Utreisebehandling: SSE utfører 24-timers EEG-registrering i pasientens bolig

For noen pasienter med kompleks epilepsi kan utfordrende adferd, og fysiske- eller psykiske funksjonsvansker gjøre det ekstra belastende å komme til Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for utredning. Nå reiser et eget team hjem til pasienter over hele landet og utfører 24-timers EEG-undersøkelse der!

Utreisebehandling er nå blitt et permanent tilbud ved SSE.
Utreisebehandling er nå et permanent tilbud fra SSE. Foto: Oslo universitetssykehus

​Likeverdig behandling

- EEG-undersøkelse er et viktig ledd i vurderingen for korrekt diagnose og optimal behandling, sier avdelingsleder Grete Almåsbak ved SSE. Utreisebehandlingen i hjemmet gir nå sårbare pasienter mulighet til den utredning og hjelp de har krav på.

- SSE har tidligere gjennomført et prosjekt som viste at nytteverdien av utreisebehandlingen er høy. Tilbudet er nå blitt permanent og SSE planlegger 20-25 utreiser per år. Det er også en samfunnsøkonomisk gevinst her, forteller Almåsbak.

På pasientens premisser

- Før utreisene har personalet ved SSE tett kontakt med de som kjenner pasienten best. Pasienten kartlegges grundig og vi planlegger registreringen ned til minste detalj. Målet er at pasienten skal ha en positiv opplevelse under EEG-registreringen og observasjonen. Alle i utreiseteamet har lang erfaring med denne pasientgruppen fra SSE, sier fagsykepleier Vibeke Snarset ved Post 2. Vårt helsepersonell er vant med urolige og engstelige pasienter. Teamet jobber effektivt, også under press.

 

Forberedelser før tilkobling til EEG-undersøkelsen.

Tett på pasient og pårørende: fagsykepleier og EEG-tekniker Nikoo Hajavi fra KNF forbereder EEG-utstyr til påkobling. Foto: utreiseteamet ved SSE.

24-timers EEG

- Når vi kommer hjem til pasienten, planlegger vi dagen med nærpersonene. Vi observerer pasienten noen timer på dagtid, ettermiddag og kveld, hvis pasienten godtar det. Vi sjekker også at elektrodene sitter riktig. Teamet er tilgjengelig til kl. 20.30 for å koble på igjen elektrodene, hvis pasienten har fjernet dem. Dag to har pasienten elektrodene på så lenge som mulig. Vi har planlagt og tilpasset dialogundervisning med personale og pårørende, eventuelt fastlegen i tre timer.

Spesialutstyr

- Vi bruker spesielt utstyr til EEG-registreringen hjemme, forklarer fagsykepleier Nikoo Hajavi.  EEG-teknikeren setter opp en EEG-registreringsenhet med en spesiell PC. Tilbake ved SSE, overføres 24-timers opptaket fra PC-en til våre EEG-databaser. Her vurderes registreringen av en nevrofysiolog ved KNF.

Får svaret via videokonferanse

Svaret på registreringen og videre plan for behandling formidles til hjemmeinstans, fastlege og henvisende instans. Formidlingen gjøres via videokonferanse av en erfaren nevrolog fra post 2 og teamet som var med til pasienten.

 

Utreiseteamet representert ved tre av sykepleierne.

Utreiseteamet består av åtte erfarne sykepleiere og vernepleiere fra Klinisk nevrofysiologisk lab (KNF) og Post 2, samt nevrolog og nevrofysiolog. Teamet er her representert ved tre av sykepleiere fra KNF, som er EEG-teknikere ved utreisebehandling - f.v.: Helene Rønning Torbergsen, Else Krosby Kristoffersen og Caroline Aaserud Basberg. De øvrige sykepleierne og vernepleierne som deltar på utreisebehandlingen er Nikoo Hajavi, Vibeke Snarset, Inger Ann Wenner Hogsrud, Siri E. Johnsrud Natvig og Iren Larsen. Foto: Oslo universitetssykehus.

 

Færre ble henvist

- Utreisebehandlingen ble etablert fordi vi opplevde at for noen pasienter ble det altfor krevende med en innleggelse her, sier Iren Larsen, leder for Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Flere nærpersoner forteller at utredningen hadde vært umulig å gjennomføre om ikke pasienten slapp lang reisevei og innleggelse i en ordinær avdeling.

- Mange av våre pasienter krever store personalressurser og tett oppfølging av pårørende eller kjent personale hvis de må legges inn. De kan ha flere diagnoser som autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming og ulike tilleggsvansker av psykisk eller fysisk art, sier Larsen.

Angst og uro

- Pasienter kan være engstelige for nye situasjoner. En reise eller innleggelse kan skape så mye angst og uro at nødvendige utredninger blir vanskelig å gjennomføre, forklarer Larsen. Noen kan bli urolige og utagere, har lungeproblematikk eller andre medisinske tilstander. Lange reiser med fly og offentlig kommunikasjon blir en utfordring.

- Etter en lang flyreise kjører utreiseteamet ofte flere timer i bil hjem til pasienten. Det kan være krevende for teamet - hvordan er det da for utsatte pasienter å reise til SSE, spør fagsykepleier Vibeke Snarset ved Post 2.

Fordeler med utreisebehandling

- Pasientene får en utredning som de ikke ville fått ellers, og vi får stilt en mer spesifikk diagnose, forklarer Snarset. Vi gjør ofte endringer i medikasjonen. Det kan gi pasienten en bedre anfallssituasjon og færre bivirkninger. Ved behov gjennomgår vi kriteriene for bruk av anfallskuperende medisiner og får avklart spørsmål rundt dette.

- SSE når langt flere med undervisning og veiledning på utreiser, og vi får en større forståelse for utfordringene til de som er nær pasientene til daglig. Nærpersonene deltar mer aktivt, og får større eierskap til behandlingen, sier Snarset.

Tverrfaglig samarbeid

- At SSE utreder sårbare pasienter med ambulatorisk EEG i sitt hjemmemiljø er et eksempel på vellykket tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleiere, vernepleiere og teknikere, understreker Almåsbak. Grundig planlegging, tilrettelegging og samhandling på flere nivå, gjør dette mulig.

- Dialogundervisning og etterfølgende medisinsk og psykososial kompetanseoverføring har bidratt til bedre behandling og pasientomsorg for denne pasientgruppen. Ordningen danner grunnlag for videre habilitering i pasientens hjemmemiljø, oppsummerer Almåsbak.

Relevante lenker

Epilepsi – behandlingsprogram ved SSERegional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme helsenorge