Videreutdanning i epilepsi og helseveiledning

I januar 2019 starter videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning opp som et pilotstudium. Personer med bachelor innen helse- og sosialfag, pedagogisk høgskoleutdannning eller annen relevant høgre utdanning inviteres nå til å søke. Det blir ingen studieavgift for studenter som tas opp i piloten. Vil du bli med på utdanningen og teste og videreutvikle innholdet i studiet?

Illustrasjonsbilde av studenter
Videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning er under utvikling. Opptak til pilotstudium pågår nå. Foto: Shutterstock

Invitasjon til å delta i en pilot:

Videreutdanning i Epilepsi og helseveiledning, OsloMet- Storbyuniversitetet.


Videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning er under utvikling ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Dette gjennom et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for atferdsvitenskap, vernepleie (AV). Instituttene har i tillegg et nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) Oslo universitetssykehus.

Videreutdanningen vil i all hovedsak tilrettelegges som et e-læringskurs med integrerte refleksjons- og fagoppgaver, med to samlinger på OsloMet og en samling på Spesialsykehuset for epilepsi, med et tilrettelagt fagkurs «Epilepsi, utviklingshemming og autisme».

Oppstarten på godkjent utdanning er planlagt til 2020, under forutsetning av godkjenning i studieutvalget i juni 2019. Studiet skal søkes etablert som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng.

Pilot fra 2019
For å utvikle en praksisnær utdanning i tråd med samfunnets behov inngår en pilot for å teste og videreutvikle innholdet i studiet. Piloten starter med studenter allerede fra januar 2019, der både studenter fra vernepleie og sykepleie deltar sammen med ansatte fra praksisfeltet. Det blir ingen studieavgift for de som tas opp i piloten.

Målgruppen for studiet er fagpersonell som arbeider med behandling, pleie, veiledning og opplæring i tjenester der utfordringer knyttet til epilepsi inngår som deler av arbeidsområdet.
Studiet starter opp 29. januar på OsloMet, Pilestredet.

Hvem kan søke om å delta i piloten?
Søkere må ha bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, pedagogisk høgskoleutdanning eller annen relevant høgre utdanning. Ønsker du å delta? Meld din interesse til og gi en kort begrunnelse for hvorfor du vil delta til studieleder på Fakultet for helsefag: khoium@oslomet.no

  • Som deltaker i piloten forplikter du deg til å delta på inntil 80% av samlingene og å gjennomføre arbeidskrav i henhold til gitte kriterier.

Studiets innhold og oppbygging
1. semester: Epilepsi og helseveiledning - Å leve med epilepsi. 
2. semester: Kunnskapsbasert innovasjons- og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Videre vil krav til dokumentasjon (datainnsamling) og presentasjon, stå sentralt.

Studiet tilbys på deltid, og undervisningen fordeles over to semester. Det er valgfritt om man vil gå videre til en fordypningsoppgave i semester 2. Studiets arbeids- og undervisningsformer består av nettbasert samarbeid og undervisning. Epilepsi og Helseveiledning er et digitalt læreverk som nå ligger åpent tilgjengelig gjennom Bokskapet. Du må registrere deg når du åpner lenken:

https://bokskapet.oslomet.no/

Første halvår er det tre samlinger

  • 29. januar på OsloMet, Pilestredet
  • 7. og 8. mars: Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, Sandvika
  • 26. mars på OsloMet, Pilestredet

Orientering om Kunnskapsbasert endrings- og forbedringsarbeid

  • 28. mai: orientering for dem som vil gå videre til 2. semester