Informasjon og råd til familier med barn med kronisk lungesykdom

Her beskriver vi gjeldende råd og anbefalinger fra Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer (BAL), ved Oslo universitetssykehus, og forholdsregler for barn og ungdommer med kroniske lungesykdommer under koronavirus-pandemien. Rådene vil oppdateres så ofte som mulig og nødvendig. Dersom det er vesentlige forskjeller mellom våre råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)/Helsedirektoratet, gjelder sistnevnte.

​Generelt ser det ut til at barn blir betydelig sjeldnere og mindre syke enn voksne. Rapporter så langt fra Kina og Italia, tyder på at dette også gjelder barn med kroniske lungesykdommer.

Hvilke kroniske lungesykdommer kan medføre økt risiko?

Erfaring fra Norge og resten av verden, særlig Kina, Italia og USA, viser at det er mye mindre sannsynlig at barn under 10 år får Covid-19 enn voksne. Hvis barn blir syke, har de et mildere sykdomsforløp og betydelig lavere risiko for død enn voksne. I en oversikt over 45 000 Covid-19-tilfeller i Kina, var kun 2.4 % av barn. Av de få Covid-19 infiserte barna fikk 2.5 % alvorlig sykdom og 0,2 % kritisk sykdom.

Per 14. April 2020 var 6566 personer i Norge registrert smittet med det nye coronaviruset CoV2 som gir sykdommen Covid-19. Kun 73 av de CoV2 smittede (1,1 %) var barn under 10 år mens 280 (4,3 %) var i alderen 10 – 19 år.

Ettersom relativt få barn har utviklet Covid-19 som har medført sykehusinnleggelse i verden, har vi lite informasjon om risikofaktorer for alvorlig Covid-19 hos barn. Hos voksne øker høy alder, høyt blodtrykk, høy kroppsmasseindeks, diabetes og kronisk lungesykdom risikoen for et alvorlig forløp. Den største studien av Covid-19 fra Italia inkluderte 1591 pasienter lagt inn på intensivavdelinger i Lombardia; bare 4 av 1591 var under 20 år, og ingen var under 14 år. Tre av de 4 hadde underliggende sykdommer blant annet kronisk lungesykdom (ikke spesifisert), astma og immunsvikt. I Kina var kun 3 av 171 innlagte barn med Covid-19 på intensiv-avdeling på sykehuset i Wuhan i januar-februar 2020 og alle hadde underliggende sykdom. En oversikt fra USA viste at hos 345 barn og unge med påvist Covid-19 hadde 1/8 underliggende lungesykdom som ikke var videre spesifisert. Blant barn med Covid-19 som ble innlagt på sykehus hadde 3/4 en kronisk sykdom inklusive lungesykdom og astma, hjertefeil og nedsatt immunforsvar.

Utfra disse studiene har FHI konkludert med at risikoen for alvorlig Covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.

Noen lungesykdommer hos barn gir sannsynligvis større risiko for alvorlig Covid-19, men så langt har vi ingen spesifikk informasjon om hvilke. Råd som vi gir nå, vil oppdateres kontinuerlig når vi får ny informasjon fra Europa, Asia og USA.

På generelt grunnlag kan barn med følgende sykdommer være utsatt for kompliserte forløp av luftveisinfeksjoner, og defineres på den bakgrunn som risikogrupper for Covid-19:

 • Barn med interstitiell lungesykdom inkludert aspirasjon og pulmonal haemosiderose
 • Barn med alvorlig ukontrollert astma og behov for behandling med kontinuerlig systemiske steroider (prednisolone) eller biologiske midler (omalizumab, mepolizumab) eller ustabil astma med innleggelse på intensivavdeling det siste året
 • Barn med nevrologisk tilstand og behov for respirasjonsstøtte
 • Barn med nevrologisk tilstand og betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Barn med CF og PCD, særlig med betydelig lungeaffeksjon eller tilleggsdiagnose som f. eks diabetes eller trakeobronkomalasi
 • Barn med betydelig redusert lungekapasitet, for eksempel barn med bare en lunge eller FEV1 under 40 % predikert
 • Barn med alvorlig BPD under oppfølging på sykehus
 • Barn under 12 måneders alder med alvorlig trakeobronkomalasi

Hvordan forholde seg til skole og barnehage?


Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Den 07.04.20 ble det bestemt at det skal skje en gradvis åpning av barnehage og skoler i løpet av siste halvdel av april. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet vurderer at det kan være enkelte grupper av barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var-prinsipp. Folkehelseinstituttet og Barnelegeforeningen har i definert hvilke grupper som kan anbefales å ikke starte i barnehage eller skole.

Når det gjelder allergi og lungesykdommer og tilstander som ofte er tett koblet til disse, vurderes det at disse kan møte i barnehage og skole som vanlig:

 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil sykdom

Det vurderes at «tilrettelegging for barn og unge skal være frivillig og vurdert fra et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barn får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling» for disse spesifikke gruppene med lungesykdommer:

 • Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
 • Barn og unge med interstitielle lungesykdommer
 • Barn og unge som har alvorlig astma og behandles med systemiske steroider eller mer enn 3 innleggelser siste år
 • Barn og unge med cystisk fibrose
 • Barn og unge med trakeostomi
 • Barn og unge med nevromuskulær sykdom og har behov for respirasjonsstøtte
 • Tidligere premature barn med alvorlig lungesykdom må vurderes individuelt

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme.

Hvordan forholde seg til utenlandsreiser?

Følg reiserådene fra FHI og Helsedirektoratet. For tiden skal man unngå enhver reise med mindre strengt nødvendig.

Hvem skal sitte i karantene?

Hvem som til enhver tid skal være i karantene, defineres av FHI og Helsedirektoratet. Karantenebestemmelsene må følges. 

Forebyggende råd til barn med kroniske lungesykdommer

Følg FHI sine til enhver tid gjeldende råd og vær nøye med hygienerutiner.

Interessegruppen for lungesykdommer hos barn, Spiro, gir følgende råd til foresatte/barn med kronisk lungesykdom:

 1. Hold deg oppdatert, og følg anbefalinger fra norske myndigheter (fhi.no og helsenorge.no)
 2. Følg hygieneanbefalinger som for resten av befolkningen. Enkle tiltak kan beskytte både deg og andre:
  1. Vask hender ofte, minst 30 sekunder med såpe og vann. Tørk hendene grundig etterpå.
  2. Forsøk å unngå å ta på ansiktet ditt
  3. Host og nys i papir som kastes etter bruk. Alternativt inn i albuen din.
  4. Det anbefales ikke bruk av ansiktsmaske utenfor helsetjenesten. Unntak er personer som pleier andre familiemedlemmer som er syke.
  5. Hold 1-2 meters avstand til andre mennesker.
  6. Unngå håndhilsning og klemmer.
 3. Barn med kronisk lungesykdom skal fortsette med sine faste medisiner. Dette gjelder immunsupprimerende medikamenter (som f eks prednisolone, hydroxychloroquine), biologiske medikamenter (som omalizumab og mepolizumab) og forebyggende antibiotika (som azitromycin og Bactrim) uten å konsultere behandlende lege.
 4. Barn med kronisk lungesykdom som befinner seg i isolasjon eller karantene fortsetter med behandling som før.
 5. Ved feber og mistanke om smittsom sykdom, følg gjeldende råd for å oppsøke helsehjelp og fortsett med behandling som før. Kontakt behandlende lege/sykehuset hvis du er i tvil. Det er ikke nødvendig å teste for Covid-19 hvis du ikke trenger vurdering eller innleggelse på sykehus.
 6. Hvis du har rutinemessig kontrolltime hos behandlende lege under pandemien, kan timen bli tilbudt som telefon- eller videokonsultasjon hvis det er hensiktsmessig. Du vil bli kontaktet dersom du ikke skal møte på sykehuset.
 7. Barn med kronisk lungesykdom bør unngå unødvendige reiser under pandemien.


