Autisme spekter forstyrrelser

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av kvalitative avvik i forhold til: (1) gjensidig sosial interaksjon, (2) kommunikasjon og språk, og (3) et begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser (ICD-10, WHO, 1993).

Utviklingsforløp og alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og omfang av assosierte vansker varierer sterkt fra individ til individ. Det er derfor vanlig å snakke om autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASD) hvor spekteret består av 5-6 ulike undergrupper. De vanligste er Barneautisme og Asperger syndrom. Asperger syndrom kjennetegnes av normalt evne- og språknivå, selv om de fleste med denne diagnosen har vansker i forhold til sosial bruk av språket (pragmatiske språkvansker).  I fremstillingen her benyttes autisme synonymt med ASD.

Shotterstock  

Ønsker du å lese mer om Autisme, gå inn på helsenorge.no eller Pasientforening: Autismeforeningen i Norge​​​

Regional retningslinje utredning ASF

Her finner du materiell og publikasjoner om Autisme som enten er skrevet/utarbeidet av Regional kompetansetjeneste eller som RKT har bidratt til.​

Fant du det du lette etter?