Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

AUP-Multisenterstudie

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming.

Personer med autisme synes å ha en sårbarhet for psykiske lidelser. I AUP-multersenterstuden samarbeider flere fagmiljøer for å få bedre kjennskap til denne pasientgruppen. Illustrasjonsfoto.

Mennesker med autisme synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Likevel er det begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles for pasienter med autisme og utviklingshemming.

AUP (autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser) –multisenterstudie er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom fagmiljøer som deltar i AUP-nettverket. Studien startet våren 2010, og datainnsamling gjennomføres frem til utgangen av 2020.

Formål:

Hensikten med studien er å bidra til et bedre behandlingstilbud for denne gruppen gjennom å få bedre kjennskap til pasientgruppen og deres vansker, hva slags tilbud de får, og hvordan de fungerer etter intervensjonene. Dette for å få bedre dokumentasjon av behandlingsutbytte. Innsamlede data gir grunnlag for å besvare flere spesifikke problemstillinger knyttet til diagnostikk, fenomenologi, behandling av psykiske lidelser i denne gruppen, effekt av intervensjonene, og forskjeller i tjenestetilbudet og ressursbruk mellom regioner.

Metode

Pasienter som henvises for atferdsvansker og/eller mistanke om psykisk tilleggslidelse til et av sentrene kan inkluderes i studien. Det er utviklet en felles prosedyre for kartlegging av symptomer, adferd, miljø og felles metode for registrering av tiltak og ressursbruk ved diagnostikk og intervensjoner. Alle pasienter kartlegges ved tre faste tidspunkter over en periode på 2 år. Prosedyren er utviklet for å legge føringer for god klinisk praksis.

Pr. januar 2016 var 135 klienter inkludert i studien.

 

Storsamling for alle fagpersonene fra fagmiljøene som deltar i AUP multisenterstudien på Losby gods i mars 2016. Storsamling gjennomføres hvert andre år. Foto: privat

 

Organisering av prosjektet

NevSom leder og er ansvarlig for prosjektet og AUP-nettverket utgjør prosjektgruppen. Prosjektgruppen møtes 6 ganger årlig, og det arrangeres samling for alle fagpersoner som er involvert i studien ved alle sentre (storsamling for ca 70 fagpersoner) hvert andre år. Alle helseregioner er representert, og totalt 8 sentre /kompetansemiljøer fra psykisk helsevern eller habiliteringstjenesten deltar. Se nettverkets side for deltakere.

Prosjektleder:

Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist ved NevSom

 

Artikler:

Assessment of psychosis in ASD/ID: a case study

Arvid Nikolai Kildahl, Trine Lise Bakken, Olaf Kristian Holm og Sissel Berge Helverschou. Advandces in mental health and intellectual disabilities. Vol 11 no 1 2017.Doi: 10.1108/AMHID-11-2016-0036.

 

Les om fagnettverket for autisme, utviklingshemning og psykiske lideler, AUP Fagnettverk

 

Tilbake til NevSom

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.