Vår modell har tre faser

Vi arbeider etter en 3-fasemodell som består av telefonkartlegging før innleggelse, tilrettelegging under innleggelse og kompetanseoverføring etter utskriving.

Kartleggingsfasen

Målet med kartleggingsfasen er å innhente nødvendig informasjon slik at man kan tilrettelegge oppholdet individuelt. Oppholdet planlegges gjennom dialog med pasient, foreldre eller lokalt hjelpeapparat, og konkretiseres i en behandlingsplan. 

Hospitaliseringsfasen

I løpet av innleggelsen gjennomgår pasienten individuelt tilrettelagte undersøkelser. Fagpersoner observerer og klassifiserer anfall, i samarbeid med pasientens følgepersoner. Gjennom dialog og veiledning foreslår vi medikamentell, miljø- og/eller atferdsmessige intervensjon. Undervisning om epilepsi og dens konsekvenser er sentralt.

Oppfølgingsfasen

 Ved behov legges til rette for video-overført kompetanseoverføring, eventuelt kan en fagperson undervise i pasientens hjemmemiljø. Tverrfaglig personale ved SSE veileder og underviser foreldre og ulike instanser og nivåer i helse- og sosialtjenenesten, samt spesialpedagogiske miljøer.