Seksjon for klinisk service (Spesialsykehuset for epilepsi)

Vårt mål er at pasienter med epilepsi eller epilepsilignende anfall, og deres pårørende, skal kunne delta så aktivt som mulig i hverdagen og få tilbud om tilpassede tjenester på hjemstedet. Vi er fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer som er en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet ved SSE. SSE skifter for tiden telefoner til IP-telefoner. Vi beklager ulemper omleggingen medfører for våre pasienter og samarbeidspartnere.


 

En samtale med sosionom kan være aktuelt for foreldre til barn innlagt ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Illustrasjon
En samtale med sosionom kan være aktuelt for foreldre til barn innlagt ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus
Les mer om hva vi kan gjøre for pasientene

Seksjon for klinisk service (Spesialsykehuset for epilepsi)

Ergoterapitjenesten ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Illustrasjonsbilde av student.

Ergoterapeutene ved SSE gir tilbud til pasienter med epilepsi eller PNES (psykogene ikke-epileptiske anfall), og som opplever utfordringer med å mestre daglige aktiviteter, for eksempel å stelle seg, lage mat, delta i arbeidsliv/skole, utføre fritidsinteresser eller delta sosialt. Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus.

 

Gjennom samtale om din hverdag og eventuelt praktisk gjennomføring av aktivitet, kartlegger vi dine ressurser og utfordringer. Hensikten er å tilrettelegge for mestring og deltakelse i hverdagen. Ergoterapeutene ved SSE er fordelt på alle sengeposter for barn, ungdom og voksne.  Vi samarbeider med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, psykologer, pedagoger og klinisk ernæringsfysiologer.


Ergoterapeuten du møter tilbyr hjelp ut ifra din problemstilling, for eksempel

 • Vansker med å planlegge, igangsette og strukturere aktiviteter og/eller huske gjøremål i din hverdag (kognitive ferdigheter)
 • Vansker med bruk av hånd i hverdagsaktiviteter (motoriske ferdigheter)
 • Lite krefter til nødvendig og meningsfull aktivitet i din hverdag (fysisk eller mental kapasitet)
 • Utrygghet og/eller risiko for skade i forbindelse med anfall

Eksempler på ergoterapitiltak

 • Gi undervisning, råd og veiledning i forhold til mestring av hverdagsaktiviteter til både pasienter og pårørende.
 • Individuell veiledning i støttende strategier ved kognitive utfordringer for å muliggjøre aktivitet
 • Gi råd og veiledning i trygghets- og skadeforebyggende tiltak
 • Vurdere omsorgsnivå og anbefale behov for hjelpetiltak i hjemmet.
 • Henvise til ergoterapeut eller andre aktuelle yrkesgrupper for videre oppfølging etter utskrivelse fra sykehuset.

Kontakt ergoterapeut

Pasienter og pårørende kan ta kontakt med sykepleier eller lege på sengeposten ved behov for ergoterapi under innleggelse på SSE.

Ta eventuelt kontakt med lokal ergoterapitjeneste via kommunens servicetorg ved behov før eller etter innleggelse.


Aktuelle  e-læringskurs

Anfall og trygghetstiltak Epilepsi og hukommelse

Illustrasjonsfoto av brosjyre F fra Norsk Epilepsiforbund.

Brosjyren kan lastes ned som gratis pdf i Epilepsiforbundets nettbutikk.

Les Epilepsi og muligheter i hjelpeapparatet i Epilepsiforbundets nettbutikk

Aktuelle artikler

Shutterstock

Les om varsling av anfall og forebygging av skader i hverdagen i artikkelen «Trygg med epilepsi». Foto: Shutterstock

Trygg med epilepsi

Relaterte lenker

Norsk Ergoterapeutforbund Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi Lær mer om epilepsi (gratis elæringskurs fra SSE)

Fysioterapitjenesten ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

 

 

Markering av verdens fysioterapidag 2019

Fysioterapeuter ved SSE markerte verdens fysioterapidag 2019. Foto: Oslo universitetsykehus.

