HELSENORGE
Hjemmesykehus og digital hjemmoppfølging

Innovasjonskonferansen - det utadvendte sykehus

«Dette var utrolig interessant og en svært god konferanse» 

Innovasjonskonferansen - Det utadvendte sykehus fikk mange gode tilbakemeldinger i chat-feltet på slutten av konferansen. 4 timers digital konferanse, med 16 korte innlegg som viste frem prosjekter og tjenester som på ulike måter faller under begrepet det utadvendte sykehus, trakk 560 unike brukere foran skjermen.

 

Far og datter ser på PC skjerm
Foto: Jonas Gunnarsson

Helse Sør-Øst inviterte alle sine helseforetak til å løfte frem tjenester og prosjekter som springer ut  fra et behov for å møte pasientene utenfor sykehusenes fysiske arealer. Eksempler på dette er digitale tjenester, arenafleksible tjenester og avanserte hjemmesykehus.

Nye tider gir nye muligheter

Vestre Viken fortalte om hvordan krevende tider gir nye muligheter, hvor de raskt tok i bruk videokonsultasjoner under korona-pandemien.

Sykehuset i Vestfold har startet opp et virtuelt hjemmesykehus for barn og Sørlandet sykehus har gitt pasienten råderett over 23 av 24 timer i døgnet ved at pasienten får en digital infusjonspumpe som han/hun kan styre selv hjemmefra.

Sunnas sykehus tilbyr språktrening og gruppetrening over digitale flater.

Oslo universitetssykehus har driftet avansert hjemmesykehus for barn i 10 år og tilbyr nå beinmargskreftpasienter som stamcelletransplanteres å være hjemme etter transplantasjonene. Vi flytter tjenester hjem hvor pasienter tidligere måtte komme til sykehuset for å motta.

Må jobbe med begrepsavklaring og definisjoner

Konferansen løftet frem bredden i begrepet «Det utadvendte sykehuset» og konferansen viste tydelig at det bør jobbes med definisjoner og begrepsavklaringer innenfor disse tjenesteområdene i årene fremover.

Konferansen viser at disse tjenestene tar tak i hovene til pasientene og «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet er en ledestjerne i utformingen av tjenestene. Å stille dette viktige spørsmålet må være naturlig å gjøre hver eneste dag i møte med pasienter og brukere, men det er også viktig at det ligger som en føring for utforming av nye tjenester.

Stolt medarrangør

Innovasjonsavdelingen er stolte over å ha vært medarrangør av konferansen sammen med Innomed og C3 på vegne av Helse Sør-Øst. Å høre hvordan andre helseforetak og kommuner jobber med utvikling av spesialisthelsetjenester i hjemmet gjør oss sikrere på at vår satsning på «OUS hjemme» som driftskonsept vil være en viktig del av arbeidet med Nye OUS.

Fikk du ikke med deg konferansen, så kan du se den her:

Del 1

Innovasjonskonferansen: Det utadvendte sykehuset - del1 from oslouniversitetssykehus on Vimeo.


Del 2

 

Innovasjonskonferansen: Det utadvendte sykehuset - del2 from oslouniversitetssykehus on Vimeo.