HELSENORGE

Dekontaminering i praksis

 

Disse artiklene er en kort gjennomgang av hele dekontamineringsprosessen, fra utstyret er brukt på én pasient til det er klart til bruk igjen på ny pasient. I tillegg har vi inkludert viktig informasjon om lovverk, HMS, kvalitetssystem og grunnleggende mikrobiologi – opplysninger som er av avgjørende betydning for kvaliteten av dekontamineringsarbeidet på klinikken/avdelingen. Artiklene er basert på våre anbefalinger på nåværende tidspunkt, og oppdateres halvårlig/ved behov. Våre anbefalinger tar utgangspunkt i gjeldende standarder og lovverk i Norge, samt internasjonale anbefalinger og veiledere, hovedsakelig fra Storbritannia. Innspill, kommentarer og spørsmål til artiklene mottas med takk, disse kan sendes til: dekontaminering@ous-hf.no. Ønsker om kurs, foredrag, annet informasjonsmateriell, etc. kan også rettes til vår epostadresse.

1. Smittespredning

De grunnleggende smittevernrutinene er grunnmuren i alt smitteforebyggende arbeid, og skal benyttes til alle pasienter uavhengig av diagnose eller mulig infeksjonstilstand.

Disse smittevernrutinene ligger til grunn for prinsippene i dekontamineringsprosessen. Dette er viktig basiskunnskap for å kunne ta gode og informerte valg når det medisinske gjenbruksutstyret skal reprosesseres og gjenbrukes.

Les mer

2. Mikrobiologi

Mikrobiologi er læren om mikroorganismer. Mikroorganismer er selvstendige livsformer man ikke kan se med det blotte øyet. Eksempler på mikroorganismer er blant annet mikroskopiske sopper (f.eks. Saccharomyces cerevisiae (gjær)), alger, protozoer, bakterier og virus. Det finnes to hovedtyper celler, prokaryote (bakterier) og eukaryote (dyreceller) celler. Alle prokaryote organismer er encellede, men det finnes også encellede eukaryote organismer. Alle flercellede organismer er eukaryote. Mikroorganismer er overalt og de er involvert i mange viktige prosesser. Vi bruker mikroorganismer til baking (gjær), alkoholproduksjon (vin, øl), fermentering, nedbrytning av organisk materiale, vaksineproduksjon. Mikroorganismer er både på og i menneskekroppen, vi har omtrent like mange encellede organismer som egne menneskeceller. Mikrobene spiller en viktig rolle i fordøyelsen vår og mikrobene på kroppen beskytter oss mot uønskede organismer og bryter ned svette. Mikroorganismer kan også forårsake sykdom, så det er derfor svært viktig at medisinsk utstyr er fritt for mikroorganismer. Dekontamineringsprosessen skal ta knekken på alle mikroorganismer som finnes på medisinske instrumenter, både «farlige» og «ufarlige», for å hindre infeksjon hos pasient eller behandler.

Les mer

3. Infeksjonsforsvar

Underarbeid

4. HMS

God ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhetsaspektet er også viktig ved dekontaminering. Krav til tilgjengelighet på beskyttelsesutstyr, bruk og opplæring i riktig bruk er også nedfelt i arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers plikt å legge til rette for dette og ansattes plikt til å bruke riktig verneutstyr.

Les mer

5. Medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Også visse svangerskapsforebyggende midler, samt hjelpemidler til funksjonshemmede faller inn under definisjonen. For dekontaminering er det viktig å merke seg at EU forordning 2017/745 om medisinsk utstyr definerer produkter som særlig er beregnet på rengjøring, desinfisering eller sterilisering av medisinsk utstyr som medisinsk utstyr.

Les mer

6. Regelverk og krav i Norge og EU

Det er mange lover som setter rammene for hvordan en skal håndtere og dekontaminere medisinsk utstyr uten å gi direkte veiledere på fremgangsmåte, rett eller galt. Det er av dette viktig å kjenne til hovedtrekkene lovverk, forskrifter sammen med internasjonale fag standarder tilknyttet dekontaminering (ISO - NS-EN IOS etc.) for å kunne vurdere om dekontamineringen en utfører er etter best faglig praksis.

