ha med 7 følgepersoner. Dette ble starten på et prosjekt om epilepsiutreisebehandling, forteller sykepleier Vibeke Snarset. EEG-undersøkelsen skjedde hjemme hos pasienten, noe som gav prosjektet verdifulle erfaringer. Prosjektet hadde 17 pasienter, 9 av disse hadde autismespekterforsyrrelser i tillegg. Hele 14 pasienter klarte å gjennomføre langtids ambulant EEG-registrering. Det er veldig gode resultater med tanke på pasientgruppen. 

Fast behandlingstilbud ved SSE fra 2019

- Det er nå 10 år siden oppstarten og pågangen til utreisebehandling er stor, sier Snarset.  Vi håper at tilbudet også kan utvides til andre pasientgrupper. Nytteverdien av utreisebehandlingen er høy og den har en klar samfunnsøkonomisk gevinst. Epilepsi utreisebehandling er en del av «OUS hjemme» der målet er at 30 % av virksomheten skal være hjemmebehandling innen 2030.  ​

Forberedelser, undersøkelse og undervisning
EEG-tekniker og sykepleier / vernepleier reiser ut hver 14. dag over 2 dager. - Det er både spennende og krevende for helsepersonellet som reiser ut, forteller Snarset. Avgjørelser må tas der og da. Vi kommer på hjemmebesøk til pasienter på mange steder i hele landet. 

Tilbudet innebærer: 

  • Grundig kartlegging før undersøkelsen 
  • For å klare å gjennomføre undersøkelsen må pasienten ofte trene på å ha på deler av EEG-utstyr før undersøkelsen
  • Gjennomføring av langtids ambulatorisk EEG  
  • 3 timers dialogundervising på dag to for pårørende, boligpersonale, fastlege og andre aktuelle instanser
  • Tverrfaglig vurdering: Nevrofysiolog tolker EEG-registreringen. Nevrolog og sykepleier / vernepleier evaluerer EEG-funnene opp mot sykehistorien, anfallsbeskrivelsen og observasjoner. Resultater fra blodprøver som er tatt lokalt vurderes også. 
  • Digitalt møte med kompetanseoverføring med nevrolog og sykepleier / vernepleier fra SSE til pårørende, boligpersonale, henvisende instans, fastlege og andre aktuelle instanser

Diagram som viser antall utreisebehandlinger per helseregion 2019-2021

I 2019 ble epilepsi utreisebehandling et fast behandlingstilbud ved SSE. Statistikken viser antall utreisebehandlinger siden 2019 fordelt per helseregion. Kilde: utreiseteamet ved SSE.​

Dialogundervisning og oppsummeringsmøter  

I 2021 deltok 145 personer på dialogundervisningene på utreisene. Vi når minst 2-3 ganger så mange følgepersonale i dialogundervisningen hjemme hos pasienten, sammenlignet med en innleggelse ved SSE.

14 dager etter utreise har SSE et digitalt oppsummeringsmøte med pårørende, boligpersonell, fastlegen og henvisende instans. Fem til seks personer rundt pasienten er med på disse møtene. Dette gir bedre samhandling rundt pasienten enn ved en innleggelse ved SSE, der ofte to personer deltar. 

- Dialogundervisning og etterfølgende medisinsk og psykososial kompetanseoverføring har bidratt til bedre behandling og pasientomsorg for denne pasientgruppen. Ordningen danner grunnlag for videre habilitering i pasientens hjemmemiljø, oppsummerer Almåsbak.​​​