Kompetanseutvikling

Sentralt kompetansemiljø med støtte til læring og organisasjonsutvikling

 
Informasjon om avdelingen

Kompetanseutvikling

Nyansattdag


Oversikt over kommende kursdager, program og påmelding

Kompetanseledelse - rådgivning og prosesstøtte

Lederveiledning for oppfølging av kursdeltakelse og sertifiseringer i Læringsportalen.  Rådgivning og prosesstøtte for ledere og prosjektledere i utvikling av kompetansetiltak: behovsanalyse, formulering av læringsmål, design av læringsløp, utforming av e-læringspakker, oppfølging av kursdeltakelse.

Kompetanseportalen

Avdeling for kompetanseutvikling har lokalt forvaltningsansvar for Kompetanseportalen i OUS.
Avdelingen bistår i opplæring, brukerhistorier og det regionale arbeidet med å utvikle og tilpasse systemet. Avdelingen deltar i innføringsprosjektet for Kompetanseportalen i OUS.

Kursadministrasjon og forvaltning av Læringsportalen

Annonsering av kurs og e-læring i Læringsportalen. Bruk av Læringsportalen.

Kontinuerlig teknisk forbedringsarbeid  Læringsportalen for å sikre at systemet ivaretar OUS pålagte opplæringsoppdrag.

Multimedia, opplæringsfilm og e-læring

Rådgivning og bistand til utvikling av videoproduksjon og e-læringsmoduler for å understøtte strategiske opplæringssatsinger.

Digitale læringsressurser

Team for digital læring, OUS

Nasjonal nettundervisning for leger

Avdelingen drifter landsdekkende nettundervisning for leger innen ØNH (Øre-Nese-Hals), Immunologi og transfusjonsmedisin, Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin.
Forelesningene er en integrert del av spesialistutdannelsen for ØNH-legene. 

Drift av nettundervisning for leger

Organisasjons- og lederutvikling

Avdelingens spesialrådgivere i organisasjons – og lederutvikling utvikler og koordinerer lederutviklingstiltak ved sykehuset, og bidrar med opplæring av kursledere og prosessveiledere, i tillegg til selv å inneha roller som kursledere, fasilitatorer og rådgivere. Lederprogrammet

Avdelingen koordinerer gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen ved Oslo universitetssykehus, informerer og gir opplæring til de ressurspersonene i klinikkene som gir støtte til klinikkens ledere.

Spesialistutdanning for leger

Avdeling for kompetanseutvikling bistår sykehuset i innføring av ny utdanningsmodell.  Pedagogiske verktøy, veilederkurs og kursadministrasjon. 

Utdanningstjenester

Koordinering av praksisplasser til helsefagarbeiderlærlinger
Koordinering av hospiteringsmuligheter for utenlandske medisinstudenter
Administrasjon av utdanningsstillinger for videreutdanning i sykepleie
Administrasjon av utdanningsmidler fra Cecilie og Tom Wilhelmsens stiftelse
Administrasjon insentivmidler fra HSØ – til økt kvalitet og kvantitet innen praksisplasser for helse – og sosialfagene i bachelor

Helseinformasjon til pasienter og pårørende

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende tilbyr:
Helsefaglig litteratur, brosjyrer, medisinske databaser, elektroniske tidsskrifter, ukeblader, aviser cd- plater, dvd- filmer
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsveien 2 a, bygg A, 3. et.

T-bane til Vindern (linje 1) eller til Forskningsparken (linje 4 og 6).
Trikk til Gaustadalleen (linje 17 og 18)

Telefon
97 73 76 01
Avdelingsleder: Ida Helene Skard Heier, Webredaktør: Liv Kronstad
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus,  Rikshospitalet
Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Kart)
0373 Oslo
Telefon
02770

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/kompetanseutvikling/seksjon-for-helseinformasjon-til-pasienter-og-parorendeSeksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørendePasientbibliotek på Ullevål sykehus

Fant du det du lette etter?