Ny leder for klinisk service ved Spesialsykehuset for epilepsi

Christina Mol Slettenes har nå gått inn i lederteamet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) som ny leder Seksjon for klinisk service. Hun vil fortsette å bygge et sterkt team sammen med sine 16 fysioterapeut-, sosionom- og ergoterapeut-medarbeidere og brenner for tverrfaglighet i sykehuset.

Christina Mol Slettnes er ny leder for Seksjon for klinisk service ved SSE
Som leder ønsker Slettenes å utvikle tjenestene for å møte fremtidens utfordringer i helsevesenet og spesialisthelsetjenesten. Foto: Oslo universitetssykehus

Hvilken erfaring og kompetanse hadde du med deg til SSE?

- Mye av min arbeidserfaring har jeg fra Sunnaas sykehus HF, sier Slettenes. Barn og voksne med ervervet hjerneskade har jeg jobbet mye med, men har også erfaring fra voksne med ryggmargskader og multitraumer.  Jeg har kompetanse fra arbeid med kognitive vansker, med primærrehabilitering av traumatisk hjerneskade, og med senfase rehabilitering. Førerkortvurdering og vurdering av arbeidsevne var også blant oppgavene på Sunnaas. Før jeg kom til SSE jobbet jeg på nevrologen på Ullevål som koordinator for ALS-teamet.

Hvorfor begynte du ved SSE?

- Ergoterapeutenes arbeid på SSE virket utrolig interessant og variert. Jeg ønsket å utvide min kompetanse. Samtidig så jeg at kompetansen jeg hadde med ville være nyttig på SSE. Kollegaene mine er faglig sterke, dedikerte, arbeidsomme og veldig hyggelige. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet på SSE.

Christina Mol Slettenes (seksjonsleder, ergoterapeut) t.v. sammen med noen av sine 16 medarbeidere: Ida Otterdal Ofrim (sosionom

Christina Mol Slettenes (t.v.) begynte som ergoterapeut ved SSE i 2017 og leder nå Seksjon for klinisk service. Hun var ferdig utdannet ergoterapeut i 2006 og har videreutdanninger fra OsloMet i veiledning samt i kropp, bevegelse og kosthold for barn. Her er hun sammen med noen av sine 16 medarbeidere: Ida Otterdal Ofrim (sosionom), Linn Werner (ergoterapeut), Mari Christoffersen (fagansvarlig ergoterapeut), Kirsten Riise (fagansvarlig fysioterapeut) og Yvonne Modig Brensdal (fagansvarlig sosionom). Foto: Oslo universitetssykehus

Hvilke mål har du som leder for seksjonen?

- Jeg ønsker å fortsette å bygge et sterkt team innen klinisk service som øker kvaliteten i pasientbehandlingen. Blant annet har tilbudet til epilepsikirurgipasienter blitt mer standardisert i min seksjon og vi jobber med utvikling av prosedyrer for å sikre oppfølgingen av disse.

Videre er det fokus på god informasjon til pasientene. Vi har samarbeidet med undervisningsenheten ved SSE om flere e-læringskurs; sosiale ytelser, fysisk aktivitet og anfall og trygghet ved epilepsi. Psykomotorisk fysioterapi er også et spennende område under utvikling i seksjonen. Det er en del av et arbeid der min seksjon forbedrer tilbudet til pasienter med psykogene, ikke epileptiske anfall (PNES).

SSE har landsdekkende funksjoner og mine faggrupper (fysio-, sosio-, ergo-) har spisskompetanse både faglig og erfaringsmessig. Det gjøres veldig mye godt arbeid og vi deltar i mange spennende prosjekter. Jeg mener det er viktig at vi fremover synliggjør og deler av kunnskapen vår i større grad. Både internt på SSE og i OUS, men også nasjonalt og internasjonalt.

Hva kan du tilføre seksjonen og lederteamet ved SSE?

- Jeg vil legge vekt på økt tverrfaglighet og tett samarbeid mellom alle faggruppene på sykehuset som bidrar til et helhetlig og godt tilbud til pasientene.  Jeg ønsker å sette søkelys på faget ledelse og være en samlende leder. Målet er å skape god flyt mellom sengepostene og min seksjon - til det beste for både pasientene og medarbeiderne mine. Jeg kan også bidra med strategisk tankegang, visjoner og mål for fremtidens SSE.

Hva inspirerer deg som leder?

- Å bygge et godt team der medarbeidere trives på jobb og kan bruke sin kapasitet på å gi faglig god kvalitet i oppfølgingen av pasientene. Å videreutvikle tjenestene våre er også inspirerende. Vi må møte fremtidens utfordringer i helsevesenet og spesialisthelsetjenesten.

Hva inspirerer deg som fagperson?

- Som ergoterapeut inspirerer det å bidra med faglige vurderinger av kognitive vansker og anfallssituasjonen hos den enkelte. Hvordan påvirker situasjonen hverdagslivet? Hvilke tiltak vil ha betydning for en bedre hverdag?

Er det en sak eller noe du brenner for?

- Tverrfaglighet! Å arbeide tett sammen i team for det beste tilbudet til pasienten. Jeg synes også at kognitive følgevirkninger av epilepsi er lite kjent. Dette er noe som vi bør gjøre noe med i tiden fremover.

Hvis du ser fremover - hvor ønsker du at seksjonen og SSE er om fem år?

- At SSE har styrket posisjonen som spesialsykehus for epilepsi både nasjonalt og internasjonalt.  Jeg ønsker mulighet for kompetanseheving og klinikknær forskning i min egen seksjon. Jeg håper også at vi har utvidet antall stillinger blant fysioterapeuter, sosionomer og ergoterapeuter til et nivå som speiler det tverrfaglige tilbudet jeg mener er det beste for pasientene.