 


Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.  Anfallslidelsene epilepsi og PNES (psykogene ikke-epileptiske anfall) kan begge påvirke fysisk funksjon og deltakelse i fysiske aktiviteter. Fysioterapitjenesten ved SSE har kompetanse på hvordan både epilepsi og PNES kan påvirke fysisk aktivitet og deltakelse i hverdagen. Vi samarbeider med leger, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, pedagoger og klinisk ernæringsfysiologer.


 

Fysioterapitjenesten kan bidra med å:

 • Utrede og kartlegge motorikk, fysisk funksjon og deltakelse i fysiske aktiviteter. Ved å kartlegge ressurser og forutsetninger for deltakelse, kan vi komme med forslag til tilrettelegging i aktiviteter og relevante tiltak for pasienten lokalt.
 • Utrede og vurdere pasienter med diagnosen PNES for å tilrettelegge for videre behandling og oppfølging lokalt.
 • Gi nødvendig behandling til pasienter med behov for fysioterapi under innleggelsen.
 • Videreformidler behov for oppfølging lokalt og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Les: Ekspertenes råd til deg som vil være fysisk aktiv (Artikkel fra Epilepsinytt 2/2020, gjengitt med tillatelse)

Kontakt fysioterapeut

Innlagte pasienter kan henvises til fysioterapitjenesten via behandlende lege på SSE. Andre som ønsker informasjon og veiledning relatert til epilepsi, PNES, fysisk aktivitet og fysioterapi er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon.

Aktuelle e-læringskurs

Epilepsi og fysisk aktivitet

 

Illustrasjonsbilde Brosjyre G fra Norsk Epilepsiforbund

Brosjyren kan lastes ned som gratis pdf i Epilepsiforbundets nettbutikk.

 

Les brosjyren Epilepsi og fysisk aktivitet fra Epilepsiforbundets nettbutikk


Sosionomtjenesten ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 


 

Sosionomgruppen ved SSE

Sosionomgruppen ved SSE. Foto: Oslo universitetssykehus.

 


Sosionomtjenesten er en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet for pasienter ved SSE og deres pårørende .

Når du, eller en i din familie, får en kronisk sykdom, fører det ofte til endringer i livssituasjonen. Dette kan påvirke flere områder. Sykehussosionomer kan bidra med å kartlegge hvilke sosiale konsekvenser sykdommen eller skaden har fått for deg og dine pårørende. Gjennom informasjon, veiledning og samtale kan de bidra til å øke den enkeltes mulighet til å mestre en endret livssituasjon.

Hva kan sosionomen bidra med?

Kartlegge, gi informasjon og veiledning om:

 • Ytelser, tjenester og rettigheter gjennom NAV og kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Tiltak og tilrettelegginger som kan være aktuelle hjemme, på arbeids- eller utdanningssted og på fritiden.

Formidle kontakt med aktuelle instanser ved behov.
Undervise om ulike stønader og hjelpetiltak.


Gi psykososial støtte:

 • Samtaler om tanker og følelsesmessige reaksjoner ved sykdom og endringer i familie- og livssituasjon.
 • Synliggjøre muligheter til å mobilisere ressurser i pasientens nettverk.
 • Foreldregrupper på Seksjon for barn og ungdom og erfaringsgrupper på voksenpostene.

Taushetsplikt

Sosionomer har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell. Du kan be om henvisning fra en lege eller sykepleier dersom du ønsker å snakke med en sosionom. 

 

Aktuelt e-læringskurs

Epilepsi, sosiale konsekvenser, tjenester og ytelser

 

Illustrasjonsbilde fra brosjyre F fra Norsk Epilepsiforbund

Brosjyren kan lastes ned som gratis pdf i Epilepsiforbundets nettbutikk.

Les: Epilepsi og muligheter i hjelpeapparatet
Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?