HELSENORGE

Lungefysioterapi og helserelatert livskvalitet ved cystisk fibrose

Artikkel om lungefysioterapi og helserelatert livskvalitet publisert. 
Studien viser at lungefysioterapi har effekt på helserelatert livskvalitet.

​Undersøkelsen av helserelatert livskvalitet (HRQoL) ble utført gjennom et spørreskjema (CFQ-R) før og etter en klinisk intervensjon i lungefysioterapi som gikk over åtte uker. Her undersøkte vi effekten av to ulike teknikker (forsert ekspirasjonsteknikk og spesifikk hosteteknikk). 

Klinisk intervensjon


HRQoL 

I den studien som nå er publisert ble det funnet klinisk relevante endringer og signifikante sammenhenger. Flertallet av deltakerne hadde en positiv endringsskår i livskvalitet, kategorien luftveis symptomer (respiratorisk symptomskår). 

En sterk sammenheng (korrelasjon) (r = 0,94 (p<0.01)) ble funnet mellom total sputumvekt (fjernet slim fra luftveiene) og positive endringer i CFQ-R (respiratorisk symptomskår), og mellom endringer i lungefunksjon (FEF50) og CFQ-R (respiratorisk symptomskår (r = 0,84 (p = 0,04)) før og etter gjennomført intervensjon. Den signifikante korrelasjonen påviser sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og henholdsvis fjerning av slim fra luftveier (sputumvekt) og bedring i lungefunksjon. I en utvidet analyse fant man at sputumvekt alene forklarte bedringen i livskvalitet.  

Studien har bidratt med:

  • Ny kunnskap om innhold og dosering av behandling
  • Ny innsikt i sammenhenger mellom lungefysioterapi, klinisk relevante endringer i pasientrapporterte utfall, positive endringer i lungefunksjon og opplevd helse. 
  • Ny innsikt i sputum sin rolle som mellomliggende variabel, og som kan modifiseres i optimaliserte behandlingsstrategier
  • Funnene reiser nye forskningsspørsmål om behandlingsmetode og dosering

Her kan du lese artikkelen: