HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Innsatsleder Helse- kriseledere i praksis

Ras på Gjerdrum, «Grottefesten», angrep på Al Noor moskeen, terror 22.7 i regjeringskvartalet er hendelser du husker og som krevde en omfattende helseinnsats utenfor sykehuset. Hvem leder og koordinerer denne helseinnsatsen?

Bilde av innsatsledere OUS
Gruppebilde av innsatslederne fra OUS. Foto: André Tiller, OUS.

Tekst: Thomas Johannessen, Operativ leder og innsatsleder, Felles operativ enhet, Ambulanseavdelingen, OUS. Foto: Ambulansetjenesten, OUS.

Ambulansetjenesten på OUS har ni innsatsledere som døgnet rundt sikrer at vi er forberedt på å lede alvorlige hendelser. På «radiospråket» kalles vi 0-2 og er først og fremst akuttmedisinsk helsepersonell (alle er bl.a paramedics) med dedikerte lederoppgaver og funksjoner. Men du kan fort oppleve å få besøk av oss i hjemmet ditt også. Jobben vår er akuttmedisin.

Bilde av Thomas Johannessen

Thomas Johannessen, operativ leder og innsatsleder. Foto: OUS.

Koordinerende og tilbaketrukken rolle

Forskjellen på en innsatsleder og vanlig ambulansepersonell er at vi har en noe mer tilbaketrukken rolle hvor fokuset er ledelse og koordinering av alvorlige hendelser. 

Vi har alle lang erfaring og drivkraften vår er å redde liv. Innsatsledere er senior medarbeidere med lang erfaring og de fleste har tilleggsutdanning innen krisehåndtering, samfunnssikkerhet og funksjonsrettet ledelse.

De fleste har også gjennomført politiets innsatslederutdanning.

Bevare roen under dramatiske hendelser

Det er ingen tvil om at vi daglig blir satt på prøve. Grottefesten, leirskredet på Gjerdrum, angrepet på Al-Noor moskeen eller andre dramatiske hendelser er eksempler på dette. Da må vi som innsatsledere bevare ro, ha stor simultankapasitet, være løsningsorienterte og være menneskekjennere. 

Bilde av Andre Tiller

Innsatsleder André Tiller koordinerer med kolleger fra brann og politi under en tverretatlig øvelse. Foto: Christian Børresen, OUS.

For å lede store hendelser må vi ha god kjennskap om egen beredskapsorganisasjon og de vi samarbeider med. Vi kjører alene i en innsatslederbil som er satt opp med spesialutstyr og en teknologisk plattform som setter oss i stand til å utøve øyeblikkelig ledelse, samtidig som vi har vi utstyr til å utføre avansert medisinsk førstehjelp. 

Se filmen: Innsatsledelse ved OUS og få en omvisning av operativ leder Bjørn Sveen i nytt kjøretøy!

I en typisk hendelse vi er involvert i, er ofte også flere ambulanser, politi, brannvesen eller helikopter kalt ut til samme oppdrag.

Ofte de første som kommer til

Vi er ofte de første som går inn i en kaotisk situasjon for å få oversikt. Tidspresset er høyt. Rom for å gjøre feil er lite. Av og til må vi ta tøffe valg basert på lite informasjon, nesten alltid under tidspress og vi må alltid balansere innsatsen opp mot sikkerheten til de ansatte.

Bilde av brann i høybygg

Hendelse i Oslo, brann i bygning som innsatsleder rykker ut på. Foto: Thomas Johannessen, OUS.

Ansvaret for helse, miljø og sikkerhet er noe vi tar veldig alvorlig, og vi ønsker at alle skal komme hjem til sine kjære etter endt vakt. Det er alltid godt å vite at de vi jobber sammen med er høyt kompetent ambulanse- eller legepersonell som er villig til å gi alt når det virkelig gjelder, og når befolkningens trygghet skal sikres.

 Samarbeid er virkelig nøkkelen til suksess!

Vi må ivareta vårt personell

Ambulansetjenestens oppdrag har noen omkostninger. Mange opplever følelsesmessige belastninger. Det er tøffe tak i jobben vår.

For å forebygge senskader er en av våre oppgaver å ivareta vårt personell når vi eksponeres for slike hendelser, samt å sørge for å aktivere vår kollegastøtteordning. Heldigvis har vi med årene blitt mye flinkere til å håndtere denne siden av arbeidet vårt.

God ledelse redder liv! Vi ønsker å bruke helseressursene optimalt og så sikkert som mulig. Vi fra sykehuset klarer ikke løse alle helseoppdrag alene, godt samarbeid er avgjørende. Vi jobber i team!

Samarbeid med politi og brann

Ved større hendelser leder vi aksjoner sammen med innsatsledere fra politi og brann, og bruker mye tid på å forberede oss på dette. Det er mange gode effekter av kollegialt kameratskap med lederne fra de andre etatene.

Bilde av redningsaksjon

Innsatsleder André Tiller. Foto: OUS.

Vi er helt avhengige av å stole på hverandre, kjenne rollene våre, styrker og svakheter og å bygge relasjoner. Det krever tid og innsats. For å få til dette har vi regelmessige samlinger for å bli godt kjent, vi evaluerer utførte oppdrag og vi jobber aktivt for å se hvordan vi kan løse oppdrag bedre i framtiden.  

Øvelser, både alene og på tvers av nødetatene, utgjør en viktig del av hverdagen vår og hjelper også på å skape gode relasjoner. De uformelle møtene er like viktige som de formelle og det er ikke sjelden at vi møtes over en kaffe med glimt i øyet i et rolig øyeblikk på vakt.

Ikke alltid vi er synlige

En stor del av arbeidet vi gjør er ikke synlig i det daglige. Mellom oppdrag håndterer vi også det driftsmessige, vi bruker mye tid på å planlegge og gjennomføre større øvelser, store arrangementer og statsbesøk sammen med de andre innsatslederne fra de andre nødetatene.

Bilde av Sian demostrasjon Stortinget

Innsatsleder Thomas Johannessen på Sian-demonstrasjon foran Stortinget. Foto: Roar Blyverket, OUS.

God ledelse og planlegging gjør at de aller fleste arrangementer avvikles uten hendelser, men om noe skjer er vi alltid forberedt.

Vi har alle egne fagfelt som luftfartshendelser, tog og t-bane, tunnel, skarpe oppdrag, oppdrag på sjø, CBRNe og lignende og arbeider for å holde oss oppdatert og utvikle oss slik at vi stadig blir bedre på å håndtere dette. Ofte ender dette arbeidet opp i nasjonale faglige konsepter. 

For å være forberedt må vi øve!

Ambulansetjenesten i Oslo var først ute med å ha dedikerte innsatsledere 24/7. Å jobbe med faget innsatsledelse på full tid er helt avgjørende for å være forberedt på de store og alvorlige hendelsene vi vet kommer. 

Vi jobber for at det skal bli slik i hele «ambulanse-Norge» og reiser ofte rundt og underviser fremtidige innsatsledere. En felles innsatslederutdanning står høyt på ønskelisten og vi er med i planleggingen av en slik utdannelse på høgskole/universitetsnivå.

En av våre innsatsledere har også skrevet en fagbok om dette. Vi setter faget høyt!

Faget styrer det vi gjør –  VI styrer innsatsen!

Vil du vite mer om Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus?

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Fant du det du lette etter?