Vi bør bruke hverandre mer

Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund besøkte nylig Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Danskene ville høre mer om pasientforløp, behandling, rehabilitering, forskning, og kunnskapsformidling. De traff også kollegaer fra vårt tverrfaglige team.

Besøk fra Epilepsihospitalet Filadelfia i Danmark
 

​Vi bør bruke hverandre mer

- Epilepsihospitalet Filadelfia er Danmarks eneste epilepsisykehus på samme måte som SSE er det eneste i Norge. Vi har de samme målene for pasientene og de samme utfordringer med «logistikken» rundt pasientene når vi driver tverrfaglig behandling. Derfor bør vi bruke hverandre mer, sier utdannelseskoordinator Anne Møller Ronex.  På vegne av den danske gruppen reflekterer hun over noen likheter og forskjeller mellom det norske og danske epilepsisykehuset.

Epilepsihospitalet Filadelfia på besøk på Barn og ungdom med epilepsi

Fagsykepleier Ingeborg Stavn (t.v.) ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi viste rundt og utvekslet erfaringer. Her med sykepleier Nann Hauge fra SSE og danske kollegaer: ledende sykepleier Conny Brandt, utviklingssykepleier Klaus Ehrenreich og utdanningskoordinator Anne Møller Ronex. Foto: Oslo universitetssykehus.

Epilepsi og autisme

- Vi ble imponert over den vekten dere legger på dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme, sier Ronex. I Danmark har vi ikke utviklet like omfattende pasientforløp for denne pasientgruppen. Utreisebehandlingen, som dere har startet ved SSE, har vi heller ikke i Danmark. Etter at vitensentrene for epilepsi ble avviklet for noen år siden, har vi heller ikke hatt noe tilsvarende til deres Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme.

Besøk fra Epilepsihospitalet Filadelfia

Danske ansatte fra Epilepsihospitalet Filadelfia tok initiativ til et besøk til SSE for tverrfaglig utveksling. Det ble et to-dagers besøk av en gruppe på 12 ledende sykepleiere, avdelingssykepleiere, utviklingssykepleiere, forskningskoordinator, utdanningskoordinator, nevropsykolog og ergoterapeut. Her sammen med arrangørene fra SSE. Foto: Oslo universitetssykehus.

Læring og mestringssentre (LMS)

Filadelfia har ikke Lærings og mestringstilbud til pasienter og pårørende, men psykososiale forløp og rehabiliteringsforløp for voksne. - Vi ser behovet for LMS og ønsker å etablere det, men i motsetning til Norge har Danmark ingen nasjonale føringer for LMS.

E-læring

- Filadelfia driver i dag mest undervisning av fagpersonell og pedagoger rundt i Danmark, sier Ronex. Vi har tidligere forsøkt noe e-læring og Dansk epilepsiforening har bedt oss om å løfte dette med undervisning av pasienter og pårørende. Vi ser at e-læring er fint å supplere annen undervisning med. 

Videokonferanser i Norsk Helsenett

Filadelfia enda ikke utstyr for videokonferanser for pasienter og pårørende. Lærer Camilla Voss ved Solberg skole fortalte at pedagogene ikke lenger reiser ut og observerer barna i hjemmemiljøet. - Nå holder vi nesten alle utskrivningsmøter og veiledninger av lokale instanser med videokonferanse. Det gjør det lettere å samle flere personer i samme møte, og møtene blir mer strukturerte, forklarte Voss.

Besøk fra Epilepsihospitalet Filadelfia

Enhetsleder Jan Fredrik Holmseth (t.h.) viser danske kollegaer rundt på Klinisk nevrofysiologisk lab (KNF). Foto: Oslo universitetssykehus.

Forskning

- At dere også vektlegger kvalitativ forskning er inspirerende, sier Ronex. Vi ser tydelig hvordan utviklingsprosjekter er forløpere for kvalitativ forskning. I likhet med dere er vi opptatt av kunnskapsbasert praksis (evidensbasert praksis). Økt kontakt mellom våre utviklingssykepleiere vil være svært nyttig. Det er startet en forskningsgruppe for kvalitativ forskning ved Filadelfia, som ønsker samarbeid med SSE fremover. Filadelfia vil gjerne styrke samarbeidet , så vi får drevet i gang tydeligere og bredere tverrfaglig forskning og utvikling.

Rehabilitering og sosionomenes rolle

Gruppen fra Filadelfia ville høre om rehabilitering. - For oss ved Solbergtoppen innebærer rehabilitering å sette pasienten i «funksjonsdyktig stand», fortalte Enhetsleder Ellen Pettersen. Pasienten er med på å diskutere målet for rehabiliteringen. Ønskene kan ofte være forskjellige fra den bestillingen som kommer fra henviser.

Vi skal fange opp pasientens behov og formidle dette til hjemstedet, ansvarsgruppe osv.  Her har sosionomene ved SSE en viktig rolle. Avklaring av hva som er realistisk å forvente av pasienten er viktig. For eksempel kan vi dokumentere faglig og avklare at det er riktig at en person skal over på uføretrygd, og ikke delta i yrkeslivet. Slik kan vi unngå nederlagsfølelse hos mange.  - Måten sosionomene formidler pasientene behov og er deres lenke til hjemkommunen og NAV imponerer oss, sier Ronex. Dette skjer ikke i samme grad i Danmark.

Les mer om Filadelfia på www.filadelfia.dk