Oliver Henning disputerte på Zoom

Pasientene var de første som ble takket da nevrolog og overlege Oliver Henning ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) disputerte over internett. Pasientens perspektiv er temaet i hans doktorgrad.

Oliver Henning i paviljongen ved SSE
Hennings disputas fant sted 19. november. Under disputasen ble Olivers skjerm vist på et stort lerret i paviljongen ved SSE, der noen få tilhørere satt med god avstand. Foto: Oslo universitetssykehus

– Det er veldig hyggelig å ha fått så fine tilbakemeldinger fra komiteen på det vi har gjort over de siste årene. Nå er det vel bare å fortsette, sier en lettet Henning etter disputasen.

Digital disputas

Henning disputerte for graden Dr. Philos (Doctor Philosophiae) med avhandlingen «The patient's perspective on epilepsy - challenges, sexual problems, provision of information and adherence to treatment». Disputasen ble gjennomført via videokonferanseprogrammet Zoom.
 
Komiteen bestod av professor Frank Gilliam ved University of Kentucky College of Medicine, adjungert professor Eva Kumlien ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala og professor Ole Morten Rønning ved Universitetet i Oslo. Disputasleder var professor II Erik Taubøll ved Universitetet i Oslo. Veileder var professor Morten I. Lossius ved Universitetet i Oslo og SSE.

Burde være obligatorisk lesning

– Dette var veldig bra av Henning! Ifølge bedømmelseskomiteen burde deler av Hennings arbeid være obligatorisk lesning for alle fremtidige nevrologer. I tillegg sa de at prøveforelesningen om SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) var det beste foredraget de hadde hørt om temaet, forteller veileder Lossius.

Alle de syv artiklene som utgjør Hennings doktorgrad, er publisert i velrenommerte tidsskrift, sier Lossius.

– Dette er nybrottsarbeid; og et veldig stort arbeid. Det er sjelden en ser doktorgrader med hele syv artikler; de fleste har tre eller fire.

I hele Hennings doktorgrad er det pasientens perspektiv som går igjen. Og de Henning takket aller først, var pasientene, forteller Lossius.

– Å bruke resultatene fra en digital spørreundersøkelse i samarbeid med en pasientforening, slik Henning har gjort sammen med Norsk Epilepsiforbund, er et veldig fint grep for å få frem pasientens perspektiv.

Nederst i artikkelen finner du det norske sammendraget av Hennings doktorgrad.

Oliver Henning under disputasen¨. Skjermbilde.

Familie og venner av Henning fra både Tyskland, Norge og Sverige fulgte disputasen på Zoom. Foto: Skjermdump

Å holde en disputas digitalt fører til at stemningen ikke er den samme som ellers, forteller Henning.

– Nesten ingen kan være med fysisk, og det blir ingen fest etterpå. Det er synd.

Samtidig er det muligens flere som kan følge disputasen; kanskje spesielt de som ellers måtte reist til Oslo, og særlig når disputasen foregår over to dager, sier Henning.

Takker tverrfaglig miljø

Henning beskriver stemningen under disputasen som fin og positiv. Dette bidro til å minske stresset han følte på i begynnelsen, og disputasen gikk ganske raskt over til å være gøy, forteller han.

– Jeg opplevde at opponentene var veldig god forberedt og tok det minst like alvorlig selv om det var digitalt. Stemningen var positiv, og jeg er veldig fornøyd med hvordan det har gått både med prøveforelesninger og selve forsvar av dr. graden.

Henning ønsker å takke alle i det tverrfaglige miljøet ved SSE.

– Jeg har fått så mange positive tilbakemeldinger og ønsker før, under og etter selve disputasen. Det er veldig hyggelig! Mange takk igjen!

Rundt 40 digitale tilhørere

Rundt 40 personer fulgte med digitalt, og det oppstod ingen tekniske problemer, forteller Lossius.

– Jeg ønsker å skryte av Universitetet i Oslo for god tilrettelegging. Ulempen med å holde en disputas digitalt, er imidlertid at en ikke oppnår den samme stemningen som en ville gjort ellers. I tillegg er det hyggelig å treffe kollegaer som er aktive innen samme område som en selv. Selv om dette gikk greit digitalt, ser jeg frem til vi kan avholde disputaser på tradisjonelt vis igjen.

Morten Lossius, Oliver Henning og Frank Gilliam

Morten I. Lossius og Oliver Henning i paviljongen og Frank Gilliam på skjerm. Foto: Oslo universitetssykehus

– Veldig god innsats

Disputasleder professor Erik Taubøll styrte det hele på en veldig bra måte, mener Lossius.

– Jeg synes også opponentene var flinke; de satte forskningen inn i et større perspektiv og sammenheng. Jeg opplevde at vi fikk interessante diskusjoner rundt styrker og svakheter i prosjektet.

Lossius takker Henning for veldig god innsats, og retter en takk til avdelingsleder ved SSE, Grete Almåsbak, slik også Henning gjorde under disputasen.

– Almåsbak har skapt rom for Henning til å ferdigstille doktorgraden, og hennes tilrettelegging er en viktig årsak til at vi får til så mye forskning som vi gjør ved SSE.

Hennings abstrakt

Ved hjelp av flere store spørreundersøkelser blant pasienter med epilepsi, fant Oliver Henning og medarbeidere at seksuelle problemer er hyppigere i denne pasientgruppen enn i den øvrige befolkningen. Mange av de spurte etterlyste mer og bedre informasjon fra helsepersonell om sykdommen, behandlingen og om mulige konsekvenser av anfallene. De aller fleste ønsket informasjon om plutselig og uventet epilepsirelatert død, mens bare rundt en tredjedel hadde fått slik informasjon.  Rundt 20 % av pasientene innrømmet at de ikke tok legemidlene som forskrevet, enten forsettlig eller utilsiktet. Svært mange av respondentene, også blant dem som var blitt anfallsfrie, rapporterte om fysiske, kognitive og/eller psykososiale vansker i hverdagen, noe som hadde en negativ innvirkning på deres livskvalitet.

For å bygge opp en mer moderne og bedre epilepsiomsorg, må vi kjenne til hvilke problemer pasientene opplever som de vanskeligste i hverdagslivet. De syv studiene som inngår i avhandlingen «The patients’ perspective on epilepsy – challenges, sexual problems, provision of information and adherence to treatment», yter her et viktig bidrag.
Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene og rammer snaut 1 % av befolkningen. Sykdommen skyldes episodisk opptredende elektriske funksjonsforstyrrelser i hjernen, noe som resulterer i epileptiske anfall. Anfallenes utforming avhenger av hvor i hjernen forstyrrelsene finner sted. Ved siden av skremmende og som oftest uforutsigbare anfall, har mange i pasientgruppen omfattende tilleggsproblemer, særlig av kognitiv og/eller psykososial art.

Derfor er det viktig å kartlegge pasientenes egne opplevelser av de mange utfordringene som knytter seg til det å leve med epilepsi.

Fant du det du lette etter?