Helsenorge
Ny innovasjonsstrategi for 2018-2022 godkjent!

Innovasjon ved Oslo universitetssykehus – hva er det?

«Det skal nytte å tenke nytt», sier vi ved Oslo universitetssykehus (OUS). Dette er både en ambisjon og en forpliktelse som skal lede innovasjonsarbeidet framover de neste fire årene.

Illustrasjonsfoto

Våre over 20 000 ansatte i tett samarbeid med pasienter, pårørende, offentlige og private samarbeidspartnere, utvikler morgendagens behandling.


Forventninger til et universitetssykehus
På enkelte områder er OUS i dag på verdenstoppen innen innovasjon, på andre områder har vi et stort utviklingspotensial. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere forventer at vi som universitetssykehus tar et spesielt ansvar for å løse utfordringene knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester.


Ny innovasjonsstrategi
Innovasjonsstrategien 2018-2022 ble godkjent i ledermøtet 30. januar 2018.
I disse dager utarbeider Innovasjonsavdelingen en handlingsplan for innovasjon gjeldene for 2 år av gangen. I tett samarbeid med klinikkene og sykehusets ledelse vil vi fremme innovasjon på tvers av sykehuset.
 
Visjon og hovedmål
Det overordnede målet i strategien er: «Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å tenke nytt.»
For å nå dette viser de fem strategiske hovedmålene retningen for innovasjonsinnsatsen ved OUS. Alle fremtidige innovasjonsprosjekter bør forankres i ett eller flere av disse.
Oslo universitetssykehus skal:

  1. Skape innovasjoner som gir bedre pasientbehandling, og som kan nyttiggjøres av andre helseforetak, primærhelsetjenesten eller spres gjennom kommersialisering. 
  2. Ha en ledende rolle i utvikling av forskningsdrevet innovasjon.
  3. Ta i bruk allerede tilgjengelig digitale løsninger og være en spydspiss i utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren.
  4. Ha ledere som ser på innovasjon som en naturlig del av sitt linjeansvar.
  5. Være den foretrukne partneren for næringsaktører som vil samarbeide om utviklingen av fremtidens helsetjenester.


Du finner innovasjonsstrategien her.