Måling av antiepileptika i blodet og bruk av cannabidiol i epilepsibehandling: tre artikler fra 2020

Cecilie Johannessen Landmark har vært med på å skrive flere oversiktsartikler om medikamentell epilepsibehandling som har blitt publisert i 2020. Her kan du lese hennes kommentarer til artiklene.

Cecilie Johannessen Landmark
Cecilie Johannessen Landmark er professor i farmakologi, og er tilknyttet SSE, Avdeling for Farmakologi og OsloMet. Foto: Oslo universitetssykehus

​Artikkel 1:
Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs: current status and future prospects


Forfatterne av denne oversiktsartikkelen er Cecilie Johannessen Landmark, Svein I. Johannessen og Philip Patsalos. Artikkelen ble publisert i Expert Review on Drug Metabolism and Toxicology.

Oppdatert kunnskap viktig

– Artikkelen gir en oppdatering på hvordan vi best mulig kan følge opp epilepsibehandling hos den enkelte pasient med jevnlige målinger av antiepileptika i blodet.  Dermed kan vi ta hensyn til variasjon i og mellom pasienter.  Vi kan kontrollere for interaksjoner hos de som bruker flere legemidler samtidig og bruke dette som en kvalitetskontroll av etterlevelse av behandlingen. Vi på laboratoriet på SSE har hatt et langvarig samarbeid med en av de fremste ekspertene på fagfeltet i London, professor Philip Patsalos, sier Landmark.

Når det kommer nye legemidler, er oppdatert kunnskap om hvorfor og hvordan vi måler disse viktig, forteller hun.

Mengden av medisin i blodet er det beste målet

– Noe av det vi konkluderer med er at: «Da det er mange faktorer som bidrar til variasjon, er det viktig å vite at det ikke er dosen man tar, men mengden man måler i blodet som er det beste målet på mengden som kan gi effekt og bivirkninger», sier Landmark.

Forfatterne diskuterer også fremskritt som biokjemiske målinger i blodet. Målingene kan gi oss indikasjoner på mulige bivirkninger av legemidler. Vi får også mer kunnskap om genetiske tester. Disse kan gi svar på variasjon i omsetning av legemidlene i kroppen. Dette kan bidra til bedre oppfølging i behandling av epilepsi, forteller hun.

– Dette er områder vi forsker på for å bedre oppfølgingen for den enkelte pasient. Vi har nylig gjort studier på utvalgte pasientgrupper med spesielle epilepsier: I samarbeid med nevrolog Marte Syvertsen ved Vestre Viken i Drammen har vi forsket på behandling og oppfølging ved juvenil myoklon epilepsi (JME). Vi har også gjennomført to studier om utfordringer i behandlingen ved Dravet syndrom i samarbeid med nevrolog Caroline Lund ved Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Avdeling for Nevrohabilitering, og sammen med flere medarbeidere på SSE.

Artikkel 2:
Epilepsy and cannabidiol: a guide to treatment


Denne oversiktsartikkelen ble skrevet av en internasjonal ekspertgruppe i etterkant av et seminar. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Epileptic Disorders.

Veileder om behandling med cannabidiol

– Hensikten med artikkelen er å være en veileder for å oppdatere kunnskapen om behandling med cannabidiol ved enkelte epilepsisyndromer. Dette er svært aktuelt fordi det nye legemiddelet som inneholder cannabidiol, «Epidyloex», ble godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter i høst. Vi venter på markedsføringstillatelse i en rekke land, inkludert Norge. Det vil bare bli godkjent ved enkelte sjeldne epilepsisyndromer (Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom), hvor det er gjennomført kontrollerte kliniske studier av pasienter, opplyser Landmark.

Artikkelen er en hovedoversikt, der alle ekspertene skrev en del hver, og hvor det er ekstra materiale for å oppdatere leger og annet helsepersonell, forteller Landmark.

Artiklene er tilgjengelige her (kreves registrering av bruker).

Artikkel 3
Pharmacology and drug interactions of cannabinoids


Etter å ha skrevet hovedoversiktsartikkelen (over) sammen, skrev de forskjellige ekspertene i gruppen hver sine artikler om ulike aspekter ved behandling med cannabidiol, sier Landmark. Landmark skrev artikkelen Pharmacology and drug interactions of cannabinoids sammen med Ulrich Brandl. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Epileptic Disorders. Den er en oversikt over farmakologiske egenskaper, hva som skjer i kroppen med legemiddelet, og hvordan interaksjoner med andre antiepileptika skjer.

– Må flere studier til

– God oppfølging av pasientene er viktig. Det er fordi cannabidiol alltid brukes sammen med andre antiepileptika. Dette gir mange, og uforutsigbare interaksjoner mellom legemidlene. Vi gir en oppdatering på hva vi vet, og hva vi fortsatt ikke vet, om utfordringer i behandlingen med cannabidiol, og peker dermed på hvor det må flere studier til. Vi vil følge nøye med på utviklingen på området og mulig bruk av det nye legemiddelet i Norge etter hvert, for best mulig pasientsikkerhet, sier Landmark.

Fant du det du lette etter?