HELSENORGE

Rehabilitering for voksne med CFS/ME

Det finnes rehabiliteringstilbud til personer med CFS/ME på sykehus eller på private rehabiliteringsinstitusjoner med driftsavtale. Personer med mild til moderat grad av sykdommen er i målgruppen for rehabilitering.

Ventetider

Innledning

Rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Hensikten er å legge til rette for og bistå deg i din egen innsats for å oppnå best mulig funksjon, mestring, livskvalitet og deltagelse i samfunnet.  
Det varierer hvilke rehabiliteringstilbud du kan ha utbytte av, alt fra kompleks rehabilitering i spesialisthelsetjenesten til lavterskeltilbud i kommunale frisklivssentraler.

De fleste rehabiliteringstilbudene tilbyr en kombinasjon av ulike strategier og tilnærminger. Din spesifikke tilstand, utfordringer og preferanser blir utredet og avklart i et nært samarbeid mellom den deg og dine behandlere.

Rehabiliteringstilbud for CFS/ME i de fire helseregionene

Helse sør–øst
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/cfsme-diagnostisert

Helse midt
https://helse-midt.no/nyheter/2017/private-rehabiliteringstjenester-tildelt

Helse vest
https://helse-vest.no/behandlingsstader/avtalar-med-private/rehabilitering-private-avtalar/rehabilitering-sortert-pa-diagnosegrupper
 
Helse nord
https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabilitering-cfsme   

Før

Hvert enkelt rehabiliteringssted har egne rutiner for hva som skjer før oppholdet. Noen steder tar kontakt med deg på telefon, andre sender skriftlig informasjon. Noen steder kan du i tillegg bli bedt om å fylle ut spørreskjema på forhånd.

Rehabiliteringsoppholdets varighet kan være noe ulikt fra sted til sted og noen tilbyr også oppfølgingsopphold etter en viss tid. Dette kan du finne mer ut av ved å gå inn på de enkelte institusjonenes nettsider.

Under

Innholdet i rehabiliteringen vil kunne være noe ulikt mellom institusjonene. De fleste har individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging, og alle har en tverrfaglig tilnærming hvor du får møte forskjellige faggrupper.

Etter

Etter endt rehabiliteringsopphold sendes det en sluttrapport til henvisende lege. Rapporten kan også inneholde forslag til oppfølging i hjemmesituasjonen, behov for oppfølging fra NAV eller kommunehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?