Helsenorge

Hvordan går det med epilepsiopererte på lang sikt?

Hvordan går det med pasienter som er operert for epilepsi når de blir eldre? Hvordan blir hukommelse, språk, mental helse og livskvalitet? Disse viktige spørsmålene undersøker klinisk nevropsykolog Eli B. Kyte ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i sitt doktogradsprosjekt.

Bildet av Kyte og Alfstad.
Alle som er operert i tinninglappen for mer enn ti år siden, er spurt om å delta i studien, sier Eli B. Kyte (t.v.). Her med Kristin Å. Alfstad, hovedveileder i prosjektet og leder av kirurgiteamet ved SSE. Foto: Oslo universitetssykehus.

Leter etter langtidseffekter

Epilepsikirurgi er den eneste behandling som potensielt kan kurere epilepsi. Andelen som blir anfallsfrie etter operasjon er høy. – Etter to år er rundt halvparten anfallsfrie, men vi mangler kunnskap om hvordan det går på lang sikt, sier Kyte.  Spesielt savnes studier av effekten på kognitive funksjoner, som hukommelse, språk og lignende, når pasientene blir eldre. Blir epilepsi-opererte særlig sårbare når den kognitive kapasiteten faller, noe som er vanlig med økende alder? 

Data fra voksne pasienter

Målsettingen med vår studie er nettopp å kartlegge effekter av epilepsikirurgi når aldringsprosessen inntrer, ifølge Kyte.  Alle voksne pasienter i Norge, som er operert i tinninglappen for mer enn ti år siden, er kontaktet med spørsmål om å delta i studien.

- Vi bruker nevropsykologisk undersøkelse når vi kartlegger pasientenes kognitive funksjoner, forklarer Kyte. Med intervjuer og spørreskjemaer kartlegger vi livskvalitet og symptomer på angst og depresjon. I tillegg gjøres ny MR-undersøkelse av hjernen. Aktuell anfallssituasjon og bruk av medisiner registreres også. Denne informasjonen kan sammenliknes med informasjon fra utredningen før operasjon og funn fra de første to år etter operasjonen.

Hvem risikerer bivirkninger?

Resultatene av studien kan gi fagpersoner et bedre beslutningsgrunnlag i utvelgelsen av pasienter til epilepsikirurgi, ifølge Kyte.  Man kan unngå å operere pasienter med stor risiko for negative langtidsfølger.

Bedre informasjon og oppfølging

Mange som er inkludert i studien har ubesvarte spørsmål, og savner langtids-oppfølging. Studien gir innsikt i deres problemer og behov.  Den kan også bidra til bedre, evidensbasert informasjon til pasientene før et eventuelt inngrep.

Studien vil gi ny kunnskap om hvordan kognitiv funksjon har sammenheng med psykisk helse og livskvalitet, ifølge Kyte.  Vi vil kunne gi pasientgruppen økt livskvalitet gjennom bedre og tettere oppfølging i samarbeid med lokalt hjelpeapparat.

Forsinket på grunn av pandemien

Invitasjoner til å delta i prosjektet ble sendt ut før det første utbruddet av Covid 19. Dessverre har smittesituasjonen ført til ganske store forsinkelser. Dette da det har vært begrensede muligheter for reising mellom sykehus i ulike landsdeler, og for at prosjektdeltagere kunne komme til SSE. Nå er vi i gang igjen, og med økende grad av vaksinasjon i befolkningen, vil inklusjon av deltagere forhåpentligvis pågå for fullt ut over høsten. - Alle som tidligere har vært i kontakt med oss vedrørende prosjektet, vil etter hvert bli kontaktet, sier Kyte. Vi beklager at vi ikke har klart å  komme i kontakt med alle med informasjon om forsinkelser underveis

Kan du være aktuell for studien?

Er du operert i tinninglappen for minst 10 år siden etter utredning ved SSE? Har du ikke blitt kontaktet, men ønsker å bli med i studien, kan du henvende deg til Eli Kyte: elibk@ous-hf.no

 

 

 

Mer om epilepsikirurgi​

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene, og rundt tre prosent av befolkningen kan få epilepsi i løpet av livet. Med dagens epilepsimedisiner blir omlag to tredjedeler anfallsfrie.

Den tredjedelen som ikke blir anfallsfri med medisiner, har det vi kaller legemiddelresistent epilepsi. For disse kan stadige anfall få mange uheldige helsemessige konsekvenser.

Epilepsikirurgi kan hjelpe noen av de som har legemiddelresistent epilepsi. Utreding, operasjon og oppfølging etter epilepsikirurgi gjøres ved Oslo universitetssykehus, SSE og nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

Epilepsi – utredning operasjon (pasientinformasjonLes mer om kirurgiteamet ved SSE


 

 

 

Fant du det du lette etter?