Les mer

7. Forutsetninger og prinsipper for dekontaminering

Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Dette er en ansvarsfull oppgave som krever kunnskap og engasjement fra alle som er involvert i prosessene. Da korrekt dekontaminering er den grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte uten fare for å overføre smitte. Formålet med dekontaminering av medisinsk utstyr er tredelt:

  • Pasienter skal ikke påføres infeksjoner fra medisinsk utstyr
  • Personalet skal ikke påføres infeksjoner ved håndtering av medisinsk utstyr.
  • Forlenge utstyrets levetid.

Les mer

8. Rengjøring maskinell og manuell

Alt medisinsk/kirurgisk utstyr skal vaskes i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre korrekt behandling av instrumentet. Det er viktig å bruke vaskemidler som er CE-merket for rengjøring av medisinsk utstyr og sikker bruk på humant vev, tilpasset både utstyret som skal vaskes og evt. maskinen som skal brukes.

Les mer om maskinell rengjøring

Les mer om manuell rengjøring

9. Kjemisk desinfeksjon

Desinfeksjon er eliminasjon eller reduksjon av mikroorganismer. Korrekt utført desinfeksjon fjerner 99,999 % av alle vegetative mikrober og inaktiverer vanligvis ikke bakteriesporer. I helsevesenet brukes det i hovedsak to desinfeksjonsmetoder, termisk (varmedesinfeksjon) og kjemisk.

Les mer

10. Sterilisering

Vanndampautoklav med vakuum (anbefalt) bruker vanndamp under trykk til å drepe mikroorganismene, og gir raskest og høyest dødelighet av mikroorganismer. Tørrsterilisator (tørrvarme) bruker tørr varme til å drepe mikroorganismene. Denne metoden er ikke like rask til å drepe mikroorganismer som vanndampautoklavering, men det er et akseptabelt alternativ i Norge. Metoden er ikke tillatt i helsevesenet i blant annet Tyskland og Storbritannia.
Tørrsterilisering brukes for materialer som kan motstå høye temperaturer i lengre tid med tørr varmluft. Det betyr at det egner seg godt til instrumenter og utstyr av metall eller glass, men ikke porøst materiale som for eksempel tekstiler. Lavtemperatursterilisering kan være et alternativ for utstyr som ikke tåler høy varme.

Les mer

11. Vedlikehold, inspeksjon og klargjøring av medisinsk utstyr

Før utstyret skal steriliseres må det være rent, tørt og avkjølt. Det er viktig å kontrollere at utstyret fungerer som det skal og ødelagt utstyr må repareres eller kastes. Korrekt instrumentpleie forlenger levetiden til instrumentene og fører til en optimal pasientbehandling.

Les mer

12. Emballering og pakkemateriale

Dersom utstyret skal brukes til kritiske sterile prosedyrer/inngrep må det pakkes inn i steriliseringemballasje før sterilisering. Hensikten med innpakningen er å bidra til at sterilisering blir oppnådd og å beholde utstyret sterilt. Dersom utstyret ikke er pakket inn i korrekt emballasje under steriliseringen vil det ikke være sterilt når døra til maskinen åpnes. I alle kritiske prosedyrer/inngrep må utstyret være sterilt ved bruk, derfor må det være pakket inn.

Les mer

13. Håndtering, transport og oppbevaring

14. Spesielt medisinsk utstyr og andre spesielle forhold

Noe medisinsk gjenbruksutstyr er veldig komplekst og derav utfordrende å dekontaminere. Eksempler på dette er gjenbruksutstyr til DaVinci operasjonsroboter, fleksible endoskop og en del utstyr til bruk i odontologisk praksis som hånd- og vinklestykker, rotkanalborr etc. Annet utstyr er muligens ikke så komplekst, men brukes i områder som er mer sensitive for reaksjoner eller har høyer risiko for uønsket overføring av smitte.

Les mer

15. Anskaffelse

Ved anskaffelse av nytt medisinsk gjenbruksutstyr anbefales det å ha rutine for å avklare at en anskaffer riktig utstyr til tiltenkt oppgave, eller at en ikke anskaffer medisinsk gjenbruksutstyr/instrumenter som ikke kan dekontamineres i virksomheten på grunn av manglende forutsetninger for å utføre korrekt dekontaminering.

Les mer

Fant du det du lette etter?