Spesielle tiltak i risikogruppen

 • Transport:
  Unngå offentlig transport om mulig. Bruk egen bil, evt drosje, evt ambulanse dersom alvorlig syk. Dersom fly er nødvendig bør pasienten skjermes mest mulig (spesielt adkomst til flyet, sist inn, vindusplass, først ut). Bruk av munnbind kan vurderes.
 • Besøk/ledsager i sykehus:
  Kun en frisk omsorgsperson får lov å komme til sengepost eller ledsage barn til poliklinikk/dagpost.
 • Pårørende med luftveissymptomer/feber må holde seg hjemme.
 • Barn med lungesykdom og samtidig luftveissymptomer (hoste, pusteproblemer, feber), som må komme til sykehuset, håndteres som potensielt smittet av Covid-19.
 • Planlagt oppfølging på Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS, vil gjennomføres som vanlig dersom pasient/ledsager er helt uten symptomer på infeksjon, ikke er i karantene og har forholdt seg til gjeldende retningslinjer fra FHI siden 12.03.20 med sosial distansering.

Vaksinasjoner


Følg vanlig vaksinasjonsprogram. Pneumokokkvaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2005 beskytter ikke mot coronavirus-infeksjon. Pneumokokkvaksinen (Pneumovax) er slik situasjonen er i dag ikke prioritert til gruppen med kroniske lungesykdommer.

Les mer om vaksiner i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder

Hvis barnet bli sykt

Følg anbefalinger fra FHI om hvem som skal kontaktes.

Testing for Covid-19: Det er fastlegen, legevakt eller sykehus som tar prøve ved mistanke om smitte. Dette kan være ulikt organisert i kommuner rundt i landet. Av hensyn til andre skal man ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside.

Dersom du tror at barnet/ungdommen med kronisk lungesykdom er blitt syk (feber, luftveisymptomer), skal du følge rådene som gjelder alle andre. Kontakt fastlege eller legevakt. Det er liten sannsynlighet for at barnet blir alvorlig sykt med Covid-19, selv med kronisk lungesykdom. NB: det er svært viktig å unngå å smitte til andre.

Lette symptomer
Ved forkjølelsesliknende symptomer bør barnet forbli hjemme med ledsager. Følg de vanlige råd for å unngå smittespredning.

Moderate symptomer
Ved influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftige hosteanfall) bør du/dere kontakte fastlegen eller lokal Koronatelefon for råd. Informer om barnets diagnose, spesielt oppgi om barnet er i risikogruppen (se over).

Alvorlige/ akutte symptomer
Dersom alvorlig eller livstruende sykdom kontakt nødetat på 113. Opplys om barnets lungesykdom. Hvis barnet er i risikogruppen (se over) opplys om dette og vis til denne informasjonen.

Annet

For mer informasjon om Cystisk Fibrose og Primær ciliedyskinesi For barn som mottar langtids mekanisk ventilasjonsstøtte ( CPAP/BIPAP/hjemmerespirator) - på Helse Bergen sine nettsider

For råd om hvordan man bør snakke med barn og ungdom om coronavirusepidemien
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-a-snakke-med-barn-og-unge-om-koronavirus-covid-19 https://bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen

https://www.legeforeningen.no/contentassets/1f2c41987a3d4d4bb698ca9d7e3d53ca/informasjon-om-coronavirus-pandemi-og-barn-med-kronisk-lungesykdom-15.04.20.pdf

 

Oppsummering

Det ser ikke ut til at barn med kronisk lungesykdom er spesielt utsatt ved Covid-19-smitte. Vi anbefaler at man strengt etterlever de til enhver tid gjeldene føringer fra FHI og myndighetene, og viser hensyn. Vær nøye med god håndhygiene, minimer sosial omgang og gjennomfør igangsatt medisinsk behandling. 

Vi oppdaterer når vi får mer kunnskap om spesifikke forhold for barn med kroniske lungesykdommer og Covid-19.


Referanser
1. Nettsiden til Folkehelseinstituttet med informasjon om koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Fant du det du lette etter?